W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
EPSA 2015

EPSA 2015 to konkurs Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award) organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) z siedzibą w Maastricht. Oficjalnym partnerem konkursu jest m.in. Komisja Europejska.

Tematem konkursu w 2015 roku jest „Sektor publiczny jako partner dla lepszego społeczeństwa”.

W konkursie uczestniczyć mogły wszystkie jednostki sektora publicznego oraz partnerstwa publiczno-prywatne, z zastrzeżeniem, iż zgłaszającym musi być podmiot publiczny.  Przy ocenie pod uwagę brano osiem kryteriów: innowacyjność, zasadność podjętych środków, wpływ/rezultaty, zrównoważenie (sustainability), mobilność i zdolność do uczenia się (transferability and learning capacity), wsparcie interesariuszy, społeczne oddziaływanie, wpływ na wzrost ekonomiczny. Zgłoszenia przesłane on-line ocenione zostały przez niezależnych ekspertów z obszaru całej Europy. Do konkursu wpłynęło 266 projektów, w tym 15 z Polski.

Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: za projekt o charakterze europejskim, krajowym lub regionalnym oraz za projekt o charakterze lokalnym. Dodatkowe wyróżnienia przyznano w kategoriach: dobrych praktyk oraz współpracy między różnymi kategoriami podmiotów (współpraca międzysektorowa, transgraniczna itd.)

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne sa na stronie: http://www.epsa2015.eu/ oraz https://administracja.mac.gov.pl/

Aplikacja konkursowa "Twoje Miasto, Ty Decydujesz"

Projekt „Twoje Miasto, Ty Decydujesz” objął swoim zakresem działania z zakresu partycypacji społecznej skierowane na zwiększenie aktywności mieszkańców w procesach współdecydowania. Do projektu  zaangażowani zostali partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe, Rady Dzielnic oraz grupy mieszkańców.

Pierwszym etapem była realizacja Programu Aktywności Samorządowej – PAS, który miał na celu opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej. W ramach Programu zorganizowano 80 spotkań z mieszkańcami we wszystkich zielnicach miast, w trakcie których mieszkańcy decydowali o wydatkowaniu środków w ramach rezerw celowych. Kolejnym etapem projektu „Twoje miasto, Ty Decydujesz” była Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi, w ramach której powstała „Lubelska Platforma Konsultacji Społecznych” - aplikacja Miasto Lublin do systemu konsultacji społecznych na urządzenia mobilne zintegrowane z portalem internetowym Gminy Lublin. Aplikacja wykorzystana została w procedurze Budżetu Obywatelskiego Lublina na 2015 rok jako narzędzie umożliwiające zdobycie informacji o samej procedurze, projektach zgłoszonych do BO oraz możliwość oddania głosów na wybrane projekty. W 2014 roku uruchomiono pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego. Procedura określona została w trakcie konsultacji społecznych, do których zaproszone zostały różne grupy, w tym mieszkańcy i organizacje pozarządowe. Nowa inicjatywa cieszyła się ogromnym powodzeniem. Do budżetu złożono 337 wniosków, z których 30 wybrano do realizacji. Do dyspozycji mieszkańcy mieli 10 mln zł. W kolejnym roku zwiększono pulę środków na realizację pomysłów mieszkańców aż o 10 mln zł.

W 2012 roku Gmina Lublin przystąpiła do partnerskiego projektu ze szwajcarskim kantonem Neuchâtel „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową”, którego celem było wypracowanie mechanizmów włączania cudzoziemców(ek) w życie miasta. W toku ponad dwuletniej pracy wypracowany został system zarządzania różnorodnością kulturową Miasta Lublin oraz kampania społeczna promująca różnorodność na lubelskich ulicach. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz nawiązania współpracy z innymi samorządami w Polsce.

Lublin od lat jest pionierem jeżeli chodzi o działania na rzecz integracji: we wrześniu 2014 roku Fundacja Inna Przestrzeń wyróżniła aż cztery działania lubelskiego samorządu lokalnego w konkursie „Miasta Otwarte”. Dzięki mechanizmom współpracy z lokalnym środowiskiem organizacji i instytucji zajmujących się integracją cudzoziemców w Lublinie, możliwe było m.in. włączenie środowiska lubelskich uchodźców w pierwszą w historii edycję Budżetu obywatelskiego. Jako kontynuacja rozpoczętych działań na rzecz włączania cudzoziemców i cudzoziemek w procesy partycypacyjne w Lublinie, w czerwcu 2014 roku rozpoczęto projekt „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe dla różnorodności” (C4i), współfinansowany przez Unię Europejską i Radę Europy, którego celem jest przeciwdziałanie uprzedzeniom, plotkom i stereotypom na temat cudzoziemców za pomocą rzetelnych, przygotowanych w oparciu o istniejące dane, informacji. W ramach projektu implementowano na lubelski grunt barcelońcką metodologię „antyplotkową”. Jeśli plotki rozprzestrzeniają się metodą wirusową, to „antyplotki” mogą robić to samo. Aby tak się stało, niezbędne jest jednak aktywne uczestnictwo obywateli i obywatelek – czyli Agentów i Agentek Antyplotkowych (Anti-Rumours Agents), którzy zostali w ramach projektu przeszkoleni i przygotowani do pracy w swoich środowiskach lokalnych. Projekt to również szereg innowacyjnych działań w przestrzeni publicznej oraz o charakterze kulturalnym: Punkt Wymiany Plotek, CafeDialog, mecze piłki nożnej „Piłka nożna jest dla wszystkich!”. Mieszkańcy i mieszkanki zaangażowani zostali ponadto w Warsztaty Kreatywnego Pisania, Warsztaty Medialne „Lubelskie Plotkojady”, Warsztaty Szablonu i in. Projekt prowadzony jest w partnerskiej sieci 11 europejskich miast, pracujących razem na rzecz wdrożenia innowacyjnej polityki publicznej promującej różnorodność i spójność społeczną. Sieć miast uczestniczących w projekcie zrekrutowana została spośród Miast Międzykulturowych Rady Europy i należą do niej, obok Lublina: Amadora i Loures z Portugalii, Barcelona, Sabadell i Bilbao z Hiszpanii, Patras z Grecji, Limerick z Irlandii, Erlangen i Norymberga z Niemiec, Botkyrka ze Szwecji oraz Lublin jako jedyny reprezentant Polski.

Obok działań obliczonych bezpośrednio na wsparcie poszczególnych obywateli, reprezentantów/ek grup defaworyzowanych, Gmina Lublin współpracuje również finansowo i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku pomaga w realizacji projektów z innych źródeł finansowania poprzez organizowanie konkursu na wkłady własne. Dzięki tej inicjatywie lubelskie organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskania brakujących środków do realizacji swoich celów, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że środki zewnętrzne są na ogół jedynym sposobem na realizację celów statutowych organizacji  pozarządowych. Gmina Lublin finansuje także prowadzenie portalu informacyjnego lublin.ngo.pl dla lokalnych organizacji pozarządowych: powierzane jest ono w drodze konkursu organizacjom pozarządowym.

Wszystkie opisane w niniejszym wniosku działania były innowacyjne z punktu widzenia Urzędu Miasta Lublin – podejmowane po raz pierwszy, z wizją kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców i mieszkanek Lublina. Każde z działań realizowane było po raz pierwszy i pod tym względem stanowiło działanie innowacyjne, wymagające zaangażowania  szerokiej gamy interesariuszy, wielosektorowej współpracy zewnętrznej, jak również przedefiniowania sposobu współpracy wewnętrznej poszczególnych wydziałów Urzędu. Aspektem nowatorskim na skalę ogólnopolską było uwzględnienie perspektywy pomijanej do tej pory grupy społecznej, jaką są przedstawiciele i przedstawicielki społeczności migrantów, stanowiącej niewielki, bo zaledwie niespełna 1-procentowy odsetek populacji Lublina. Ponadto, co wymaga podkreślenia, wszystkie podjęte działania starano się prowadzić w taki sposób, by uzupełniały się wzajemnie i realizowały założone cele ogólne i  szczegółowe. W ten sposób udało się zbudować kompleksowe portfolio działań możliwych do podejmowania przez samorządy, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł finansowania oraz narzędzi  przeznaczonych do pracy z różnorodnymi grupami społecznymi. W związku z tym, że najczęstszym problemem jeśli chodzi o jakość współdecydowania przez mieszkańców i mieszkanki danego terenu jest  nadreprezentacja określonych grup społecznych kosztem innych, szeroki zasięg podejmowanych działań po raz pierwszy w historii pozwolił choć w części przeciwdziałać temu zjawisku.

„Twoje Miasto – Ty Decydujesz” w założeniu nastawiony był na wyrównywanie szans. Oprócz stosowania polityki równych szans ze względu na płeć (język wrażliwy na płeć, zarządzanie projektem uwzględniające perspektywę  równych szans ze względu na płeć, dostosowywanie się do różnych potrzeb mieszkańców i mieszkanek Lublina z punktu widzenia ich ról społecznych), niezwykle ważny był również dostęp osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, o który dbano przez cały czas trwania projektu. Włączanie specyficznej i pomijanej zwykle grupy społecznej, jaką są reprezentanci i reprezentantki społeczności migranckiej w procesy partycypacyjne samo w sobie stanowi element równouprawnienia społecznego i budowania równych szans w dostępie do usług publicznych w Lublinie.