W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt

14.01.201613:41

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt w roku 2016 i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 5 lutego 2016 roku.

CEL KONKURSU:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw proekologicznych i uaktywnianie dzieci oraz młodzieży do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej miasta Lublin.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO
Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt.

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO
ZADANIE 1

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta wsprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego.
1. Zadanie obejmuje: realizację zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz organizację wydarzeń/happeningów/konkursów oraz innych przedsięwzięć proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej miasta Lublin.
2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2016 r.- 22 000 zł. W roku 2015 na realizację podobnego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 22 000 zł.

ZADANIE 2
Redagowanie, skład, druk 4 numerów biuletynu informacyjno - edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska.
Zadanie obejmuje:
1. wydanie biletynu o nakładzie nie mniejszym niż 600 sztuk każdy numer;
2. charakter popularno – naukowy, obejmujący tematyką działalność ekologiczną prowadzoną na terenie miasta Lublin i województwa lubelskiego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zieleni, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, edukacji ekologicznej,
3. zasięg wydawania winien obejmować region lubelski.
Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2016 r. wynosi – 10 000 zł. W roku 2015 na realizację tego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 10 000 zł.

ZADANIE 3
Organizacja programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie.
1. Zadanie obejmuje: realizację zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz organizację wydarzeń w przestrzeni miejskiej mających na celu promocję ruchu rowerowego na terenie miasta Lublin.
2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2016 r.- 28 000 zł. W roku 2015 na realizację tego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 28 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym (w załączniku poniżej) oraz składania ofert.

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2016 roku do godz. 15.00.
1) osobiście w godzinach: 7:30 – 15:00
2) lub pocztą.
Uwaga!
- nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną;
- liczy się data wpływu oferty do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego;
2. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie.
3. Na kopercie powinny się znaleźć następujące informacje:
1) nazwa i adres oferenta,
2) dopisek „OFERTA”
3) pełna nazwa tytułu zadania publicznego – do wyboru jedno z poniższych:
- „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego.”
lub
- „Redagowanie, skład, druk 3 numerów biuletynu informacyjno - edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska".
- "Organizacja programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie".

UWAGA!
Dodatkowo można wypełnić i złożyć ofertę w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl z zastrzeżeniem, że ofertyzłożonewyłącznie w wersji elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert_OŚ_2016.pdf [ilość pobrań: 333]
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt
wyniki oceny formalnej OŚ.odt [ilość pobrań: 195]
Wyniki oceny formalnej - zadania I, II, III dotyczącego otwartego konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt