W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 26 lutego 2024 r. i potrwa do 8 marca 2024 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/  

Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny blisko 10 570 miejsc w placówkach publicznych.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 2 zespoły przedszkolne, 3 przedszkola w zespołach szkół, 2 przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 58 przedszkoli publicznych, które dysponują 9670 miejscami, 36 oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 900 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddziały przedszkolne w dwóch specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W ofercie Miasta Lublin oprócz przedszkoli ogólnodostępnych funkcjonują także przedszkola integracyjne, przedszkole specjalne oraz przedszkola pracujące w oparciu o metodę Marii Montessori:

Przedszkola – system Montessori:

1. Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a

2. Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5

3. Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10

Przedszkola integracyjne:

1. Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14

2. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, ul. Wolska 5 oraz ul. Plac Bychawski 4

2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4

3. Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2

Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30

Sieć przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin uzupełniają trzy przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego oraz Publiczne Przedszkole Galileo), które dysponują 350 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo ponad 5 000 miejsc oferują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez podmioty prywatne. Organy prowadzące tych przedszkoli prowadzą odrębne postępowania rekrutacyjne.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 - 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
 • w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. , poz. 356 ze zm.).

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2018-2021) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:
Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne:
Art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005). W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 1569/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 4 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 3.  tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 4. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do:

a) tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub

b) oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub

c) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub

d) zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

– 5 punktów;

 1. rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej – 4 punkty;
 2. rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  26 lutego br., od godz. 8.00 do 8 marca br. do godz. 15.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 3 kwietnia  br. godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 3 kwietnia br. od godz. 12.00 do 9 kwietnia br. do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 26 lutego br. do dnia 8 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/).  Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26 lutego do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26 lutego do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe w Lublinie nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1718, 1672 i 2005)  decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przyjętych w rekrutacji.

 

Do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner