W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie o naborze kandydatów i kandydatek do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2023 rok

Ogłoszenie o naborze kandydatów i kandydatek do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2023 rok
08.11.202207:47

Prezydent Miasta Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania osób do prac w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2023 rok.

Zgłoszenia mogą przesłać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 28 listopada 2022 r. godz. 15:15.

Komisje konkursowe powoływane są przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia. W ich skład wchodzą pracownicy komórki organizacyjnej zlecającej zadanie oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie.

W celu zgłoszenia osoby do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do ogłoszenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do jednego z Biur Obsługi Mieszkańców lub w Biurze Partycypacji Społecznej, w terminie do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 15:15 lub przesłać pocztą na adres: Biuro Partycypacji Społecznej przy ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć tematykę konkursów, w których zgłaszana osoba może oceniać oferty.

Należy pamiętać, że w przypadku konfliktu interesów członek/członkini komisji zostanie wykluczony/a z jej składu. Konfliktem interesu jest na przykład udział w pracach komisji osoby zgłoszonej przez organizację, której oferta bierze udział w danym konkursie. Konflikt interesów definiuje art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.*

Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Zadania Komisji konkursowej:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Lublin.

* Art.24 KPA. [Wyłączenie pracownika]
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału
w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt.3).
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.


 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin