W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r. i potrwa do 10 kwietnia 2020 r. Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny blisko 10 500 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo, ponad 4 700 miejsc oferują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez podmioty prywatne. Łącznie w ww. placówkach przygotowanych jest 14 750 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2020/2021 przygotowały 8 726 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1 378 miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Z dniem 1 września 2020 r. funkcjonowanie rozpocznie nowo założona Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej 7. Zostaną tam uruchomione oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Spośród 65 przedszkoli funkcjonujących w Lublinie wymienić należy:

 • Przedszkola – system Montessori:
  • Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a – 4 oddziałowe, 100 miejsc
  • Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5 – 5 oddziałowe, 120 miejsc
  • Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10 – 6 oddziałowe, 143 miejsca
 • Przedszkola integracyjne:
  • Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14 – 5 oddziałowe, 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat
  • Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19 – 5 oddziałowe, 97 miejsc
 • Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 - 120 miejsc w 6 oddziałach integracyjnych przy ul. Wolskiej 5 oraz 50 miejsc w 2 oddziałach ogólnodostępnych
  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4 - 100 miejsc w 5 oddziałach,
  • Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2 - 151 miejsc w 7 oddziałach, w tym jeden oddział integracyjny.
 • Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30 – 9 oddziałowe, 45 miejsc, 1 zespół rewalidacyjny dla 4 dzieci.

Ponadto, sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Przedszkole Katolickie im. św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego) – które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz trzy przedszkola niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, oraz z 2019 r., poz. 1287): Przedszkole Niepubliczne „Niebieski Koralik”, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” oraz Przedszkole Niepubliczne „Klanzy”, które przygotowały 118  miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. 

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491).

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
 • w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2018r., poz. 1679).

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin.

W dniach od 1 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin – mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2014-2017) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 • w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

Art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.): w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 511/XIII/202 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin. Są to:

 • pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 3 punkty;
 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 1 punkt;
 • rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 punkty;
 • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 1 punkt;
 • rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 1 punkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w mieście Lublin

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  1 kwietnia br., od godz. 8.00 do 10 kwietnia br. do godz. 12.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  4 maja  br. godz. 12.00.
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja br. od godz. 12.00 do 8 maja br. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 maja br. godz. 12.00.
 • W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia br. do dnia 10 kwietnia br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę "Zgłoś kandydaturę". Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU, umieszczonej w zakładce "Pliki do pobrania", należy przygotować załączniki i wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.

W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do placówki pierwszego wyboru. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej, należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail z przedszkolem lub szkołą podstawową, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dodatkowe informacje:

 • Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.
 • W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się  4 marca i potrwa do 15 marca. Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny 10 335 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo w Lublinie przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone inne  przez podmioty prywatne oferują ponad 4 700 miejsc.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2019/2020 przygotowały 8 876 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1000 miejsc w oddziałach przedszkolnych. Łącznie liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w edukacji samorządowej wynosi 9 876.

Spośród 65 przedszkoli funkcjonujących w Lublinie wymienić należy:

Przedszkola – system Montessori:

Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a – 4 oddziałowe, 100 miejsc
Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5 – 5 oddziałowe, 120 miejsc
Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10 – 6 oddziałowe, 143 miejsca

Przedszkola integracyjne:

Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14 – 5 oddziałowe, 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19 – 5 oddziałowe, 97 miejsc

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 - 120 miejsc w 6 oddziałach integracyjnych przy ul. Wolskiej 5 oraz 50 miejsc w 2 oddziałach ogólnodostępnych
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4 - 125 miejsc w 5 oddziałach,
Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2 - 151 miejsc w 7 oddziałach, w tym jeden oddział integracyjny.

Przedszkole Specjalne nr 11,

ul. Młodej Polski 30 – 9 oddziałowe, 45 miejsc, 1 zespół rewalidacyjny dla 4 dzieci

Ponadto, sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Przedszkole Katolickie im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego) – które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz pięć przedszkoli niepublicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.): Przedszkole Niepubliczne „Niebieski Koralik”, Przedszkole Prywatne „Martynka Bis”, Przedszkole Niepubliczne „Mini Martynka”, Przedszkole Prywatne „Martynka”, Przedszkole Niepubliczne „Martynka i Przyjaciele”, które przygotowały 199 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. 

Łącznie w ww. placówkach przygotowanych jest 10 335 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1669, 2245) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 - 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018r. , poz. 1679)

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 • przedszkolu
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
 • innej formie wychowania przedszkolnego

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2013-2016) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:
Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1669, 2245) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

Kryteria gminne:
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r.:

 • pozostawanie rodziców w  zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,
 • zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,
 • zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,
 • zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

Obwieszczenie w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00 - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informacje zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku, bądź o jego odrzucenia.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia  br. godz. 12.00 - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej   
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br. do godz. 15.00 - Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej będą mogli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola mailowo, bez konieczności wizyty w placówce.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 15 kwietnia br. godz. 13.00- Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażoneg w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br., do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca  br.,  godz. 12.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 12.00 do 7 lipca br., do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 lipca br. o godz. 12.00.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin - Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 4 marca br. do dnia 15 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu od dnia 4 marca br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dodatkowe informacje:

Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.