W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 1 marca 2021 r. i potrwa do 12 marca 2021 r.

Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny blisko 10 355 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo, ponad 5 650 miejsc oferują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez podmioty prywatne.

Łącznie w ww. placówkach przygotowanych jest 16 005 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 1 zespół przedszkolny, 3 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 62 przedszkola publiczne, które dysponują 9300 miejscami, a także 36 oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 900 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich.

Spośród 68 przedszkoli funkcjonujących w Lublinie wymienić należy:

Przedszkola – system Montessori:

 • Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a – 4 oddziałowe, 100 miejsc,
 • Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5 – 5 oddziałowe, 120 miejsc,
 • Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10 – 6 oddziałowe, 143 miejsca.

Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14 – 5 oddziałowe, 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat
 • Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19 – 5 oddziałowe, 97 miejsc

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 - 120 miejsc w 6 oddziałach integracyjnych przy ul. Wolskiej 5 oraz 50 miejsc w 2 oddziałach ogólnodostępnych
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4 - 100 miejsc w 5 oddziałach,
 • Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2 - 151 miejsc w 7 oddziałach, w tym jeden oddział integracyjny.

Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30 – 11 oddziałowe, 54 miejsca.

Ponadto, sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Przedszkole Katolickie im. św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego) – które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz pięć przedszkoli niepublicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, 2400): Przedszkole Niepubliczne „Niebieski Koralik”, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa”, Przedszkole Niepubliczne „Klanzy”, Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan”, Niepubliczne Przedszkole „Gadu-Gadu”, które przygotowały 196  miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. 

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 565).

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
 • w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6-letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018 r. , poz. 1679).

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin.

W dniach od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2015-2018) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

 

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 • W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust.  2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

Kryteria gminne:

Art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4): W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 511/XIII/202 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin. Są to:

 1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 3 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 1 punkt;
 4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 punkty;
 5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 1 punkt;
 6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy -  1 punkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w mieście Lublinie

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  1 marca br., od godz. 8.00 do 12 marca br. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 kwietnia  br. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 kwietnia br. od godz. 12.00 do 16 kwietnia br. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00
 • W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 • Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br. :

 • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 • w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Do pobrania

 • załącznik sieć-1.docx
  SIEĆ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN 19.72 KB

Projekt Edu Lublin