W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Projekt Norweski: Iceland Liechttenstein grants, Norway grants
Formularz zgłoszeniowy

Szkolne Budżety Obywatelskie 2023/2024

Spotkanie informacyjne na temat Szkolnych Budżetów Obywatelskich 2023/2024

28 marca (wtorek), godz. 10.00-11.00 online na platformie zoom; prosimy o zapisy poprzez poniższy formularz w terminie do 27 marca 2023 r. godz. 12.00. Spotkanie jest realizowane przez Biuro Partycypacji Społecznej.

Kontakt do osoby z grona organizatorów: Kamila Kniaziowska-Szczerba - kkniaziowska@lublin.eu

Dane uczestnika/uczestniczki spotkania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej

W przypadku braku Pani/Pana zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku udział w spotkaniu będzie możliwy, ale w czasie jego trwania należy wyłączyć kamerę zainstalowaną na urządzeniu, które wykorzystuje Pani/Pan w celu udziału w spotkaniu.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. nr 119, stron 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
  • email: iod@lublin.eu, lub
  • pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia spotkania informacyjnego online związanego z realizację drugiej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich w Lublinie organizowanych przez Urząd Miasta Lublin, promocji Szkolnych Budżetów Obywatelskich w Lublinie i w celach archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie: rekrutacji, organizacji, przeprowadzenia spotkania;
  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia rekrutacji związanej ze spotkaniami online w ramach realizacji Szkolnych Budżetów Obywatelskich, których dotyczy formularz zgłoszeniowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych oraz cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu określonego w pkt 3 lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
 7. Pani/Pana dane zostaną przekazane firmie Zoom us (zasady ochrony danych stosowane przez Zoom us znajdują się pod linkiem: explore.zoom.us/trust).
 8. Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora (Prezydenta Miasta Lublin), nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora (Prezydenta Miasta Lublin), nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy) na adres partycypacja@lublin.eu; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych kontaktowych nie będzie możliwe przesłanie linków wpuszczających na spotkania i szkolenia online, co skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w ww. spotkaniach i szkoleniach online.

Oświadczenie osoby zgłaszającej się do udziału w spotkaniu online.

Dziękujemy za wypełnienie formularza!


* - pola wymagane