Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kampania informacyjna na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych

19.09.201615:08

Prezydent Miasta Lublin

ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację kampanii informacyjnej dla pracodawców i niepełnosprawnych osób bezrobotnych/poszukujących pracy dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Forma realizacji zadania: wsparcie
Rodzaj zadania: zorganizowanie kampanii informacyjnej dla osób niepełnosprawnych i pracodawców podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób niepełnosprawnych (listopad/grudzień 2016) według następujących zasad:

  1. wykłady na temat regulacji prawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych zarówno dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracodawców
  2. 4 wykłady dla pracodawców
  3. akcja informacyjna na temat realizacji zadania (np. w formie artykułu prasowego, kampanii billboardowej, kampanii plakatowej oraz poczęstunek dla uczestników i uczestniczek)
  4. partycypacja w kosztach sali konferencyjnej - ok. 2000zł brutto, które powinny zostać uwzględnione w kosztorysie zadania.

Zadanie będzie realizowane w terminie, w którym będą odbywały się Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych (przewidywany termin listopad-grudzień 2016 roku, nie wcześniej niż od dnia 20.10.2016 roku i nie później niż do dnia 16.12.2016 roku). Kampania zostanie przeprowadzona w jednym dniu Targów.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, nr 239 ze zmianami), które:

  • nie mają zaległości w ZUS oraz US,
  • nie użyją środków z budżetu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu jako finansowego wkładu własnego,
  • mają odpowiednie zasoby kadrowe, rzeczowe oraz organizacyjne, aby prawidłowo zrealizować zadanie publiczne.

Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym - otrzyma najwyższą ilość punktów, nie mniej jednak niż 65, a jej wartość nie przekroczy kwoty przeznaczonej w budżecie miasta na realizację tego działania.

Możliwe jest przyznanie dotacji w kwocie innej niż wnioskowana - konieczna będzie wtedy korekta kosztorysu i harmonogramu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

Oferty należy przesyłać lub składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, sekretariat, pokój 110. w godz. 7.30 – 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2016 roku. Decyduje data wpływu.

Więcej informacji w załączonym dokumencie.