W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Działalność gospodarcza

Renta a działalność gospodarcza

Podczas pobierania renty(także z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) można prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dodatkowe przychody.
Obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłata pozostałych składek jest dobrowolna.
Wszystkie, dokładne wiadomości można uzyskać w siedzibie oddziału ZUS, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 36/38 C, tel.: centrala 535-77-77 lub informacja 535-74-25 lub na stronie internetowej http://www.zus.pl Aktualności, Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki.

Dofinansowania

Podstawa prawna:
Art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej( Dz. U. 194, poz. 1403 ).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Warunkiem ubiegania się o powyższe środki finansowe jest złożenie wniosku Wn-O w
Miejskim Urzędzie Pracy.
Szczegóły na stronie Miejskiego Urzędu Pracy.
Wniosek do pobrania w MUP lub ze strony internetowej www.mup.lublin.pl/strony/a_niepel_dz_gosp.php)

Rejestracja, wypłata świadczeń i wyrejestrowania z ewidencji osób niepełnosprawnych: II piętro, pokój 208

Miejski Urząd Pracy
ul. Niecała 14, 20-080 Lublin.
www.mup.lublin.pl
e-mail: ,
Informacja: 081-53-290-72
Sekretariat: 081- 53-252-17
Fax: 081-53-238-91
W pokoju Nr 1 - na parterze Urzędu -można uzyskać kompleksową informację i otrzymać niezbędne formularze i wnioski.
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Obsługa klientów w godzinach 7.45 - 15.00
 

Ponadto Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Art. 25a. Składki na ubezpieczenia społeczne:

5. Fundusz refunduje:

 1. osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 2. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe – pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Art. 26c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy określonej w art. 25a ust. 2–5 oraz art. 26a ust. 2 i 3, pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie, oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą lub niepełnosprawnym rolnikom albo rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika w ramach zasady de minimis, w tym także sposób przedstawiania informacji o otrzymanej pomocy publicznej lub zaświadczeń o pomocy de minimis.

Auto w działalności gospodarczej i podatek

Jestem osobową niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Kupiłem samochód osobowy. Czy skorzystam ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych od tego zakupu, gdy samochód będzie wykorzystywany do prowadzonej przeze mnie działalności?
Tak
Umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku od takiej umowy ciąży na kupującym. Jednak zwalnia się od podatku m.in. osoby nabywające na własne potrzeby samochody osobowe, zaliczone - w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia. Zatem podatnik, jako osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która kupiła samochód osobowego i prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać ze wskazanego zwolnienia. Ustawodawca nie określił rodzaju potrzeb własnych podatnika, dla których możliwe byłoby zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku.
Podstawa prawna

 • Art. 8 pkt 6 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

 

źródło: EWA MATYSZEWSKA, Gazeta Prawna Nr 233 (2103) piątek-niedziela, 30 listopada - 2 grudnia 2007 r.

Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008r. - opracowanie ZUS

Renta a prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 stycznia 2008r. obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności do czasu ustalenia prawa do emerytury (art. 9 ust. 4c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
Obowiązek ubezpieczeń będzie dotyczył również ubezpieczenia wypadkowego (art. 12 ust. 1 ustawy). Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne – można do niego przystąpić na swój wniosek (art. 11 ust. 2 ustawy).

Obowiązek ubezpieczeń będzie dotyczył jedynie osób mających ustalone decyzją ZUS prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego. Dotyczy to rent z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w:

 • ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zm.),
 • ustawie z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Nie będzie dotyczyć natomiast osób pobierających renty rodzinne, a także rencistów spoza systemu powszechnego, mających ustalone prawo do np. –

 • wojskowych czy policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby czy
 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych pod pojęciem osoby prowadzącej pozarolniczą działalność wymienia (art. 8 ust. 6 ustawy):

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórcę i artystę,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu:
 1. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 2. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Powołana wyżej zmiana przepisów, od 1 stycznia 2008r. będzie dotyczyła tylko jednej z grup osób prowadzących pozarolniczą działalność – tj. osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Zgodnie z obowiązującym od 21 sierpnia 2004r. art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Potraktowanie działalności zawodowej jako działalności gospodarczej było zmianą w stosunku do stanu prawnego sprzed 21 sierpnia 2004r. Spowodowało to, że niektóre grupy osób, które były traktowane jako wykonujące wolny zawód, po dopełnieniu obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, zostały potraktowane jako osoby wykonujące działalność gospodarczą. W konsekwencji tego, do tych osób będzie miała również zastosowanie zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2008r.

Natomiast powyższa zmiana od 1 stycznia 2008r. nie obejmie pozostałych grup osób prowadzących pozarolniczą działalność np. twórców, artystów, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, inną niż działalność gospodarcza na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, posiadające prawo do emerytury lub renty, które nie zostaną objęte wyżej powołanym przepisem art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008r. - na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy, będą podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności dobrowolnie, na swój wniosek.
Oznacza to, że jeżeli wyrażą wolę przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zostaną objęte również ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast osoby te nie mają prawa przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008r. nie obejmą także osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Zatem osoby te nadal będą podlegały dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania współpracy.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych stanowi (art. 18 ust. 8 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych):

 • zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 • lub zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (przy czym prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy wymiaru mają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 stycznia 2008r. i będą ją kontynuowały po tym terminie, są zobowiązane:

 1. złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia podając jako datę wyrejestrowania dzień 1 stycznia 2008r. oraz kod przyczyny wyrejestrowania 600,
 2. złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (o ile dana osoba po 31 grudnia 2007r. nadal podlega tym ubezpieczeniom) podając datę jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń dzień 1 stycznia 2008r. z nowym kodem tytułu ubezpieczenia, odpowiednio:
 • 05 12 XX - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • 05 72 XX osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA i ponownego zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA należy dokonać nie później niż do 8 stycznia 2008r.

Przykład
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Osoba ta dobrowolnie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, również po 1 stycznia 2008r.

Przykład
Osoba ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Osoba ta od 1 maja 2008r. ma ustalone prawo do emerytury.
Osoba ta:

 • do 31 grudnia 2007r. podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • od 1 stycznia 2008r. do 30 kwietnia 2008r. obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • od 1 maja 2008r. tj. od dnia ustalenia prawa do emerytury, podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności.

Przykład
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej. Ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoba ta:

 • do 31 grudnia 2007r. podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności,
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury podlega dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności.

Przykład
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność jako wspólnik spółki jawnej. Ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoba ta podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, również po 1 stycznia 2008r.

Przykład
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Ma prawo do policyjnej renty z tytułu niezdolności do służby. Osoba ta dobrowolnie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, również po 1 stycznia 2008r.

Przykład
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia.
Osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracy w ramach stosunku pracy, a ponadto:

 • do 31 grudnia 2007r. dobrowolnie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności,
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury podlega dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności.

Przykład
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnemu wynagrodzeniu.
Osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, a z tytułu prowadzenia działalności:

 • do 31 grudnia 2007r. - podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury – podlega dobrowolnie,
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury – podlega dobrowolnie.

Przykład
Osoba ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności nie może być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2008r. kwota ta wynosi 1622,05zł)
Dodatkowo osoba ta wykonuje pracę w ramach umowy zlecenia. Z tytułu tej umowy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 2500zł tj. więcej niż wynosi obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

 • do 31 grudnia 2007r. osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia i dobrowolnie z tytułu działalności gospodarczej,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury – obowiązkowo z jednego wybranego tytułu i dobrowolnie z drugiego tytułu,
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury – obowiązkowo z tytułu umowy zlecenia i dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności.

Przykład
Osoba ma prawo do renty z tytułu niezdolności pracy. Od 1 maja 2007r. po raz pierwszy podjęła wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2007r. nie mniej niż 280,80zł, a w 2008r. –337,80zł ). Dodatkowo wykonuje także pracę w ramach umowy zlecenia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy wynosi 100zł tj. mniej niż obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności.

 • do 31 grudnia 2007r. – osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia i dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury - obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i dobrowolnie z tytułu umowy zlecenia,
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury – obowiązkowo z tytułu umowy zlecenia i dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności.

Przykład
Osoba ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo, po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w ramach tego wpisu wykonuje działalność zawodową (jako adwokat).
Osoba ta:

 • do 31 grudnia 2007r. podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności.

Przykład
Osoba ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jako małżonka osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. Osoba ta podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, również po 1 stycznia 2008r.

Przykład
Osoba ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz jest wspólnikiem w spółce jawnej. Osoba ta z tytułu prowadzenia działalności:

 • do 31 grudnia 2007r. podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym,
 • od 1 stycznia 2008r. do dnia ustalenia prawa do emerytury podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej),
 • od dnia ustalenia prawa do emerytury podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym.

Redaguje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Ubezpieczeń i Składek.
Aktualizacja: 31.12.2007 r