W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zawiadomienie o przestępstwie

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jeśli zostałeś(aś) pokrzywdzony(a) przestępstwem - (ukradziono Ci, telefon, pieniądze, pobito Cię, ktoś Cię oszukał), lub byłeś(aś) bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia, ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Gdzie złożyć zawiadomienie?
Najlepiej w najbliższym komisariacie Policji lub jednostce prokuratury. Zawiadomienie możesz złożyć ustnie lub pisemnie.

Ustne złożenie zawiadomienia polega na opowiedzeniu policjantowi/prokuratorowi o całym wydarzeniu. Po złożeniu ustnego zawiadomienia możesz zostać od razu przesłuchany(a) w charakterze świadka. Zarówno zawiadomienie, jak i przesłuchanie zostaną zapisane w protokole, który wypełni policjant/prokurator. Na koniec protokół musi zostać podpisany przez Ciebie.

PAMIĘTAJ!
Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką informację, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość itp.
Jeśli nie włada językiem polskim, protokół zostanie sporządzony z udziałem
tłumacza.

Jeśli nie mówisz po polsku, możesz też przyjść z osobą posługującą się językiem polskim w mowie i w piśmie, która będzie tłumaczyć Twoje słowa – złożone w ten sposób zawiadomienie o przestępstwie również będzie ważne. Przychodząc z taką osobą skrócisz czas oczekiwania na przyjęcie zawiadomienia (bo biegłego tłumacza/tłumaczkę trzeba zaprosić spoza jednostki Policji). Pamiętaj jednak, że tłumaczyć nie może osoba, która była świadkiem opisywanego przez Ciebie zdarzenia.

Jeżeli jesteś osobą z deficytami słuchu lub mowy, o pomoc poproszony(a) zostanie biegły sądowy o odpowiedniej specjalności.

Ważne
Zgodnie z polską procedurą karną, osoba powyżej 17 roku życia, składająca zawiadomienie o przestępstwie, jest informowana m.in. o odpowiedzialności karnej za powiadomienie przestępstwie, za fałszywe oskarżenie oraz za składanie fałszywych zeznań art. 238 k.k.1, art. 234 k.k., art. 233 § 1 k.k.

Jeżeli pragniesz złożyć zawiadomienie pisemnie, pismo zawierające informacje, jakie chciałbyś przekazać organom ścigania, zostaw na komisariacie Policji lub w prokuraturze albo wyślij je drogą listowną do właściwej jednostki Policji lub prokuratury (art. 304a k.p.k.).

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa musi zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko
 • imiona rodziców oraz panieńskie nazwisko matki
 • datę i miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • numer oraz serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej, jeżeli jest inną, niż zawiadamiająca
 • czas i miejsce popełnienia czynu
 • możliwie najbardziej dokładny opis zdarzenia
 • określenie wysokości poniesionej szkody - w przypadku przestępstw przeciwko mieniu
 • imię i nazwiska lub inne informacje na temat ewentualnych świadków
 • informacje o posiadanych dowodach, w szczególności gdy istnieje ryzyko ich utraty lub zniekształcenia
 • jeśli to możliwe - wskazanie sprawcy przestępstwa lub osoby podejrzewanej o jego popełnienie
 • pismo powinno być opatrzone datą i podpisane.

Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie sam(a) wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga natychmiastowych działań organów ścigania), możesz wysłać pocztą, mailem, faksem czy też przynieść osobiście do jednostki Policji napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie.

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć od Ciebie każdy funkcjonariusz Policji na każdym posterunku, komisariacie i w każdej komendzie Policji, sporządzając protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. O tym, kto będzie prowadził, postępowanie, zostaniesz poinformowany(a) pismem przesłanym na adres, który podasz w zawiadomieniu o przestępstwie. Dlatego gdy jesteś osobą poszkodowaną lub świadkiem przestępstwa masz obowiązek każdorazowo informować Policję o zmianie adresu zamieszkania.

Złożenie zawiadomienia o przestępstwie jest równoznaczne z przyjęciem na siebie pewnych obowiązków. Będzie ich więcej w sytuacji, gdy jednocześnie jesteś osobą pokrzywdzoną lub/i świadkiem przestępstwa.

Obowiązki świadka przestępstwa:
Świadek ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1 k.p.k.). Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem lub bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznań, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych, a ponadto zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 285 § 1 i 2 k.p.k.)

Obowiązki osoby pokrzywdzonej
Osoba pokrzywdzona przebywająca za granicą ma obowiązek wskazać adresata(kę) dla doręczeń w kraju, czyli osobę upoważnioną do odbioru korespondencji. Jeśli tego nie zrobi, pismo zostanie wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo – jeżeli takiego adresu nie ma – będzie załączone do akt sprawy i uznane za doręczone (art. 138 k.p.k.). Zmiana miejsca zamieszkania lub pobytu i nie podanie Policji nowego adresu spowoduje, że pismo zostanie wysłane na poprzedni adres i uznane za doręczone (art. 139 § 1 k.p.k.).

