W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ponad 10 mln na wsparcie osób niepełnosprawnych

Ponad 10 mln na wsparcie osób niepełnosprawnych
26.02.201812:46

Miasto Lublin przeznacza w 2018 roku kwotę ponad 10,3 mln zł na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te będą przeznaczone na projekty wsparcia indywidualnego, realizację programu „Aktywny Samorząd”, dofinansowanie kosztów nauki, wsparcie organizacji pozarządowych, projektów aktywizacji zawodowej MUP oraz innych zadań pełniących rolę aktywizującą osoby niepełnosprawne.

Na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami Miasto przeznacza w 2018 roku ogółem kwotę 10 384 883 zł, w tym

 1. środki własne w kwocie 1 254 616 zł, z czego:
 • na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej: 430 000 zł,
 • na zadania zlecone dla organizacji pozarządowych: 380 000 zł,
 1. środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie: 8 404 257 zł, ( w tym na Warsztaty Terapii Zajęciowej - 4 318 920 zł)
 2. Program Aktywny Samorząd - 726 010,50 zł

Dodatkowo:

 •  projekty partnerskie w zakresie wsparcia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych- (środki w dyspozycji liderów projektów) - 2 052 318,94 zł
 • projekty na rzecz aktywizacji zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy (w tym na rzecz osób niepełnosprawnych) -12 189 848,08 zł

Wsparcie indywidualne osób niepełnosprawnych

 1. Od początku stycznia br. trwa przyjmowanie wniosków na zadania w zakresie wsparcia indywidualnego osób niepełnosprawnych, w tym na:
 • dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,
 • likwidację barier architektonicznych.

Wnioski są przyjmowane w Dziale ds Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92, a rozpatrywane będą po podziale środków na poszczególne zadania, którego uchwałą dokona Rada Miasta Lublin na marcowej sesji.

W bieżącym roku Miasto dysponuje środkami PFRON na poziomie 8 404 257 zł, tj. 1% (78 217 zł) więcej niż w roku 2017.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MOPR www.mopr.lublin.eu oraz Urzędu Miasta Lublin www.lublin.eu

 1. Miasto Lublin po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu „Aktywny Samorząd” aplikując o kwotę 726 010, 50 zł.
 • od 5 marca do 30 marca - przyjmowanie wniosków na Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki - semestr letni)
 • od 3 września do 10 października 2018 r. - wnioski na semestr zimowy
 • od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.- wnioski na Moduł I

Wnioski będą przyjmowane w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92 oraz pod nowym adresem (od 15 marca).

Moduł I programu skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej bądź zatrudnionych oraz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i obejmuje:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dzieckiem będącym pod opieką wnioskodawcy, które przebywają w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

Moduł II Dofinansowanie kosztów nauki dotyczy opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku

 • znaczny lub umiarkowany stopień, I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem internetu)

Opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy edukacji na poziomie wyższym oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MOPR www.mopr.lublin.eu oraz Urzędu Miasta Lublin www.lublin.eu

Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Od 15 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na ogłoszony Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin w latach 2016-2020” - działalność na zadania takie jak:

 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 • programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym.

Na powyższe zadania przeznaczono kwotę 200 000 zł. (środki własne miasta).

Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej w tym dla osób z niepełnosprawnością w Miejskim Urzędzie Pracy

 1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat. W ramach projektu realizowane są:
 • szkolenia (38 osób),
 • staże (369 osób),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (120 dotacji)
 • bony na zasiedlenie (60 osób).

Kwota do wydatkowania w 2018 r. wynosi 7 201 006,45 zł.

 1. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie” skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej należących co najmniej do jednej z grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin.

W ramach projektu realizowane są:

 • szkolenia (40 osób), staże (412 osób),
 • prace interwencyjne (40 osób),
 • refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (65 osób).

Wartość projektu wynosi 4 988 841,63

Projekty w których miasto pełni rolę partnerską aktywizujące osoby niepełnosprawne

Miasto realizuje dwa projekty partnerskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Liderem projektu „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTEGRA. W projekcie szereg działań wspierających dzieci zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Wartość projektu -1 014 858,75 zł.

Liderem projektu „Otwórzmy przed nimi życie” jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie. W projekcie zaplanowano działania zakresie aktywizacji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższego otoczenia. Wartość projektu wynosi 1 037 460,19 zł.

Na realizację obu projektów ze strony Miasta, jako Partnera zabudżetowano kwotę 30 616 zł., finansowaną w całości z EFS (Miasto nie ponosi kosztów).

Asystent osoby niepełnosprawnej

Miasto Lublin już po raz szósty zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość skorzystania z usług asystenta. Wcześniejsze edycje tego zadania pokazały, że spełnia ono oczekiwania niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta jak i stanowi odpowiedź na wyniki diagnozy potrzeb dokonanej przez lubelskie organizacje pozarządowe.

W tym roku nie ogłaszano konkursu, ponieważ zadanie to ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zawarte w ubiegłym roku umowy realizowane będą przez 3 lata.

Praca asystenta polega przede wszystkim na towarzyszeniu i wspieraniu osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach, których dotychczas samodzielnie nie mogły wykonywać. Pomoc ta może obejmować towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Asystent może pomagać osobie niepełnosprawnej w przemieszczaniu się do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów czy szkoleń, czy też kultu religijnego. Zadaniem asystenta jest również wspieranie osoby niepełnosprawnej w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Nadal (tak jak w latach ubiegłych) istnieje możliwość zabezpieczenia usług asystenta dla niepełnosprawnych dzieci. W tym przypadku działania asystenta osoby niepełnosprawnej koncentrują się na pomocy dzieciom w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, czy też zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych, realizatorem są na zlecenie miasta dwie organizacje pozarządowe.

Projekt w zakresie edukacji konsumenckiej usług osób niepełnosprawnych

Miasto Lublin podpisało porozumienie z Fundacją Fuga Mundi wdrażającą projekt grantowy „Lokalny model współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które pomogą w realizacji działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa finansowego, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz wypracowania skutecznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa konsumenckiego, w tym:

 • diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie ochrony praw konsumentów,
 • przygotowanie i wydanie broszury informacyjnej „I ty jesteś konsumentem. Poradnik dla osób niepełnosprawnych”,
 • powstanie platformy internetowej www.konsumenci.ffm.pl
 • warsztaty edukacyjne dla os. niepełnosprawnych z zakresu ochrony praw konsumentów,
 • wytyczne dotyczące współpracy lokalnej organizacji i instytucji w zakresie prewencji i ochrony praw konsumentów z niepełnosprawnością.

W ramach partnerstwa zorganizowane zostaną warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty będą odbywać się w oparciu o prezentację dotyczącą podstawowych praw niepełnosprawnych konsumentów nawiązując do realnych przykładów z dnia codziennego (http://konsumenci.ffm.pl/cherry-services/podstawowe-prawa-konsumenta). Odbędą się ćwiczenia praktyczne, w które zostaną zaangażowani uczestnicy. Celem warsztatów jest uświadomienie konsekwencji podpisywania dokumentów bez ich uważnego czytania oraz pomoc w zrozumieniu mechanizmów działania wszechobecnej reklamy. Bardzo istotne jest szerzenie informacji na temat działalności instytucji, które zajmują się pomocą w zakresie ochrony praw konsumentów.

Spotkania o charakterze otwartym trwać będą ok. 2-3 godzin. Będą także okazją do rozmów z osobami niepełnosprawnymi o ich potrzebach i możliwych formach wsparcia.

Inwestycje w obszarze infrastruktury społecznej

Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem Miasto realizuje 3 projekty inwestycyjne w obszarze infrastruktury społecznej - aktualnie trwają procedury przetargowe.

W ramach projektów powstają nowe możliwości wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Projekty przewidują wprowadzenie usług aktywizacji społecznej co spowoduje wzmocnienie integracji społecznej.

Dofinansowanie projektów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 13 - Infrastruktura społeczna -Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych

 1. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie”
 • Wartość projektu: 3 320 639,05 PLN
 • Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 318 777,83 PLN
 • Wartość dofinansowania UE: 2 709 611,62 PLN
 • Termin realizacji: 30.11.2019,
 1. „Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie”
 • Wartość projektu: 10 724 687,00 PLN
 • Wartość dofinansowania PFRON: 1 035 639,39 PLN
 • Wartość dofinansowania UE: 8 802 934,84 PLN
 • Termin realizacji: 30.11.2019
 1. Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”
 • Wartość projektu: 6 178 361,83 PLN
 • Wartość dofinansowania PFRON: 450 000,00 PLN
 • Wartość dofinansowania UE: 2 083 600,00 PLN
 • Termin realizacji: 30.11.2019

Pliki do pobrania