W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Regulamin

Rozdział 1.  Definicje.
 

§ 1.
W Mieście Lublinie wprowadza się Budżet Obywatelski będący demokratycznym procesem konsultacji społecznych i podejmowania decyzji przez wszystkie osoby mieszkające w Lublinie w zakresie corocznego wydatkowania wyodrębnionej na ten cel części środków z budżetu Miasta Lublin.
 
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 
1) BO - należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Lublin;
2) Autorze - należy przez to rozumieć osobę składającą projekt do BO;
3) projekcie - należy przez to rozumieć pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach BO;
4) ogólnodostępności projektu - należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców i mieszkanek Lublina nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO, a także o ile to możliwe, uwzględnienie zasad uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696);
5) projekcie dzielnicowym - należy przez to rozumieć projekt infrastrukturalny, realizowany w jednej dzielnicy Miasta Lublin o maksymalnej wartości 350 000 złotych;
6) projekcie ogólnomiejskim nieinwestycyjnym - należy przez to rozumieć każdy projekt spełniający poniższe warunki:

   a) nie przewiduje realizacji inwestycji,
   b) jego wartość nie przekracza 200 000 zł;

7) projekcie ogólnomiejskim inwestycyjnym - należy przez to rozumieć projekt o spełniający łącznie poniższe warunki:
   a) jego maksymalna wartość wynosi 1 000 000 zł,
   b) w ramach jego realizacji przewidziane są wyłącznie zadania inwestycyjne takie jak: remont, modernizacje, budowa lub przebudowa infrastruktury,
   d) obejmuje maksymalnie 2 zadania inwestycyjne;

8) Zespole - należy przez to rozumieć powołany przez Prezydenta Miasta Lublin Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;

9) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Lublin;

10) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Lublin
 


Rozdział 2. Wymogi formalne zgłaszanych projektów.
 
§ 3.
1. Każdy projekt musi być złożony na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Projekty zgłaszane są za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin lub w wersji papierowej.
 
3. Do projektu musi być dołączona lista z podpisami co najmniej dwóch osób popierających projekt, mieszkańców i/lub mieszkanek Lublina, w tym podpis Autora. Wzór listy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4. W przypadku złożenia projektu za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin dopuszcza się dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy podpisów.
 
5. W przypadku złożenia projektu bez dołączonej listy podpisów osób popierających projekt, Autor zostaje wezwany do jej dołączenia w terminie 7 dni od poinformowania o tym fakcie. Niedostarczenie listy, we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, skutkuje uznaniem projektu za wycofany przez Autora.
 
6. Ze środków BO realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta i wybrane w oparciu o zasady ustalone w niniejszej uchwale.
 
7. Projekty można składać wyłącznie w terminach i formach określonych przez Prezydenta. W przypadku wysyłki projektu w formie papierowej o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.
 
§ 4.
Składane projekty muszą spełniać poniższe warunki:
 
1) muszą być zgodne z przepisami prawa;

2) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub praw autorskich;

3) muszą być zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Miasto;

4) nie mogą zakładać wytworzenia infrastruktury poza obszarem Miasta;

5) w przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona stanowić własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, co do której Prezydent Miasta Lublin ma możliwość złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Ponadto nie zgłoszono co do tej nieruchomości roszczeń reprywatyzacyjnych, ani nie toczą się wobec niej postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tej nieruchomości przez Skarb Państwa lub Miasto, a także nie istnieją ograniczenia w jej zagospodarowaniu związane z podstawą jej nabycia przez Skarb Państwa lub Miasto;

6) jeżeli nieruchomość, o której mowa w pkt. 5, posiada wyznaczonego zarządcę, do wniosku należy dołączyć jego pisemną zgodę na realizację projektu na terenie nieruchomości;

7) muszą spełniać kryterium ogólnodostępności. W przypadku obiektów takich jak np.: szkoły, przedszkola, obiekty sportowe do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców;

8) muszą respektować kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych;

9) realizacja musi uwzględniać zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

10) szacunkowy koszt realizacji nie może przekraczać ram finansowych wskazanych w niniejszej uchwale

11) muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego, w tym nie powinny powodować negatywnych skutków społecznych dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której są realizowane, w szczególności powodować wzrost natężenia ruchu samochodowego, wzrost hałasu lub pogarszać bezpieczeństwo;

12) nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów;

13) realizacja musi być obiektywnie możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;

14) realizacja jest zgodna z przygotowanymi już koncepcjami zagospodarowania terenu bądź dokumentacją stworzoną przez Miasto ze środków publicznych;

15) na etapie oceny nie wymagają pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;

16) nie mogą generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości danego projektu;

17) nie mogą przewidywać wykonania tylko i wyłącznie dokumentacji niezbędnej do przyszłej inwestycji.
 
§ 5.
1. Ogólny budżet przeznaczony na dany rok w ramach BO określa Prezydent w ogłoszeniu.
2. Projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: dzielnicowe i ogólnomiejskie.
3. Maksymalna wartość projektu dzielnicowego wynosi 350 000 zł.
4. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi:
    1) 1 000 000 zł w przypadku projektu inwestycyjnego;
    2) 200 000 zł w przypadku projektu nieinwestycyjnego.
 
Rozdział 3. Ocena projektów.
 
§ 6.
Prezydent przekazuje projekty do Zespołu, w skład którego wchodzą wskazani przez niego pracownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i/lub jednostek organizacyjnych Miasta, celem przeprowadzenia oceny projektów. Skład Zespołu publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Zespół składa się z co najmniej 5 osób.
 
§ 7.
Projekty oceniane są przez Zespół pod względem ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełniania przez nie wymogów formalnych określonych w Rozdziale 2 niniejszej uchwały.
 
§ 8.
1. W przypadku uznania, w toku oceny, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, Zespół przedstawia własny szacunek kosztów realizacji projektu zawierający wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją uwzględniając w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonego projektu.
2. W ramach oceny Zespół może proponować modyfikację, podział lub połączenie zgłoszonych projektów.
3. O wszystkich modyfikacjach proponowanych przez Zespół informowany jest Autor.
 
§ 9.
Ocena zawiera syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych w jej toku analiz i ustaleń. Może ona zawierać wskazanie koniecznych modyfikacji projektu, w tym pod względem kosztów realizacji, oraz stosowne rekomendacje.
 
§ 10.
W trakcie oceny projektów, Rady Dzielnic Miasta Lublin mogą wyrazić swoją opinię dotyczącą projektów zgłoszonych do realizacji na ich obszarze, przekazanych przez Zespół drogą mailową.
 
§ 11.
Wyniki oceny projektów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta .
 
Rozdział 4. Tryb odwoławczy.
 
§ 12.
1. Autor projektu ma prawo do złożenia odwołania w formie pisemnej drogą elektroniczną lub składając pismo w Biurze Obsługi Mieszkańców do Prezydenta na ocenę, o której mowa w Rozdziale 3, w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia zgodnie z § 11.
2. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
3. Prezydent rozpatrzy odwołanie po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, w terminie 30 dni.
4. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.
 
§ 13.
Ostateczną listę projektów, które będą poddane pod głosowanie publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
 
Rozdział 5.
Zasady wyboru projektów.

 
§ 14.
1. Wyboru projektów dokonują w głosowaniu osobiście mieszkańcy i mieszkanki Miasta figurujący na liście osób uprawnionych do głosowania w BO. Lista tworzona jest na podstawie:
    1) listy osób figurujących na liście osób uprawnionych do głosowania w BO w roku poprzednim;
    2) listy osób zameldowanych na pobyt stały w Mieście.
 
2. Mieszkańcy i mieszkanki Miasta nie figurujący na liście osób uprawnionych do głosowania w BO, mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Oświadczenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Lublin w terminie do 31 sierpnia każdego roku lub w trakcie głosowania wyłącznie wraz z papierową kartą do głosowania w wyznaczonych punktach.
 
§ 15.
1. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
2. Nie dopuszcza się możliwości wyznaczenia punktu do głosowania na nieruchomości objętej projektem poddanym pod głosowanie mieszkańców. Nie dotyczy to siedziby Urzędu Miasta Lublin, jego komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta.
 
§ 16.
W punktach do głosowania, o których mowa w § 15 ust. 1, można otrzymać karty do głosowania oraz skrócone opisy projektów poddanych pod głosowanie.
 
§ 17.
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 § 18.

Głosowanie, o którym mowa w § 14, przeprowadza się poprzez:

 1) osobiste złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;
 2) osobiste wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, po uprzedniej rejestracji z użyciem jako potwierdzenia numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Maksymalna ilość rejestracji z użyciem jednego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail wynosi 5.
 
2. W przypadku osób, które mają trudności z poruszaniem się, możliwe jest oddanie głosu poprzez przekazanie karty do głosowania osobie reprezentującej Urząd Miasta Lublin, w miejscu zamieszkania osoby głosującej na terenie Miasta Lublin, po uprzednim zawiadomieniu o takiej potrzebie Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia głosowania.
 
3. Mieszkaniec na karcie lub elektronicznym systemie do głosowania musi podać imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry z nr PESEL lub 4 ostatnie cyfry z innego dokumentu tożsamości, a na karcie papierowej złożyć własnoręczny podpis.
 
§ 19.
 
Głosowanie organizuje się po opublikowaniu ostatecznej listy projektów, o której mowa w § 13 i trwa minimum 14 dni.
 
§ 20.
 
Osoby głosujące na kartach do głosowania dokonują wyboru maksymalnie 2 projektów dzielnicowych i maksymalnie 2 projektów ogólnomiejskich.
 
§ 21.
 
1. Wyniki głosowania ustala się poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie oraz sporządzenie listy z wynikami z zastrzeżeniem ust. od 3 do 9.
2. Rekomendowane do realizacji zostają projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w BO przewidzianych na daną edycję.
3. Projekty dzielnicowe są rekomendowane do realizacji w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych głosów, począwszy od najwyższej, z zastrzeżeniem, że w jednej dzielnicy Miasta Lublin mogą być realizowane projekty dzielnicowe, których łączna wartość nie przekracza kwoty 350 000 zł oraz osiągnęły w głosowaniu minimum 100 głosów poparcia.
4. W przypadku, gdy łączna wartość rekomendowanych do realizacji projektów dzielnicowych w danej dzielnicy Miasta jest niższa od kwoty 350 000 zł, środki w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną wartością tych projektów a kwotą 350 000 zł każdorazowo przekazywane są na realizację projektów ogólnomiejskich
5. Na obszarze jednej nieruchomości może być realizowany tylko jeden projekt w ramach jednej edycji BO.
6.  W ramach kwoty przeznaczonej po głosowaniu na realizację projektów ogólnomiejskich, przynajmniej 1 200 000 zł jest zarezerwowane na realizację projektów wskazanych w § 2 ust. 6
7. W przypadku braku wśród projektów poddanych głosowaniu w BO, projektów wskazanych w ust. 6, środki przeznaczane są na realizację kolejnych projektów ogólnomiejskich.
8. Na obszarze jednej dzielnicy Miasta może być realizowany maksymalnie jeden projekt ogólnomiejski inwestycyjny.
9. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.

Regulamin BO reguluje Uchwała nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Facebook Obywatelski Lublin