W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Akademia NGO - formularz zgłoszeniowy

Akademia NGO - formularz zgłoszeniowy

Akademia zarządzania finansami – cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Stanowisko zajmowane w organizacji

Deklaracja

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  • email: iod@lublin.eu lub
  • pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • realizacji przebiegu rekrutacji i uczestnictwa w cyklu programu Akademia NGO,
  • prowadzenia korespondencji w związku z organizacją programu Akademia NGO,
  • dokumentowania przebiegu warsztatów w formie audiowizualnej,
  • archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 5b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie rozpowszechniania wizerunków na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Zdanych osobowych będziemy korzystali, aż do momentu zakończenia programu Akademia NGO, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice oraz Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Ze względu na publikację danych osobowych w portalu Facebook, dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Polityka prywatności podmiotu dostępna jest:
  • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, pok. 107, 20-109 Lublin. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych zawartych w formularzu jest brak możliwości udziału w planowanym szkoleniu.

Klauzula informacyjna*


* - pola wymagane

Facebook Obywatelski Lublin