W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną – Gmina Lublin, jako organ prowadzący, nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosku, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni.

Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania  egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa.
Stosownie do znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 r. (art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.
Również nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2018 r. są już zatrudnieni w szkole, a posiadają stopień naukowy oraz legitymują się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego (art. 124 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).
Nauczyciele spełniający powyższe kryteria składają odpowiedni wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa. Organ nadający stopień awansu zawodowego, w przypadku potwierdzenia spełniania przez nauczyciela kryteriów określonych w przepisach, wydaje decyzję potwierdzającą uzyskanie stopnia awansu.

W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wnioskodawca będzie zobowiązany do podania swojego numeru identyfikacyjnego PESEL w celu przekazania tych danych do bazy danych SIO. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz.U. z 2019 r. poz 1942 i 2020 r. poz. 695) Gmina Lublin przekazuje do bazy Systemu Informacji Oświatowej, do zbioru danych nauczyciela, dane identyfikacyjne i dziedzinowe w związku z nadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Przekazanie do SIO danych obejmujących stopień awansu zawodowego jest możliwe po uprzednim pozyskaniu numeru identyfikacyjnego PESEL.

Projekt Edu Lublin