W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Instytucje i organizacje

Organizacje pozarządowe

W Lublinie działa 5 organizacji pozarządowych, które wspierają cudzoziemców i cudzoziemki w codziennym życiu w Lublinie.

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” powstało w 1995 roku i od tej pory zrealizowało kilkadziesiąt projektów – były to zarówno niewielkie projektu skierowane do społeczności lokalnej, poprawiające sytuację edukacyjną dzieci wiejskich, wymiany młodzieżowe, aktywizowanie młodzieży w kierunku działań wolontariackich i realizacji własnych projektów, jak i duże projekty, skierowane do najważniejszej grupy z którą współpracujemy, czyli do uchodźców/czyń i migrantów/tek. Stowarzyszenie realizuje następujące projekty: „OBCY? Zbliżenia” i „Chcemy mieszkać w Polsce”, czy projekt skierowany do kobiet uchodźczyń i migrantek pod tytułem „Głosem kobiet”, który ma na celu aktywizację społeczną tej grupy. W ramach działalności stowarzyszenia istnieje też drugi kierunek, prowadzony przez działającą przy organizacji Młodzieżową Grupę SZUM (grupa działa od 10 lat), który ma na celu wybudowanie w naszej okolicy Wiejskiego Centrum Alternatywnych Technologii. Centrum ma umożliwiać młodym ludziom budowę swoich domów w technologii ekologicznej, tradycyjnej, bez zaciągania kredytów bankowych, zgodnie z naturą, w ramach współpracy i kooperatywy, zachęcać do stosowania rozwiązań alternatywnych do powszechnie stosowanych, przy użyciu lokalnych materiałów.

Kontakt: Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5
21-132 Kamionka
Tel.:603 882 082 Tel.:+48 81 8527876
E-mail:
www.dlaziemi.org

Stowarzyszenie Homo Faber działa od 2004 roku a jego podstawowym obszarem zainteresowania jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka. Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną. Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań. Na bardziej praktycznym poziomie: Homo Faber jest pionierem działań „powitalnych” nastawionych na cudzoziemców i cudzoziemki – od kilku lat publikuje „Kapownik” – praktyczny przewodnik po życiu w Lublinie wydawany w formie kalendarza akademickiego w trzech językach; oprowadza cudzoziemców i cudzoziemki po Lublinie = kulturalnym, urzędowym, oszczędnym i historycznym, uczy języka i kultury polskiej.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (mapa)
Lublin, ul. Bursaki 12
pok. 310B (III piętro)

Tel./fax: +48 81 534 45 13
e-mail:
www.hf.org.pl

Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej. FIPP to lokalny ekspert w zakresie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców i cudzoziemek, realizuje również innowacyjny projekt „LOGIN:Lublin” oraz aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności cudzoziemskiej.

Kontakt:
Chopina 14/70
20-023 Lublin
tel.: +48 81 743 68 05
fax: +48 81 743 68 05

Centrum Wolontariatu. Centrum Wolontariatu w Lublinie istnieje od 1999 r. Pomysł powołania lubelskiego wolontariatu zrodził się na bazie działań prowadzonych przez młodzież i duszpasterzy skupionych w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, powołanym przez Abp. Józefa Życińskiego i kontaktów z liderem włoskiego wolontariatu, Stasiem Gawrońskim. Podejmowane projekty socjalne wskazały na potrzebę stworzenia Centrum Wolontariatu w naszym mieście. Od tego czasu za pośrednictwem Centrum Wolontariatu służbę podjęło blisko 20 tys. osób. Centrum Wolontariatu to organizacja kompleksowo zajmującą się wolontariatem. Główne kierunki działania to: koordynowanie pracą wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie społeczności lokalnych, środowisk duszpasterskich do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu.

