W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami PKP i PKS

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami PKP i PKS

Podstawą prawą jest: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z 2002 r., z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 roku w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z 2002 r.).
Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej. Przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne korzystają ze zniżek nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia a studenci do 26 roku życia oraz jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych uprawnieni są do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulg są: Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, ośrodka i placówki o charakterze oświatowym: - legitymacja przedszkolna, szkolna lub studencka(legitymacja studencka wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta, jeżeli nie jest on określony w legitymacji). Konieczne jest także posiadanie orzeczenia komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika.

Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

 1. legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 2. legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 3. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 4. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z wymienionych wyżej dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:

 1. termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 2. potwierdzenia stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Dla rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych są:

 1. dokumenty podopiecznego – jeżeli przejazd odbywa się wraz z dzieckiem,
 2. zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, placówkę opiekuńczo - wychowawczą (wg ministerialnego wzoru) - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulg są też:

 • jedno z zaświadczeń stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • legitymacja emeryta
 • rencisty wojskowego lub policyjnego,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ (w Lublinie jest to Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Magnoliowa 2, 20 – 143 Lublin, Telefon/faks 466-34-60) wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób niewidomych - dokumenty stwierdzające niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

Dla przewodnika lub opiekuna - jeden z dokumentów osoby niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Jako opiekuna lub przewodnika należy rozumieć osobę która ukończyła 18 lat, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika. Dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne - zaświadczenia (wg ministerialnego wzoru) wydane przez m.in. związki emerytów i rencistów wraz z dokumentem tożsamości(także dla nienależących do tych organizacji). Emeryci i renciści uprawnieni są do dwóch przejazdów w ciągu roku. Bilet na przejazd "tam i z powrotem" to dwa oddzielne przejazdy. W załączonej tabeli zestawienie ulg.