W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Co to jest KDO?

Czym jest Komisja Dialogu Obywatelskiego (KDO)?
Komisja Dialogu Obywatelskiego jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin,  działającym w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do miasta. Komisja Dialogu Obywatelskiego ma charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy.

Jak powołać KDO?
Wolę powołania KDO może zgłosić co najmniej 5 organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta. Organizacje pozarządowe składają deklarację woli powołania KDO do Prezydenta Miasta Lublin. Prezydent przekazuje deklarację woli powołania KDO do Biura Partycypacji Społecznej gdzie jest ona formalnie weryfikowana. Po sprawdzeniu formalnym Biuro przekazuje sprawę do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej. To ona będzie odpowiedzialna za powołanie KDO czyli przygotowanie odpowiedniego zarządzenia Prezydenta.

Kto zwołuje pierwsze posiedzenie KDO?
Pierwsze posiedzenie KDO zwołuje kierownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej w ciągu 30 dni od daty powołania KDO. Podczas pierwszego posiedzenia, członkowie Komisji dokonują wyboru Przewodniczącego i Sekretarza, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Jaki jest skład KDO?
W skład KDO wchodzi po jednej osobie reprezentującej daną organizację pozarządową oraz minimum jedna osoba reprezentująca właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

Kto i jak może dołączyć do powołanej już KDO?
Organizacje pozarządowe mogą przystępować do danej KDO od momentu jej powołania oraz na każdym posiedzeniu KDO, składając w Biurze Partycypacji Społecznej deklarację woli przystąpienia. Biuro weryfikuje deklarację woli przystąpienia do KDO pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz działalności statutowej organizacji. O przyjęciu do KDO nowej organizacji decyduje właściwa KDO w drodze głosowania członków, zwykłą większością głosów. Dodatkowo członkowie i członkinie KDO mogą wnioskować o włączenie do danej KDO, instytucji sektora finansów publicznych. Decyzja o zaproszeniu do uczestnictwa podejmowana jest w głosowaniu, zwykłą większością głosów.

Jakie zadania realizuje KDO?
Do zadań KDO należy:
1. Konsultowanie, współtworzenie i inicjowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta i Radę Miasta Lublin w zakresie działalności danej KDO;
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi; współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin;
3. Współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin.

KDO również może określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z mieszkańcami i mieszkankami, np. poprzez organizowanie otwartych spotkań oraz wydawać oficjalne komunikaty i stanowiska dotyczące zakresu swojej działalności.

Jakie są obowiązki KDO?
Każda powołana KDO przyjmuje regulamin pracy, który określa w szczególności tryb, zasady zwoływania i organizacji pracy KDO, ustala listę spraw, dokumentów i aktów prawnych, nad którymi będzie w danym roku pracować (najpóźniej do końca stycznia danego roku) oraz może wypowiedzieć się na temat zakresu priorytetowych zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w kolejnym roku kalendarzowym (najpóźniej do końca czerwca danego roku).

Czy KDO informuje mieszkanki i mieszkańców miasta o swojej działalności?
Wszelkie informacje o działaniach KDO, jej pracach i podejmowanych uchwałach są jawne. Dla danej KDO powstaje zakładka na stronie internetowej www.ngo.lublin.eu. Publikowane są tam informacje o: organizacjach pozarządowych tworzących daną KDO, informacje o przedstawiciel(k)ach Miasta uczestniczących w pracy KDO, terminy i miejsca posiedzeń KDO, sprawozdania z posiedzeń KDO, roczne sprawozdania z pracy KDO, oficjalne komunikaty i stanowiska KDO.

Pomoc
W razie wątpliwości, możesz poprosić o pomoc pracowników i pracownice Biura Partycypacji Społecznej (tel. 81 466 25 55, ).

Informacje
informacje na temat Komisji Dialogu Obywatelskiego znajdziesz na stronie www.ngo.lublin.eu.

Do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin