W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ NA ZLECENIE ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

  Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1 Posłowie na Sejm i Senatorowie Legitymacja Posła, Senatora
2 Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowane - wystawione przez organ rentowy
3 Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli całkowicie "niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji" Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej okazana przez inwalidę
  Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie
1 Studenci* polskich szkół wyższych Ważna legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą
2 Kombatanci Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka
3 Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organy administracji państwowej

* student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 18k i 5 (Dz. U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH WAŻNE OD 1 KWIETNIA 2019 R.

  Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie
1 Dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat. Dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport lub oświadczenie opiekuna.
2 Uczniowie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin oraz uczniowie, działających na terenie Gminy Lublin, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz artystycznych szkół, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub artystycznej działającej na terenie Gminy Lublin, wydana według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury.
3 Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Lublin: uczęszczający do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz do artystycznych szkół, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub artystycznej zamieszkującego na terenie Gminy Lublin, wydana według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury.
4 Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia. a) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością,
b) orzeczenie zespołu orzekającego niepełnosprawność lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
5 Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi od 16 do ukończenia 26 roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy(I, II, III grupa inwalidzka) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem. a) ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury*, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością
b) zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, Zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej, wg wzoru ustalonego przez ZTM w Lublinie. Zaświadczenie ważne jest na okres wskazany przez wystawcę, lecz nie dłużej niż na 1 rok od daty rozpoczęcia zajęć.
6 Towarzyszący osobom niepełnosprawnym wymienionym w pkt. 4 i 5 (z wykluczeniem osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, III grupa inwalidzka) opiekun, któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w p. 4 i 5 (tj. po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej– placówka oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej. a) zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową dla opiekuna ucznia o wzorze: MI-1/2002
b) zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność podopiecznego, Zaświadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej wg wzoru ustalonego przez ZTM w Lublinie. Zaświadczenie na okaziciela wydawane w 1 egzemplarzu ważne jest na okres wskazany przez wystawcę, lecz nie dłużej niż na 1 rok od daty rozpoczęcia zajęć.
7 Osoby które ukończyły 65 rok życia. Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby.
8 Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności.
9 Osoby odznaczone Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina. Legitymacja Zasłużonego dla Miasta Lublina.
10 Osoby słabowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka). Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument stwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze wskazanym symbolem niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
11 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:
  • kobieta, która oddała co najmniej 15 litrów krwi,
  • mężczyzna, który oddał co najmniej 18 litrów krwi.
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości.
12 Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem tożsamości.
13 Funkcjonariusze Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych. Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie.
14 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.  
15 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas pełnienia obowiązków służbowych. Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie.
16 Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie podczas pełnienia obowiązków służbowych. Legitymacja służbowa ZTM w Lublinie.
17 Pracownicy MPK Lublin Sp. z o.o. w czasie przejazdu środkami MPK zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Legitymacja służbowa MPK Lublin Sp. z o.o.
18 Pasażerowie wszystkich linii komunikacyjnych w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu. Ważny dowód rejestracyjny (uprawnia do przejazdów jedną osobę).
19 Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.).
Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.
20 Osoby, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).
21 Weterani i weterani poszkodowani. Legitymacja weterana lub Legitymacja weterana poszkodowanego wg wzoru określonego przez właściwego Ministra Obrony Narodowej, właściwego Ministra Spraw Wewnętrznych lub Prezesa Rady Ministrów.

 * Symbole legitymacji: MEN-I/52/2; MENiS-II/182/2; MEN-I/51/2; MEN-I/50a-N/2; ART/101/n

UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH

  Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych

Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie

1 Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury.
2 Emeryci. Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości.
3 Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, czyli całkowicie niezdolne do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub lekkim czyli częściowo niezdolne do pracy (dawna III grupa inwalidzka). Dokument potwierdzający umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności.
4 Uczestnicy studiów doktoranckich. Legitymacja uczestnika studiów doktoranckich.
5 Uczniowie i studenci zagranicznych szkół średnich i wyższych do ukończenia 26 roku życia. Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card).

Podstawa prawna: uchwała nr 127/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28.02.2019 r.

Bilety rodzinne

Bilety dla rodzin wielodzietnych, mieszkających stale w Lublinie pod wspólnym adresem, posiadających minimum pięcioro dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 25 lat zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Z biletu może korzystać każdy członek rodziny, którego dane widnieją na bilecie, pojedynczo lub wspólnie z innymi uprawnionymi osobami z zastrzeżeniem:

  • dzieci - we wszystkie dni w okresie ważności biletu, a w lipcu i sierpniu tylko w soboty, niedziele i święta,
  • rodzice (opiekunowie prawni) - w soboty niedziele i święta.

Nieokazanie biletu rodzinnego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji.
Rodzinie uprawnionej przysługuje jeden egzemplarz biletu, ważny przez 1 rok od momentu jego wydania.
Podstawa prawna: Uchwała nr 762/XXXI11/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r.

Komunikacja dla osób niepełnosprawnych

MPK Lublin Sp. z o.o.
Al. Kraśnicka 25,
tel.: 81 533 33 10 (czynny w godz. 6.00 – 22.00).

Ze specjalnie wyposażonych pojazdów /winda i zamocowania dla wózków inwalidzkich/ korzystać mogą inwalidzi zaliczani do „znacznego stopnia niepełnosprawności” - I gr. inwalidzka.
W granicach administracyjnych miasta stawki wynoszą:

  1. 1,90 zł/km
  2. 4,80 zł/godz. oczekiwania
  3. dojazd do zamawiającego gratis

Poza granicami administracyjnymi miasta stawki są takie same, dojazd od i do granic miasta - płatny. Przy dalszych kursach istnieje możliwość negocjacji cen, obowiązuje podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. W porze nocnej usługi mogą być świadczone po uprzednim uzgodnieniu.