W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Założenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Założenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
22.10.202110:19

W przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele zadań publicznych Miasta Lublin z zakresu pomocy społecznej, kultury czy sportu będzie realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na wczorajszej (21 października) sesji Rady Miasta Lublin, został przyjęty program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Program określa rodzaje zadań oraz formy współpracy samorządu z takimi podmiotami niepublicznymi jak stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność o charakterze pożytku publicznego. Pula środków finansowych na dotacje dla organizacji pozarządowych może wynieść nawet 55 mln zł.

– Organizacje pozarządowe są dla naszego samorządu kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem. Trudno obecnie wyobrazić sobie realizację wielu zadań i obowiązków Miasta, zwłaszcza w zakresie oferty kulturalnej, sportowej czy z obszaru pomocy społecznej bez efektywnej współpracy i wsparcia organizacyjnego ze strony trzeciego sektora. Nasze dotychczasowe pozytywne doświadczenia w tym zakresie pokazują, że partnerstwo na płaszczyźnie samorząd – NGO znakomicie się sprawdza, a lubelskie organizacje są bardzo zaangażowane w życie miasta i mieszkańców. Nowością tegorocznego Programu współpracy będzie włączenie organizacji pozarządowych w działania na rzecz ludzi młodych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne Miasta Lublin w kilkunastu różnych dziedzinach i obszarach życia, które będą realizowane we współpracy finansowej lub pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi. W ten sposób będą zlecane niektóre zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami, rehabilitacji, organizacja programów wspierających, zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie specjalistycznych placówek.

Szeroki wachlarz działań będzie realizowany przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej. Miasto powierzy w tej formie realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a także poprzez realizację różnorodnych programów na rzecz dzieci i młodzieży. W ten sposób finansowane są również działania miasta z przeciwdziałania bezdomności, jak prowadzenie noclegowni, schronisk dla osób zagrożonych bezdomnością, ogrzewalni a także żywienia w formie kuchni społecznych czy dystrybucji żywności dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program obejmuje świadczenie usług dla osób, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność, wymagają częściowej lub całodobowej opieki i pomocy, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz wsparcie osób w sytuacji kryzysowej, m.in. z problemem przemocy w rodzinie. Miasto zleci również organizacjom pozarządowym prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Do zadań z dziedziny kultury i sztuki realizowanych przy wsparciu trzeciego sektora będzie należała przede wszystkim organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – Miasto Kultury, ale także lokalnym, mającym na celu zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic – Dzielnice Kultury. Ponadto dotacje finansowe otrzyma tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz dwa zadania – Kultura dla wszystkich oraz Miasto edukacji kulturalnej, mające na celu zwiększenie dostępności lublinian do kultury oraz rozwój edukacji kulturalnej w mieście. Ze wsparciem organizacji pozarządowych będą realizowane zadania publiczne z zakresu sportu – organizacja programów szkolenia sportowego, zajęć i zawodów, w tym program Aktywny Lublin promujący aktywność fizyczną mieszkańców Lublina w każdym wieku.

Wsparciem zostaną objęte również działania z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców w sprawach dotyczących ochrony powietrza, gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony dzikich zwierząt oraz zasobów przyrodniczych Lublina.

Pełny katalog zadań, które będą powierzane organizacjom pozarządowym znajduje się w Programie współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zdecydowana większość dotacji zostanie rozdysponowana w formie otwartych konkursów ofert. Część zadań o mniejszym zakresie i realizowanych w krótkim czasie może też być zlecana w trybie uproszczonym, według procedury określonej w art. 19a ustawy, z pominięciem konkursu ofert. Są to tzw. małe granty. Wysokość środków na realizację poszczególnych zadań zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok.

Facebook Obywatelski Lublin