W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja w sprawie wypłaty dodatku na zakup źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych

Informacja w sprawie wypłaty dodatku na zakup źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych
16.11.202215:07

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w związku z wejściem w ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127 i 2185), zgodnie z art. 26 ww. ustawy podmiotom wrażliwym określonym w art. 4 ust. 1 pkt 4:

  • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
  • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków

przysługuje dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 4.

Podmiotami wrażliwymi uprawnionymi do skorzystania z dodatku są m. in. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Podmioty wrażliwe spełniające wymagania określone w ustawie, które zamierzają ubiegać się o dodatek i chciałyby uzyskać informacje w powyższym zakresie są proszone o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska pod numerem telefonu (81) 466 26 09.


Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327):

Organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Facebook Obywatelski Lublin