W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się niepełnosprawnemu dziecku, które nie ukończyło 16 roku życia. Zgodnie z art. 4a ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym ze względu na obniżoną sprawność ruchową,
 • innych (na podstawie odrębnych przepisów np. prawa do zamieszkiwania w odrębnym pokoju, ulg podatkowych).


Podstawą wydania orzeczenia jest:
wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację istotną dla ustalenia niepełnosprawności (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia i wyniki badań, opinie psychologiczne itp.) Dodatkowa dokumentacja może być załączona w postaci kserokopii - wówczas jej oryginały należy przedstawić do wglądu podczas posiedzenia składu orzekającego. Prześwietlenia i klisze rentgenowskie należy przedstawiać bezpośrednio w dniu posiedzenia.
Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się maksymalnie na okres do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Jeżeli dziecko kończy 16 lat podlega orzekaniu o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!

 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca i został wyznaczony termin jej uzupełnienia, a wnioskodawca tego nie dopełnił, musi się liczyć z tym, że brak tych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania - § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • Niestawienie się dziecka z przedstawicielem ustawowym na wyznaczonym posiedzeniu składu orzekającego powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, chyba, że niestawienie się zostało usprawiedliwione w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu posiedzenia - § 7 ust. 6 rozporządzenia;
 • Jeżeli dziecko posiada ważne orzeczenie Zespołu i nie nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia dziecka – w celu zachowania ciągłości orzeczenia nowy wniosek o ponowne orzekanie powinien być złożony z uwzględnieniem aktualnego terminu oczekiwania na komisję – jeżeli wniosek będzie złożony wcześniej, Zespół wyda decyzję o odmowie wydania orzeczenia.


Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego ok. miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 

Zgodnie z art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji w orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego,
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Ponadto w oparciu o art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 966 z późn. zm.) wskazanie dotyczące:
 10. prawa do  zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (przez co rozumie się powiększenie normatywnej powierzchni mieszkaniowej o 15m2 w przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy we właściwym miejscowo urzędzie gminy).

 

Na posiedzeniu składu orzekającego należy przedłożyć obowiązkowo:
dokument potwierdzający tożsamość osoby zainteresowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa) a w przypadku dzieci do 16-go roku życia również jego opiekuna prawnego. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym należy przedłożyć aktualną legitymację szkolną. Osoby zameldowane na pobyt czasowy w Lublinie powinny również przedstawić aktualne zaświadczenie potwierdzające miejsce pobytu (można je otrzymać w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 20).