W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Strategiczne spojrzenie na rewitalizację

Strategiczne spojrzenie na rewitalizację
20.04.201713:00

Miasto rozpoczyna prace nad kolejnym dokumentem, który wskaże strategiczne kierunki rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Po lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023, który pozwoli na realizację projektów rewitalizacyjnych w tzw. okresie przejściowym, Miasto zajmie się stworzeniem nowego kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Program Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023, który jest kontynuacją dokumentu przyjętego w 2009 r., trafi na sesję Rady Miasta 27 kwietnia br. Jego uchwalenie jest szczególnie istotne dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków europejskich na rewitalizacje na obszarze objętym programem. Pierwsze konkursy ruszają już w sierpniu 2017 r., wcześniej lokalny Program Rewitalizacji musi być przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski i wpisany na listę Programów Rewitalizacji Województwa Lubelskiego.

Beneficjentami środków związanych z rewitalizacją, poza jednostkami samorządu terytorialnego, są m.in. służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki komunalne, małe i średnie przedsiębiorstwa i inne. Dofinansowania mogą dotyczyć m.in. projektów przebudowy i remontów zdegradowanych budynków, robót restauratorskich i konserwatorskich budynków z rejestru zabytków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej a także posiadających znaczną wartość architektoniczną i znaczenie historyczne. Wsparcie może dotyczyć także uporządkowania zdegradowanych obszarów i rozwoju miejskich terenów zielonych,  zgodnych z celami określonymi w Programie.

- Kierowany na sesję Rady Miasta projekt uchwały jest kluczowy przede wszystkim ze względu na najbliższe nabory w konkursach o środki europejskie. Pozwala miastu i wielu lubelskim podmiotom sięgnąć po środki UE w tzw. okresie przejściowym, przed opracowaniem kompleksowego nowego programu. Po uchwaleniu programu "przejściowego", chcemy rozpocząć prace nad stworzeniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z obowiązującą ustawą o rewitalizacji. Zapraszam mieszkańców do pierwszej z cyklu dyskusji koncepcyjnych. Chciałbym, aby ten dokument był wypracowany z naszymi partnerami społecznymi, tak jak Strategia Rozwoju do 2020 r. i kompleksowo odpowiadał na potrzeby związane z procesami rewitalizacyjnymi miasta. - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin. Jest to pierwszy krok na drodze do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje potrwają przez cały maj 2017 r. W ich ramach Miasto czeka na propozycje dotyczące zasad wyznaczania Komitetu oraz zasad jego funkcjonowania. Propozycje można przesyłać na adres e-mail: do północy 31 maja br.

- Rozpoczęcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest wypełnieniem umowy społecznej i obietnicy złożonej wszystkim osobom i środowiskom działającym w tematyce rewitalizacji w Lublinie. W jej myśl, po zakończeniu prac nad uchwałą w sprawie Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023, niezwłocznie przystąpimy do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, który będzie stanowił strategiczny dokument na najbliższe lata. Liczymy na to, że nasi partnerzy społeczni włączą się w przygotowanie projektu stosownej uchwały. W szczególności liczymy na rady dzielnic, organizacje pozarządowe oraz i inne ciała doradcze. - mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Lubelskie założenia zostaną wypracowane na spotkaniu, a także na podstawie analizy doświadczeń innych miast w tym zakresie. Spotkanie odbędzie się 23 maja o godzinie 18:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, pok. 104. Temat ten będzie poruszony na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin 23 maja o godzinie 16:30 (Biuro Partycypacji Społecznej) oraz skierowany do prac Rady Kultury Przestrzeni, której posiedzenie odbędzie się 9 maja o godzinie 17:00 w Ratuszu (sala 24).

Dodatkowe informacje będą publikowane na stronie internetowej Miasta Lublin www.lublin.eu/rewitalizacja.

