W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Praca

Aby pracować w Polsce legalnie, będąc cudzoziemcem(ką), trzeba cierpliwie i spokojnie przedrzeć się przez gąszcz formalności i wymogów.

Praca bez zezwolenia na pracę

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować cudzoziemcy: 

 1. posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce;
 2. którzy otrzymali ochronę uzupełniającą w Polsce;
 3. posiadający zezwolenie na pobyt stały
 4. posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE
 5. posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Polsce;
 6. korzystający z ochrony czasowej w Polsce;
 7. korzystający z ochrony humanitarnej w Polsce;
 8. którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa nienależącego do EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi lub członkami jego rodziny;
 9. będący ofiarami handlu ludźmi, jeśli spełniają określone warunki,
 10. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce;
 11. którzy w wyniku sytuacji życiowej – takiej jak np. śmierć małżonka obywatela UE lub rozwód z obywatelem UE – zachowali prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce;
 12. którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na poobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do pracy bez zezwolenia;
 13. posiadający ważną Kartę Polaka
 14. prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych programach pomocowych;
 15. będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach;
 16. pracujący do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowcy lub artyści;
 17. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie wizy
 18. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 19. absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
 20. uprawnieni na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją;
 21. należący do innych grup, tj. nauczyciele języków obcych, delegowani do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci środków masowego przekazu, sportowcy, duchowni. 

Więcej informacji na ten temat: MIGRANT.INFO.PL

Zezwolenie na pracę

W Polsce może pracować legalnie osoba posiadająca zezwolenie na pracę wydane na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie pracy.

Oznacza to, że jeśli jesteś w Polsce na podstawie:

 • wizy turystycznej
 • procedury azylowej
 • korzystasz z ochrony czasowej
 • lub przyjechałeś/aś do Polski ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe

nie możesz pracować w Polsce. Aby dowiedzieć się, co w takiej sytuacji robić, najlepiej skontaktować się z jedną z organizacji zajmujących się wsparciem prawnym cudzoziemców/ek.

W zezwoleniu wskazane jest miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj pracy. Praca więc legalna tylko wtedy, kiedy pracujesz na stanowisku i w miejscu wskazanym w zezwoleniu. Jeśli chcesz zmienić pracę, musisz mieć nowe zezwolenie (choć od tej reguły są pewne wyjątki). Zezwolenie jest ważne przez określony, umieszczony w nim, okres czasu. O zezwolenie występuje pracodawca.

Więcej informacji znajdziesz na MIGRANT.INFO.PL