BIURO
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
ul. Jezuicka 4 (I piętro)
20-213 Lublin
Tel.+48 81 534 2652, Fax: +48 81 532 4545,
e-mail:

SALA SZKOLENIOWA
ul. Głęboka 17
20-612 Lublin

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej istnieje od 1994 roku. Przez lata podejmowane były liczne działania na rzecz społeczności uchodźców i uchodźczyń, takie jak między innymi:

 • pomoc socjalna dla osób pozostających w procedurze azylowej, wsparcie międzykulturowe (zatrudnianie cudzoziemki narodowości czeczeńskiej w charakterze tłumaczki, łączniczki, wsparcia cudzoziemcom w szpitalach, przychodniach, szkołach i innych instytucjach), wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, pomoc rzeczowa (artykuły higieniczne, odzież, paczki dla dzieci na Mikołaja, turnusy integracyjne podczas wakacji, organizacja Dnia Dziecka)
 • pomoc socjalna, wsparcie międzykulturowe, psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, pomoc rzeczowa (leki, wyprawki szkolne, podręczniki, dopłata do mieszkań, finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach, artykuły higieniczne, odzież, turnusy integracyjne) - dla osób posiadających status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą.

Kontakt:
al. Unii Lubelskiej 15, tel.:/fax: 81 743 71 86

Oprócz organizacji pozarządowych, wsparciem cudzoziemców i cudzoziemek zajmują się również:

Instytucje miejskie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
tel.  +48 81 466 53 35
e-mail:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie wspiera cudzoziemców i cudzoziemki w trudnych sytuacjach, którzy/e:

 • mają zezwolenie na osiedlenie
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • obywateli(ek) Unii Europejskiej, którzy/e uzyskali/ły zgodę na pobyt w Polsce.

Dodatkowo prawo do pomocy w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, ubrania oraz zasiłków celowych przysługuje cudzoziemcom/kom przebywającym na terenie Polski na podstawie zaświadczenia o domniemaniu bycia ofiarą handlu ludźmi.

W zależności od indywidualnej sytuacji, można uzyskać pomoc:

 1. finansową (zasiłek stały, okresowy, celowy, zasiłek i pożyczkę na usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, pieniądze na utrzymanie oraz opłacenie nauki języka polskiego /tylko w przypadku statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej/)
 2. wsparcie pracownika/czki socjalnego/j;
 3. opłacenie kosztu biletu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską,
 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne
 5. rzeczową
 6. koszty pogrzebu
 7. poradnictwo specjalistyczne
 8. interwencja kryzysowa
 9. schronienie, posiłek, niezbędne ubranie
 10. opieka w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia
 11. mieszkanie chronione
 12. pobyt w domu pomocy społecznej
 13. pomoc w poprawie warunków mieszkaniowych, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej, dla osób usamodzielnianych.

Aby otrzymać pomoc, należy zgłosić się do odpowiedniej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w zależności od miejsca zamieszkania. Aby znaleźć filię, wystarczy wpisać nazwę ulicy Twojego zamieszkania w wyszukiwarce.

Organizacje mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Filia w Lublinie
www.warszawa.jewish.org.pl

Liga Muzułmańska w RP oddział w Lublinie
http://islam.info.pl/category/lublin/

Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie
http://www.lublin.cerkiew.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie
http://lublin.luteranie.pl

Parafia Prawosławna Katedralna pw. Przemienienia Pańskiego
http://www.lublin.cerkiew.pl

Stowarzyszenie Ormian w Lublinie
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Ormian-w-Lublinie/1418240431775099?ref=ts&fref=ts

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oddział w Lublinie
http://tskz.pl/oddzial/lublin/

Towarzystwo Ukraińskie
www.ukr-tov.pl

Zangdok Palri Sangha - Lublin
https://www.facebook.com/ZangdokPalriSanghaLublin

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
Ośrodek Medytacyjny w Lublinie
www.lublin.buddyzm.pl

W Lublinie swoje środowiska mają także przedstawiciele i przedstawicielki społeczności:

 • gruzińskiej,
 • syryjskiej,
 • czeczeńskiej,
 • diaspora afrykańska.

Na zdjęciu:
Marta Sienkiewicz ze Stowarzyszenia Homo Faber.
Zdjęcie zrobione w ramach kampanii informacyjnej projektu "Komunikacja dla Integracji" (C4i),
autorka: Oksana Tsymbaliuk.