W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Zgodnie z art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju schorzenia i stopnia upośledzenia organizmu u osób powyżej 16 roku życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny - osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia danej osobie samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy innych osób (samoobsługa, poruszanie się, komunikacja).
 2. umiarkowany - osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. lekki - osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z rehabilitacji,
 • korzystania z systemu pomocy społecznej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 - Prawa o ruchu drogowym ze względu na obniżoną sprawność ruchową,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, ulgi podatkowe, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju).


Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku ubezwłasnowolnienia),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.


Ponadto do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację istotną dla ustalenia stopnia niepełnosprawności (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia i wyniki badań, opinie psychologiczne itp.) Dodatkowa dokumentacja może być załączona w postaci kserokopii - wówczas jej oryginały należy przedstawić do wglądu podczas posiedzenia składu orzekającego. Prześwietlenia i klisze rentgenowskie należy przedstawiać bezpośrednio w dniu posiedzenia.

UWAGA !!

 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca i został wyznaczony termin jej uzupełnienia, a wnioskodawca tego nie dopełnił, musi się liczyć z tym, że brak tych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania - § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Niestawienie się osoby zainteresowanej na wyznaczonym posiedzeniu składu orzekającego powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, chyba, że niestawienie się zostało usprawiedliwione w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu posiedzenia - § 7 ust. 6 w/w rozporządzenia.
 • Jeżeli Pan(i) posiada ważne orzeczenie Zespołu i nie nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia – w celu zachowania ciągłości orzeczenia nowy wniosek o ponowne orzekanie powinien być złożony z uwzględnieniem aktualnego terminu oczekiwania na komisję – jeżeli wniosek będzie złożony wcześniej, Zespół wyda decyzję o odmowie wydania orzeczenia.
 • Jeżeli Pan(i) posiada orzeczenie organu rentowego: ZUS, KRUS, służb mundurowych, itp. należy je obowiązkowo przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem!


Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego od ok. miesiąca do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku w zależności od lekarza specjalisty rozpatrującego wniosek i stopnia komplikacji sprawy.

Zgodnie z art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji w orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego,
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Ponadto w oparciu o art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 966 z późn. zm.) wskazanie dotyczące:
 10. prawa do  zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (przez co rozumie się powiększenie normatywnej powierzchni mieszkaniowej o 15m2 w przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy we właściwym miejscowo urzędzie gminy).

Na posiedzeniu składu orzekającego należy przedłożyć obowiązkowo:

dokument potwierdzający tożsamość osoby zainteresowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa) a w przypadku dzieci do 16-go roku życia również jego opiekuna prawnego. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym należy przedłożyć aktualną legitymację szkolną. Osoby zameldowane na pobyt czasowy w Lublinie powinny również przedstawić aktualne zaświadczenie potwierdzające miejsce pobytu (można je otrzymać w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 20).