W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zmiana miejscowych planów dla ulic Berylowej i Kwarcowej

Zmiana miejscowych planów dla ulic Berylowej i Kwarcowej
14.10.202114:50

Miasto zamierza przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Berylowej i Kwarcowej. Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod głosowanie na najbliższą sesję Rady Miasta – 21 października.

– Przygotowany projekt uchwały kierowany pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta, to pierwszy krok do dalszej procedury planistycznej, której zakończenie otworzy możliwości kontynuacji funkcji oświatowych w dzielnicy Węglin Południowy. Intensywny rozwój urbanistyczny i demograficzny tej części Lublina wpływa na rosnącą liczbę dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej. Te uwarunkowania wskazują na potrzebę rozwoju infrastruktury oświatowej w tym rejonie miasta. Rozwiązaniem sytuacji może być budowa nowego obiektu szkolnego bądź rozbudowa istniejącego o nowy segment, wraz z budową infrastruktury sportowej, m.in. boisk wielofunkcyjnych z bieżnią, miasteczka ruchu drogowego, pływalni i kortów tenisowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Obszar o powierzchni ponad 5,6 ha zlokalizowany jest w zachodniej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie nowego Zespołu Szkół nr 13, w środku dynamicznie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego. Teren położony na południe od ul. Berylowej oraz na północny-wschód od ul. Kwarcowej, obejmuje zabudowę jednorodzinną przy ul. Berylowej i fragment zabudowy usług oświaty. Charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem – uwzględnia część suchej doliny ciągnącej się od terenów kolejowych wzdłuż Starego Gaju do ul. Berylowej przy ZS nr 13.

Teren ten jest objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w 2002 i 2015 roku. Dla analizowanego obszaru obowiązują również ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin z 2019 r. W dokumencie tym, dla obszaru ulic Berylowej i Kwarcowej wyznaczone zostały następujące funkcje terenów: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/jednorodzinnej, usług oświaty, zieleni w suchej dolinie, będącej częścią Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. W granicach obszaru, obowiązujące miejscowe plany przewidują tereny: mieszkaniowe jednorodzinne, usług publicznych (oświaty), ogólnodostępnej zieleni urządzonej, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz infrastruktury technicznej.

Głównym powodem przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest rosnąca liczba dzieci w obszarze objętym obwodem Szkoły Podstawowej nr 58, a tym samym pilna potrzeba rozwoju infrastruktury oświatowej w tym rejonie miasta. W bieżącym roku szkolnym placówka liczy 800 uczniów (w budynku przy ul. Berylowej 7) i 300 wychowanków (150 w budynku przy ul. Berylowej 7 i 150 w budynku przy ul. Onyksowej 6a), a roczny przyrost uczniów szacowany jest na około 250-300 dzieci. Budowa nowego obiektu lub rozbudowa istniejącego budynku o nowy segment będzie możliwa po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego oraz po wykupieniu gruntów. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z właścicielami działek. Miasto rozważa również inne rozwiązanie - budowę nowego obiektu na terenach przy ul. Jemiołuszki, dla których obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcje oświatowe.

Poza rozszerzeniem istniejącego terenu usług oświaty, zmiany planistyczne mają również na celu kontynuację ochrony suchych dolin w tym rejonie miasta.

– Potrzeba zmiany planów miejscowych uzasadniona jest także koniecznością uporządkowania i uszczegółowienia zapisów planistycznych dotyczących wyznaczonych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Jednocześnie występuje konieczność dostosowania ustaleń planistycznych do obowiązującego Studium, wyznaczającego na tym obszarze Ekologiczny System Obszarów Chronionych. Wskazana jest kontynuacja ochrony suchych dolin w tym rejonie miasta, rozpoczęta w bieżącym roku uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania UM Lublin, Główny Urbanista Miasta.

Analiza dotycząca uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących ustaleń planistycznych oraz argumentów przemawiających za wszczęciem prac planistycznych wykazała, że ze względów przestrzennych, społecznych, jak również ekonomicznych, zasadne jest przystąpienie do sporządzenia zmiany planów miejscowych dla tego obszaru. Opracowanie zmiany planów wymaga wdrożenia procedury formalno-prawnej w trybie określonym przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów Radni podejmą na najbliższej sesji – 21 października.

Projekt uchwały.

Projekt Edu Lublin

baner