W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Kalendarz konkursów 2021

Kalendarz konkursów 2021

Przedstawiamy kalendarz otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2021. W przypadku pojawienia się nowych konkursów kalendarz zostanie zaktualizowany.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs

Tytuł konkursu

Uwagi

Styczeń

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

W związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się możliwość ogłoszenia konkursu w późniejszym terminie.

Luty

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na wkłady własne

-

 

Biuro Partycypacji Społecznej Grant na start Przewidywany tryb udzielania dotacji to tzw. tryb małych grantów (19a).

Biuro Partycypacji Społecznej

Lubelskie Ogrody Deszczowe i Dobrze nawodnione miasto

Zadanie zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu.

Biuro Partycypacji Społecznej

Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza – drzewa dla każdej dzielnicy (przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej)

Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydział Sportu

Nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych

 

Sekcja ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego MOPR Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej należącego da zadań własnych Gminy Lublin – prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2026 roku
Sekcja ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego MOPR

Marzec

Wydział ds. osób niepełnosprawnych

Zadania do realizacji w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”.

Zadania finansowane ze środków z budżetu miasta.

Wydział Sportu

Lato w mieście

 

 

Kwiecień

Wydział Kultury

Dzielnice kultury

kwiecień/maj

 

 

Wydział ds. osób niepełnosprawnych

Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W przypadku uzyskania środków Funduszu Solidarnościowego.

Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR
w Lublinie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ogłoszenie konkursu nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin ogłoszenia może ulec zmianie.

Maj

Wydział Kultury

Dzielnice kultury

maj/czerwiec

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

-

Wydział Sportu

Organizacja imprez sportowych w mieście II półrocze 2021

 

 

Wydział Sportu

Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Wydział Sportu

Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej

 

 

Wydział Sportu

Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2021/2022

 

 

Wydział Sportu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2021/2022

 

 

Wydział Sportu

Organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego i/lub akademickiego

 

 

Czerwiec

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025.

 

W zależności od sytuacji epidemicznej termin konkursu może ulec zmianie.

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem w formie kuchni społecznej - mieszkańców Miasta Lublin

 


 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparciaProwadzenie ogrzewalni dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin - 15 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin - 54 miejsca

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin - 30 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy typu A - 75 miejsc oraz klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie ośrodka wsparcia w w formie środowiskowego domu samopomocy typu A - 18 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin - 34 miejsca

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin - 35 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin - 25 miejsc

 


 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy typu B - 45 miejsc oraz ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 15 miejsc

 


 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie świetlicy dla seniorów mieszkańców Miasta Lublin - 10 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

 

Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy typu B i typu C - 15 miejsca

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

 

Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy typu C - 33 miejsca

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

 

Prowadzenie ośrodka wsparcia W formie środowiskowego domu samopomocy typu B -97 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi25 miejsc

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

 

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin - 20 miejsc

 


 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych - 26 miejsc

 

Lipiec

 

 

 

Sierpień

 

Wrzesień

Wydział Ochrony Środowiska
Otwarty konkurs ofert na realizację akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej przyczyn powstawania smogu oraz walki z tym zjawiskiem
Kwota przeznaczona na ten cel to 15 000 zł.

Październik

Wydział Organizacji Urzędu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Lublin

-

Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR
w Lublinie

Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Lublina oraz dystrybucję żywności pochodzącej z rezerw UE oraz innych źródeł, w tym zbiórek na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Miasta Lublin

Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR w Lublinie

Listopad

Wydział Kultury

Dzielnice kultury

listopad/grudzień

 

Wydział Kultury

Miasto kultury

 

listopad/grudzień

Wydział Kultury

Miasto kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych

listopad/grudzień

Wydział Sportu

Kibice Razem

 

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Boisko dla każdego.

 

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Czwartki Lekkoatletyczne.

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Hopki na sportowo

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Skatepark Rusałka dla aktywnych.

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

kronikasportu.lublin.eu

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Organizacja imprez i zawodów sportowych I półrocze 2022 r.

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Pozalekcyjne zajęcia sportowe – szermierka

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Program Mistrz

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Program Mistrz - junior

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2021/2022 (kontynuacja) I półrocze 2022 r.

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Sport osób niepełnosprawnych

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Sportowy Talent

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Szkolenie sportowe w kategoriach wiekowych seniorów

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Szkolenie sportowe w ramach akademickiego centrum szkolenia sportowego

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Wolontariat na start

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej I półrocze 2022 r.

Konkurs do realizacji w 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2022 r.

Wydział Sportu

Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 - runda wiosenna

Ogłoszony zostanie w przypadku gdyby zadania: Hopki na sportowo oraz Skatepark Rusałka dla aktywnych ogłoszone w maju 2021 roku dotyczyły tylko rundy jesiennej (realizacja jedynie w II półroczu 2021 r.)

Wydział Sportu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 – runda wiosenna

Ogłoszony zostanie w przypadku gdyby zadania: Hopki na sportowo oraz

Skatepark Rusałka dla aktywnych ogłoszone w maju 2021 roku dotyczyły tylko rundy jesiennej (realizacja jedynie w II półroczu 2021 r.)

Grudzień

Wydział Sportu

Konkursy dotyczące zadań Budżetu Obywatelskiego 2022

Ogłoszenie konkursu uzależnione od wyników Budżetu Obywatelskiego 2022

Facebook Obywatelski Lublin