W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Kompetencje

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin jest ciałem doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Jej kadencja trwa 3 lata.

Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin określa § 2 uchwały Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków:

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy;
 3. opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz uczestnictwo w pracach nad nimi;
 4. wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
 6. opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Lublin z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
 7. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
 8. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 9. występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
 10. wskazywanie, na wniosek Prezydenta, przedstawicieli do innych gremiów i organów doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych.

  Opiniowanie dokumentów przez członkinie i członków Rady reguluje natomiast Uchwała nr 1074/XLIII/2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
   

   

Facebook Obywatelski Lublin