W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwają konsultacje projektu nowej strategii rozwoju miasta

Trwają konsultacje projektu nowej strategii rozwoju miasta
17.11.202109:23

Od 15 listopada trwają konsultacje projektu nowej strategii rozwoju miasta. Dokument Strategia Lublin 2030, który jest efektem działań partycypacyjnych i szeregu analiz i opracowań, opublikowany jest na stronie 2030.lublin.eu. Swoją opinię na temat zawartych w nim założeń co do przyszłości naszego miasta, można przekazać do 20 grudnia.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w proces przygotowywania Strategii Lublin 2030. Przed nami ostatni, partycypacyjny etap tworzenia dokumentu, czyli konsultacje społeczne jego projektu. Zachęcam wszystkich, dla których Lublin jest ważny, do wzięcia udziału w konsultacjach. Dzięki Państwa aktywności wspólnie wypracujemy ostateczną formę dokumentu, który w perspektywie 2030 roku stanie się drogowskazem dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jest to drugi etap konsultacji społecznych w procesie tworzenia projektu Strategii Lublin 2030. W pierwszym etapie konsultowane były kierunki rozwoju Gminy Lublin zawarte w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych. Natomiast przedmiotem obecnych konsultacji jest ostateczny projekt dokumentu. Zawarta w nim wizja Lublina w 2030 roku znajduje odzwierciedlenie w pięciu obszarach rozwojowych. Pierwszy obszar to Lublin jako miasto kreatywne, akademickie i przedsiębiorcze. Drugi obszar akcentuje wizję Lublina jako miasta zielonego i zrównoważonego urbanistycznie, zaś trzeci obszar jako miasta otwartego, wielopokoleniowego i społecznie zaangażowanego. Wymienione strategiczne obszary rozwojowe Lublina korespondują z trzema filarami zrównoważonego rozwoju miasta: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Koncepcję tę dopełniają dwa kolejne obszary rozwojowe: Lublin jako miasto twórcze, aktywne i gościnne oraz Lublin metropolitalny. Każdy z tych obszarów powinien realizować wizję miasta atrakcyjnego do życia, odpornego na zmiany klimatu, inteligentnego i dobrze zarządzanego. Do każdego obszaru przyporządkowane są cele rozwojowe oraz działania, zadania i projekty kluczowe. Strategia obejmuje również zalecenia i synergie dające kontekst realizacji wyznaczonych celów, a także mierniki, pozwalające na ocenę ich wdrożenia. W konsultowanym dokumencie znajdują się także wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, cztery cele horyzontalne, model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Lublin, opis systemu realizacji Strategii oraz analiza jej spójności z innymi dokumentami strategicznymi.

Z treścią dokumentu można się zapoznać wchodząc na stronę www.2030.lublin.eu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 20 grudnia w następujący sposób:

  • pozostawiając wypełniony i podpisany formularz w placówce Biura Obsługi Mieszkańców;
  • przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin;
  • przesyłając wypełniony i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym formularz na adres e-mail: 2030@lublin.eu;
  • wypełniając formularz online.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się także dwa otwarte spotkania w formie debat oraz wysłuchania publiczne w formule online, według poniższego harmonogramu:

  • spotkania otwarte w formie debaty – 1 i 2 grudnia (Arche Hotel Lublin, ul. Zamojska 30);
  • wysłuchanie publiczne – 9, 10 i 11 grudnia (przestrzeń online).

Planowane jest również spotkanie konsultacyjne dla Radnych Rady Miasta Lublin oraz Rad Dzielnic. Informacje o datach i godzinach spotkań będą uzupełniane i aktualizowane na stronie www.2030.lublin.eu.

Dokument Strategii Lublin 2030 opiniować będą równolegle również: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, Zarząd Województwa Lubelskiego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, komórki i jednostki Urzędu Miasta Lublin oraz samorządy tworzące Lubelski Obszar Metropolitalny. Przebieg i wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 zostaną podsumowane w formie sprawozdania z przeprowadzonych działań konsultacyjnych, zawierającego zestawienie zgłoszonych uwag.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych