W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zespół ds. szkolnictwa zawodowego

Zespół ds. szkolnictwa zawodowego

Zespół zadaniowy ds. szkolnictwa zawodowego został powołany Zarządzeniem nr 56/3/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19.III.2015r.

W skład tego gremium wchodzą przedstawiciele pracodawców (wytypowani przez współdziałające z nimi szkoły oraz organizacje pracodawców), wojewódzkiego oraz miejskiego urzędu pracy, szkół zawodowych, uczelni (wskazani przez Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Lublina i Politechnikę Lubelską) oraz Urzędu Miasta Lubin (Wydziały: Oświaty i Wychowania, Strategii i Obsługi Inwestorów oraz Budżetu i Księgowości):

 1. Przewodniczący: Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 2. Zastępca Przewodniczącego: Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 3. Sekretarz: Wojciech Polak – Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 4. Członkowie:
  1. Mariusz Banach – Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin,
  2. Tadeusz Głuski - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przedstawiciel Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół wyższych Lublina,
  3. Mirosław Malec - Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
  4. Zbigniew Michalak - Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców,
  5. Jerzy Miszczak – Prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej,
  6. Marek Wagner - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie,
  7. Zbigniew Ciechanek – Właściciel przedsiębiorstwa „Auto-Service” w Lublinie,
  8. Grzegorz Kubiś – Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego Konsbud w Lublinie Sp. z o.o.,
  9. Tomasz Rybaczek – Dyrektor „Agit Hotel Congress & Spa” w Lublinie,
  10. Tomasz Sieńko – Właściciel marki Lubelskie.lu,
  11. Bartosz Świderek – Prezes przedsiębiorstwa „Pol-Inowex” w Lublinie,
  12. Elżbieta Hanc – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie,
  13. Marian Klimczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
  14. Grażyna Kubuj-Bełz – Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
  15. Jacek Misiuk – Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie,
  16. Elżbieta Sękowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
  17. Monika Rynkar – Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie,
  18. Maryla Wójtowicz – Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,
  19. Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin,
  20. Justyna Pawłowska-Kancik – Inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin,
  21. Bożena Jarmuł – doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu za zgodą Prezydenta Miasta Lublin, w tym przedstawiciele szkół, uczelni wyższych, pracodawców i instytucji wspierających rozwój oświaty.

Do zadań Zespołu należy:

 1. przeprowadzanie analiz krótko- i długoterminowych potrzeb lokalnego rynku pracy;
 2. przedkładanie i opiniowanie propozycji zmian w sieci szkół zawodowych;
 3. przedkładanie i opiniowanie propozycji zmian w kierunkach kształcenia zawodowego;
 4. stymulowanie i wspomaganie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami;
 5. wspieranie szkół zawodowych w dostosowywaniu procesu dydaktycznego i bazy materialnej do współczesnego poziomu technicznego i technologicznego;
 6. działanie na rzecz wzbogacenia form działalności szkół zawodowych, w tym innowacyjnych form kształcenia;
 7. promocja szkół zawodowych i ich współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz instytucjami życia społecznego i gospodarczego;
 8. wspieranie oraz propagowanie dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym i jego współpracy z otoczeniem;
 9. działanie na rzecz rozwoju sieci doradztwa zawodowego.

Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Miasta Lublin, wymienia modernizację szkolnictwa zawodowego, zgodnie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy, jako jedno z zadań składających się na działanie B.5.2. - „Rozwijanie oferty dydaktycznej w mieście”. Realizacja tego zadania wymaga połączenia perspektyw działania i współpracy szkół zawodowych, uczelni wyższych, pracodawców, urzędów pracy oraz organu prowadzącego. Utworzenie przy Prezydencie Miasta Lublin zespołu reprezentującego tak szerokie gremium w celu proponowania konkretnych przedsięwzięć w dziedzinie kształcenia zawodowego, przewiduje zalecenie B.5.b. strategii.

Projekt Edu Lublin