 

Dodatkowe informacje:

Projekty wpisane do Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023 realizowane w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

Projekt Rewitalizacja Części Śródmieścia realizowany przez Gminę Lublin. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczanie koncentracji ubóstwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni publicznych śródmieścia Lublina.

Projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie oraz projekt  Klasztor w sercu miasta – adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO. Dominikanów na cele klubu samopomocy – przedmiotem projektu jest rewitalizacja i adaptacja zabytkowej infrastruktury zlokalizowanej na terenie Historycznego Miasta Lublina na Klub samopomocy.

Międzykulturowy dialog przyszłości z przeszłością – remont konserwatorski, zagospodarowanie i uzupełnienie funkcji społecznych zabytkowego Zespołu Ewangelickiego w Śródmieściu Lublina - Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowe działania zmierzające do odnowy przestrzeni miejskiej pomiędzy ulicami Krakowskie Przedmieście, Ewangelicką i I Armii Wojska Polskiego: remont budowlano-konserwatorski obiektów na tym terenie, rewaloryzację terenów zieleni z zagospodarowaniem ich na funkcje rekreacyjne, adaptacja przestrzeni w obiektach (wraz z zakupem wyposażenia) na potrzeby programu kulturalno-edukacyjnego.

Rewaloryzacja zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja w Lublinie - Realizacja przedsięwzięcia powstrzyma degradację obiektu zabytkowego i przyczyni się do poprawy estetyki obszaru zabytkowej części miasta, co pośrednio wpłynie na jego atrakcyjność turystyczną i wzrost liczby turystów.

Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie - Przedsięwzięcie obejmuje rewaloryzację zabytkowego założenia Katedry Przemienienia Pańskiego, w tym odnowę fragmentu zdegradowanej przestrzeni miejskiej Podzamcza.

Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin – celem projektu będzie rewaloryzacja (oraz przystosowanie dla niepełnosprawnych) obiektów dziedzictwa kulturowego obejmująca:

  • przebudowę, modernizację i adaptację pomieszczeń kamienicy na potrzeby Domu Słowa wraz z otaczającą przestrzenią,
  • kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie w obrębie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”,
  • renowację Placu po Farze.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób przebywających na obszarze rewitalizacji podmiotami realizującymi projekt będzie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej (Urząd Miasta Lublin), Uniwersytetem III Wieku, MOPR w Lublinie, Związkiem Emerytów i Rencistów. Zakres przedsięwzięcia przewiduje następujące działania edukacyjno-prewencyjne: program „STOP KRADZIEŻOM” (obok działań skierowanych na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na obszarze miasta, w tym w szczególności obszarze rewitalizacji, obejmujący komponenty szkoleniowe: „SENIORZY” oraz „BEZPIECZNA KOBIETA”), program „TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE”, program „ODPAL MYŚLENIE, NIE WCHODŹ W UZALEŻNIENIE”.

Modernizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Szczerbowskiego 6 - stworzone zostanie centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz udostępnione zostanie nowe miejsce turystyczne na mapie Lublina: schron atomowy. Modernizacji poddany zostanie plac treningowy, z którego będzie mogła korzystać również lokalna społeczność.

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów amfiteatru w dzielnicy Tatary, Adaptacja budynku na halę sportową w dzielnicy Tatary, Zagospodarowanie zdegradowanych terenów pływalni w dzielnicy Tatary - realizacja przedsięwzięć zaowocuje poprawą jakości życia mieszkańców dzięki stworzeniu miejsca do spotkań, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz umożliwiającego udział w wydarzeniach kulturalnych. Przełoży się to na wzrost liczby osób korzystających z tych usług społecznych.

Remonty elewacji zabytkowych kamienic położonych w Lublinie w rejonie Starego Miasta wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie centralnej miejskie:

  • przy ul.. Kowalskiej 11, 13 ,15
  • przy ul. Lubartowskiej 25
  • przy ul. Złotej 5
  • przy ul. Rybnej 4

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych