W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Formularz konsultacyjny

Porozmawiajmy o Parku Nadrzecznym

DANE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONSULTACJACH

Podanie danych jest dobrowolne.

UWAGI I OPINIE OGÓLNE

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w celu wypełnienia określonej w uchwale 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin zasady responsywności tj. udzielenia merytorycznej odpowiedzi w związku ze złożonymi przez Panią/Pana uwagami/propozycjami w procesie konsultacji społecznych zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienie danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość wyrażenia przez Panią/Pana opinii.
 11. W przypadku nie podania przez Panią/ Pana danych kontaktowych zawartych w formularzu nie będzie możliwe udzielenie ewentualnej odpowiedzi co do treści złożonego przez Panią/Pana wniosku.


* - pola wymagane