Zawiadamianie o niepopełnionym przestępstwie lub fałszywe oskarżenia

Przed złożeniem zawiadomienia o przestępstwie – w rozmowie z policjantem(ką) – zostaniesz pouczony(a) o treści dwóch ważnych przepisów kodeksu karnego. Jest to art. 238 k.k., przewidujący odpowiedzialność karną za zawiadomienie organów ścigania o niepopełnionym przestępstwie oraz art. 234 k.k., który określa odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa.

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność karna w wymienionych sytuacjach przewidziana jest tylko wtedy, gdy ktoś świadomie wprowadził w błąd Policję lub prokuratora. Nie poniesiesz odpowiedzialności, jeśli Twoje zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie lub fałszywe oskarżenie innej osoby wynikało z błędnego przekonania na podstawie okoliczności towarzyszących zdarzeniu (przez to wyciągnąłeś/aś mylne wnioski co do zaistnienia przestępstwa lub co do jego ewentualnego sprawcy).

 

Dlatego ważne jest, aby Twoja relacja o zdarzeniu była pełna i wyczerpująca, abyś powiedział(a) wszystko, co wiesz na temat okoliczności popełnienia przestępstwa, nie obawiając się odpowiedzialności karnej w związku z przedstawieniem swoich uzasadnionych podejrzeń co do sprawcy. Przyjęcie takiej taktyki od początku sprawy pomoże właściwie ukierunkować działania organów ścigania i na pewno zwiększy ich skuteczność.

Kradzież przedmiotów wartościowych
Jeżeli w wyniku czynu zabronionego utraciłeś(aś) jakieś przedmioty, np. sprzęt RTV, rower, telefon komórkowy, idąc na Policję zabierz ze sobą dokumenty, na podstawie których można ustalić cechy identyfikacyjne (numery fabryczne) tych przedmiotów. Umożliwi to niezwłoczne zarejestrowanie ich w policyjnej bazie rzeczy utraconych, co znacznie zwiększa szanse na odzyskanie. Dane te możesz również przekazać w późniejszym terminie, jeśli nie dysponujesz nimi od razu.

Jeśli straciłeś(aś) przedmioty nieposiadające oznaczeń numerycznych (np. obrazy), ale masz ich zdjęcia – zabierz je ze sobą, zostaną włączone do akt sprawy.

Świadkowie przestępstwa, ślady przestępstwa, dodatkowe informacje
Składając zawiadomienie o przestępstwie, podaj wszystkie informacje, które mogą być pomocne organom ścigania w wykryciu sprawcy, w tym dane ewentualnych świadków. Jeżeli nie znasz ich tożsamości, możesz powiedzieć, że świadkiem był np. mężczyzna z pobliskiego kiosku, który podjął próbę samodzielnego zatrzymania sprawcy. Na podstawie tak przekazanych informacji, Policja ustali personalia świadka i przyjmie od niego zeznania w Twojej sprawie. Przekaż także wszelkie inne informacje, które mogą być przydatne, np. na temat rozmieszczenia kamer, ochrony budynku itp.

Jeżeli w wyniku przestępstwa odniosłeś(aś) obrażenia i udzielano Ci pomocy medycznej, zabierz ze sobą wszystkie związane z tym dokumenty. Dostarczą one Policji ważnych informacji na temat charakteru Twoich obrażeń, zakresu i rodzaju udzielonej Ci pomocy, lekarza(ki), który udzielał pomocy. Dokumenty będą też mieć znaczenie dla wstępnej kwalifikacji czynu (określenia, jakiego przestępstwa padłeś ofiarą).

Jeżeli masz taką możliwość, postaraj się do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Policji zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie dowody i ślady, które pozostawił sprawca. Czasem zabezpieczenie śladów może polegać na bardzo prostej czynności, np. gdy przy altanie, do której dokonano włamania,znajdziesz zgubione przez sprawcę rękawiczki, wystarczy przykryć je czymś, by nie padał na nie deszcz lub śnieg.

Nigdy niczego nie sprzątaj i nie zmieniaj położenia żadnych przedmiotów!

Zaufaj policjantom, którzy wykonują czynności w związku z Twoim zgłoszeniem. Jeżeli masz wątpliwości, dlaczego coś robią lub przeciwnie – dlaczego czegoś nie robią, po prostu zapytaj. W szczególności nie bój się pytać o swoje prawa i obowiązki. Dowiedz się też, jak ewentualnie sam, możesz pomóc.