W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w 2021 r.

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w 2021 r.
05.03.202111:39

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w 2021 r.

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w 2021 r.
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Lublin na realizację programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina wynosi 400 000 zł.
 4. Cena jednostkowa świadczenia zdrowotnego obejmująca: badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, wykonanie szczepienia, utylizację odpadów oraz edukację prozdrowotną, nie może być wyższa niż w przypadku szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): 400 zł (brutto) za wykonanie 1 dawki szczepienia szczepionką 9-walentną.
 5. Przewidywany termin realizacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w 2021 r. - od 19 kwietnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
 6. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
 7. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu” w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 296, tel.: 081 466 34 05 (17) oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 8. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 15:30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu.
 9. Oferty można przekazywać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.
 10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pok. 296.
 11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 13. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
 14. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 15. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 14, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.
 16. W zakresie zasad przyznawania środków publicznych do postępowania konkursowego i zawierania umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin