W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a organizacje pozarządowe

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a organizacje pozarządowe
09.08.202110:52

6 września wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności. O dostępności dla wszystkich powinniśmy myśleć zawsze, jednak po wejściu w życie nowych przepisów, tym bardziej należy skupić się na spełnieniu określonych wymagań przy realizacji projektów.
W czerwcu przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych z Lublina uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami prowadzonym przez Justynę Kazek ze Stowarzyszenia "Otwieracz". Podczas szkolenia omówione zostały wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście organizacji pozarządowych. Szkolenie obejmowało wdrożenie do ustawy, obowiązki jakie organizacje pozarządowe będą realizować, rozwiązania jakie można wdrożyć w strukturach swojej organizacji.

Temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami od 6 września 2021 roku będzie dotyczył również działań sektora pozarządowego. Od tego dnia każdy obywatel będzie mógł poinformować podmiot  publiczny o braku dostępności danego miejsca czy wydarzenia. Co ważne, zapewnienie dostępności, np. dla uczestników danego projektu będzie oceniane przy składaniu ofert przez organizacje pozarządowe, a umowa na realizację zadań publicznych również będzie zawierała stosowne zapisy związane z włączaniem osób ze szczególnymi potrzebami.

UWAGA!
Zgodnie z art. 4 ust. 3   ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062),  w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6. Obowiązek uwzględniania dostępności dotyczy także podmiotów innych niż publiczne, w przypadku gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym na realizację zadań lub zamówień publicznych. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: dostępność architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną. Organizacja zajęć/spotkań związanych z realizacją zadań publicznych powinna odbywać się w miejscu spełniającym wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje na temat zajęć/spotkań związanych z realizacją zadań publicznych powinny być udzielane z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot realizujący zadanie publiczne nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Planując realizację projektów zachęcamy do przemyślenia ich pod kątem dostępności, która może dotyczyć różnych aspektów, np. tekst alternatywny na stronie internetowej, miejsce dla asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas wydarzenia, audiodeskrypcja filmów, czy tłumaczenia na PJM. Ważne jest, aby w kosztorysie oferty uwzględnić wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych działań.
Warto podkreślić, że dostępność to nie jest nowy wymóg. Brak dyskryminacji i równość wobec prawa to podstawy zawarte w Konstytucji RP, jednak ustawa znacznie doprecyzowuje tę kwestię.
Akty prawne dotyczące dostępności: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.; ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z 4 kwietnia 2019 r.; ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z 19 sierpnia 2011 r.; Konstytucja RP ( 1997 r. r.) art. 32; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (osób z niepełnosprawnościami) z 2006 r. (ratyfikowana przez Polskę w 2012 r. r.) art. 9.
W Urzędzie Miasta Lublin działa Zespół zadaniowy do spraw dostępności Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta Lublin oraz powołana została specjalna Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy także do zapoznania się z wytycznymi opracowanymi przez Miasto Warszawa. Są one dodatkowo omówione w artykule na portalu NGO.PL.

Facebook Obywatelski Lublin