W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz.U.2022.2230 t.j. ) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

Zasiłek szkolny przyznawany jest na:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
 • wniosek dyrektora szkoły.

Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:

 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

  Uwaga: W przypadku wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia z Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.2022 r. do wniosku należy dołączyć Oświadczenie UA.

Wysokość zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 wynosić będzie:

 • 620 zł  w przypadku śmierci jednego z rodziców,
 • 496 zł  w przypadku śmierci członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących,
 • 372 zł  w przypadku pozostałych zdarzeń losowych.

Informacje o  pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wzory wniosków wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - zapoznaj się z informacją.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej wraz z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/zasilki-szkolne/

Uwaga Wnioskodawcy: od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Korzystając z aplikacji można:

 1. wygenerować formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wypełnić wniosek elektronicznie, dołączyć ewentualne załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać do szkoły za pośrednictwem platformy ePUAP; Beneficjenci uczęszczający do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina/Miasto Lublin przekazują wniosek we wskazany powyżej sposób do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 2. wygenerować formularz wniosku, wypełnić elektronicznie, oddrukować i podpisany w postaci papierowej przekazać bezpośrednio do szkoły; Beneficjenci uczęszczający do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina/Miasto Lublin przekazują podpisany wniosek w postaci papierowej do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 3. wygenerować formularz wniosku, oddrukować, wypełnić ręcznie i podpisany przekazać do szkoły; Beneficjenci uczęszczający do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina/Miasto Lublin przekazują podpisany wniosek w postaci papierowej do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin:
 4. przy składaniu wniosku w postaci elektronicznej i chęci otrzymania odpowiedzi w postaci elektronicznej należy wybrać w aplikacji tę drogę otrzymania odpowiedzi i wskazać adres skrzynki, na która ma być przekazana odpowiedź.

Aplikacja przeznaczona do składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin dostępna jest na stronie: https://stypendia.edu.lublin.eu/login

https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/stypendia-i-zasilki/

Na stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/instrukcja-jak-uzyskac-dostep-do-zintegrowanego-systemu-oswiatowego/

dostępne są Instrukcje dla wnioskodawcy dotyczące  procedury złożenia wniosku o przyznanie odpowiedniego rodzaju pomocy materialnej począwszy od logowania się do systemu.

Do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner