W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Regulamin

Regulamin 
Budżetu Obywatelskiego w Lublinie na 2016 rok

 
Rozdział 1

Postanowienia Ogólne
§ 1
 1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane projekty należące
 do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
 2. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona stanowić własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia właścicielskie wykonuje Prezydent Miasta Lublin, nieobciążona na rzecz osób trzecich.
§ 2
 1. Przewidywana wielkość środków przeznaczona na realizacje budżetu obywatelskiego wynosi 15 mln zł.
 2. Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.
 3. Projekty małe to takie, których łączny koszt brutto realizacji mieści się w kwocie od 50 000 zł do 500 000  zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 8 000 000 zł.
 4. Projekty duże to takie, których łączny koszt brutto realizacji mieści się w granicach od 500 001 zł do 1 500 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację to 7 000 000 zł.
Rozdział 2
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
§ 3

Projekty do budżetu obywatelskiego, zwane dalej „projektami”, może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ukończyła 16 rok życia, zamieszkująca na terenie Gminy Lublin.

§ 4
 1. Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego na 2016 rok wraz z listą mieszkańców Gminy Lublin popierających ten projekt:
  1) w przypadku projektów małych lista powinna obejmować 20 osób wraz z ich podpisami;
  2) w przypadku projektów dużych lista powinna obejmować 40 osób wraz z ich podpisami.
 2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Regulaminu;
 3. Osoby popierające projekt do budżetu obywatelskiego wyrażają równocześnie zgodę na ewentualną modyfikację albo wycofanie projektu przez jej autorów.
§ 5
 1. Projekty można zgłaszać od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.
 2. Rejestr projektów prowadzi Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin.
Rozdział 3
Ocena projektów
§ 6
 1. Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin przekazuje projekty do powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i/lub jednostek organizacyjnych Gminy Lublin, celem przeprowadzenia oceny formalnej projektów.
 2. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje oceny formalnej projektów biorąc pod uwagę wymogi formalne wymienione w § 1 oraz zasady legalności, gospodarności i celowości.
 3. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego może wystąpić o opinię w sprawie projektu do zewnętrznych ekspertów, organizacji i instytucji, w szczególności Rad Dzielnic.
§ 7
 1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
  1) dokonuje w terminie do 30 czerwca 2015 r. oceny formalnej projektów;
  2) podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny formalnej projektów informując, że autor lub autorzy projektu mają 7 dni na dokonanie niezbędnych modyfikacji w projekcie, w przypadku konieczności ich wprowadzenia, aby projekt mógł być zrealizowany;
  3) przekazuje niezwłocznie do Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin wyniki oceny projektów;
  4) Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin przekazuje niezwłocznie listę projektów wraz z opiniami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Lublin, celem zapoznania się z nimi i wyrażenia opinii przez Komisję.
 2. Dopuszcza się zmianę terminu oceny formalnej projektów.
§ 8

Kancelaria Prezydenta przekazuje wyniki oceny formalnej projektów wraz z opinią doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Lublin do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Lublin.

§ 9
Zmiany w projekcie, w tym zmiana tytułu, miejsca realizacji bądź łączenia z innymi projektami, są możliwe w porozumieniu z autorem lub autorami tych projektów.

§ 10

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie, jak również projekty niezakwalifikowane do głosowania, z podaniem uzasadnienia, zostają opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.obywatelski.lublin.eu.

Rozdział 4
Zasady wyboru projektów

§ 11

Wyboru projektów dokonują mieszkańcy Gminy Lublin, którzy ukończyli w dniu głosowania 16 lat, w głosowaniu jawnym - imiennym, dla którego potrzeb wyznacza się punkty do głosowania.

§ 12
Listę punktów do głosowania, o których mowa w § 11, podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.obywatelski.lublin.eu.

§ 13
W punktach do głosowania, o których mowa w § 11, można będzie otrzymać karty do głosowania oraz skrócone opisy projektów poddanych pod głosowanie.
 
§ 14

Wzór karty do głosowania udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, pod adresem www.obywatelski.lublin.eu.

§ 15
Głosowanie, o którym mowa w § 11, przeprowadza się poprzez:
1) złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;
2) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, z zastrzeżeniem, że z tej opcji nie mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Lublin nie posiadający nr PESEL.

§ 16

Głosowanie trwa od 1 października 2015 r. do 10 października 2015 r.

§ 17

 1. Na kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Lublin, którzy mają ukończone 16 lat, dokonują wyboru 1 projektu małego i 1 projektu dużego.
 2. Za przebieg procesu głosowania odpowiada  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
§ 18
 1. Ustalenia wyników głosowania dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty małe oraz duże oraz sporządzenie listy z wynikami z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
 2. Rekomendowane do realizacji są projekty umieszczone na liście, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych na projekty małe i duże.
 3. Na terenie jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 3 projekty małe oraz 1 projekt duży.
 4. Zastrzeżenie z ust. 3 nie ma zastosowania do projektów realizowanych na terenie co najmniej 3 dzielnic jednocześnie.
 5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów
 o kolejności na liście decyduje losowanie. 
 6. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawia wyniki głosowania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta oraz Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 19
 1. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lublinie na 2016 r. są wpisywane do projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2016.
 2. Projekty z chwilą wpisania do budżetu Miasta Lublin na 2016 r. stają się zadaniami Gminy Lublin.
 3. Za realizację projektów w całości odpowiada Gmina Lublin.
 4. W trakcie realizacji projektu możliwe są jego modyfikacje wynikające z przyczyn obiektywnych.
 5. W trakcie realizacji projektów Gmina Lublin może podjąć konsultacje z podmiotami zainteresowanymi tym procesem, w szczególności z radami dzielnic, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami pozarządowymi, ciałami doradczymi Prezydenta Miasta Lublin oraz grupami nieformalnymi mieszkańców.
 6. Gmina Lublin zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu.
§ 20

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Lublin.