Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kalendarz konkursów 2018

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs

Tytuł konkursu

Uwagi

Styczeń

 

MOPR Lublin

Sekcja ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego

Realizacja zadania własnego Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2023 roku

Przełom stycznia i lutego

 

MOPR Lublin

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej należącego do zadań własnych Gminy Lublin o charakterze obowiązkowym i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin – miasto na prawach powiatu:

 1. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Warsztaty dla uczestników projektu Lublin Food&Fit Acelerator

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Prowadzenie brudnej pracowni

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Animacja miejskiej przestrzeni co-workingowej

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Integracja i recepcja studentów zagranicznych ze społecznością lokalną

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Przygotowanie i realizacja cyklu spacerów gospodarczych i akademickich

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Lubelska Wyżyna IT – Promocja, zaprojektowanie i wsparcie 10 imprez w branży IT

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Lubelska Wyżyna IT – Organizacja warsztatów z projektowania tworzenia gier komputerowych

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Przygotowanie Hackathonu (dwa) w oparciu o otwarte dane – ukierunkowanych na rozwiązania smart city dla Lublina

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Przygotowanie Hackathonu z innych branż lubelskich wyżyn

 

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na wkłady własne

Konkurs ogłaszany co miesiąc do wyczerpania środków finansowych

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Panel obywatelski

 

 

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Styczeń/luty

 

Wydział Ochrony Środowiska

Organizacja działań promujących gospodarkę obiegu zamkniętego

Styczeń/luty

Luty

 

MOPR Lublin

Dział ds. osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin
w latach 2016 – 2020”:

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku.
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 5. Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych.
 6. Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Program akceleracyjny dla studentów kierunków artystycznych

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Program akceleracyjny dla studentów/doktorantów kierunków medycznych

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Pojazdy i maszyny z Lublina – Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – inżynierowie dla Lublina – edycja II

 

 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Creative Business Cup - konkurs + nagroda

 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

 

Konkurs w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin

Marzec

 

Wydział Sportu i Turystyki

Lato w mieście 2018

 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej

Konkurs w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin

 

Wydział Kultury

Miasto kultury 2018

Marzec/kwiecień

 

Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020.

Planowane zadania:

- podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów

-realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych

Marzec/kwiecień

Kwiecień

 

MOPR Lublin

Dział ds. pomocy środowiskowej

Łagodzenie skutków ubóstwa wśród najuboższych mieszkańców Miasta Lublin i osób bezdomnych poprzez nieodpłatne przekazywanie artykułów spożywczych pozyskanych w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz realizację działań w ramach środków towarzyszących mających na celu włączenie społeczne tych osób w 2018 r.”

Ogłoszenie konkursu uzależnione od otrzymania środków z budżetu Miasta Lublin

 

MOPR Lublin

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do zadań własnych Gminy Lublin o charakterze obowiązkowym i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin – miasto na prawach powiatu w tym:

 1. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy i klubów dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych mężczyzn i kobiet
 3. Prowadzenie całorocznej noclegowni dla mężczyzn
 4. Prowadzenie ogrzewalni dla mężczyzn i kobiet
 5. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych
 6. Prowadzenie świetlicy dla seniorów
 7. Dożywianie osób i rodzin w formie kuchni społecznej
 8. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

 

Wydział Kultury

Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej

 

Maj

 

MOPR Lublin

Dział ds. osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych ze środków PFRON realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe

Konkurs obejmuje wybrane w danym roku zadania publiczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2018/2019 – I półrocze

Maj/czerwiec

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie rozgrywkowym 2018/2019.

Maj/czerwiec

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2018/2019

Maj/czerwiec

 

Wydział Sportu i Turystyki

Organizacja imprez sportowych w mieście II półrocze 2018 r.

Maj/czerwiec

Czerwiec

 

Wydział Sportu i Turystyki

Organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego i/lub akademickiego

Czerwiec/lipiec

Lipiec

 

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

Październik

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji  niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych oraz pracodawców/potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych w aspektach zatrudnienia, edukacji i innych sfer aktywności osób z niepełnosprawnością w tym dofinansowań do zatrudnienia, wyposażenia stanowiska pracy, komunikacji między niepełnosprawnym pracownikiem a pracodawcą, uprawnień pracowniczych wynikających z niepełnosprawności, etc., przykładów dobrych praktyk.

IV kwartał

Listopad

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2018/2019 – II półrocze

Listopad/grudzień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r.

Listopad/grudzień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Organizacja imprez sportowych w mieście I półrocze 2019 r.

Listopad/grudzień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Listopad/grudzień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych w 2019 r.

Listopad/grudzień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych oraz w zespołowych grach sportowych, dla których rok kalendarzowy stanowi sezon rozgrywkowy w 2019 r.

Listopad/grudzień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach akademickiego centrum szkolenia sportowego w 2019 r.

Listopad/grudzień

 

Wydział Kultury

Miasto kultury 2019

Listopad/grudzień

 

Wydział Kultury

Dzielnice kultury 2019

Listopad/grudzień

 

Wydział Kultury

Miasto kultury w latach 2019-2021

Listopad/grudzień

 

Wydział Organizacji Urzędu

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Grudzień