W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto się zazieleni – wyniki Zielonego Budżetu 2020

Miasto się zazieleni – wyniki Zielonego Budżetu 2020
20.02.202013:00

Łąki kwietne, ogrody deszczowe, nasadzenia przyuliczne, nowe skwery w dzielnicach. Do realizacji w Zielonym Budżecie na 2020 rok trafi 38 projektów, środki przeznaczone będą też na pielęgnację realizacji wykonanych w ramach edycji z  2019 roku. W tegorocznej edycji  bardzo ciekawym pomysłem okazał się projekt Drzewa na Krakowskim Przedmieściu, który dotyczy wykonania nasadzeń 13 dużych drzew.

– Dzięki projektom z Zielonego Budżetu nasze miasto stale zyskuje nowe przestrzenie zielone, jak chociażby cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców łąki kwietne, które już teraz zajmują w sumie powierzchnię ok.1 ha. Co roku na Zielony Budżet przeznaczamy blisko 2 mln zł. Ciekawe pomysły pozwalają testować nietypowe rozwiązania wzbogacające przestrzeń, jak ogrody deszczowe czy zielone miejsca odpoczynku. M. in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców Lublina zostało zasadzonych 436 drzew, 36 tys. krzewów i ponad 6200 bylin. W tym roku, w ramach Zielonego Budżetu, nasadzimy kilkanaście dużych drzew na Krakowskim Przedmieściu od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja. Towarzyszyć temu będzie naprawa nawierzchni ulicy i chodników oraz utworzenie specjalnych zabezpieczeń tak, by w odpowiedni sposób chronić zasadzone drzewa przed samochodami. Sukcesywnie zrealizujemy „zielone” pomysły mieszkańców, które nie mogły być wykonane w ramach Zielonego Budżetu ze względu na ograniczone środki – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 145 wniosków na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Ocenę formalną przeszły 133 wnioski. Propozycje dotyczyły zarówno realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jak i niewielkich nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ochrony zieleni przed parkującymi samochodami czy działań edukacyjnych. Mieszkańcy przedstawiali w swoich wnioskach zarówno gotowe koncepcje, jak i same pomysły. Wnioskodawcami były zarówno Rady Dzielnicy, jak i sami mieszkańcy. Wzorem poprzednich edycji Zielonego Budżetu wybrane projekty wpisano w kategorie, które ukształtowały się podczas analizy: łąki kwietne, edukacja, ogrody deszczowe, nasadzenia przyuliczne, skwery, ochrona zieleni istniejącej, dokumentacja projektowa oraz inne.

W roku bieżącym Zespół Ekspertów tworzą:

  • Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu;
  • Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Katedra Architektury;
  • Margot Dudkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Architektury Krajobrazu;
  • Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni;
  • Anna Bakiera – historyczka sztuki, Centrum Kultury;
  • Dawid Soszyński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu;
  • Kamila Rojek – Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Architektury Krajobrazu.

Podczas ośmiu spotkań zespół omawiał zgłoszone propozycje pod względem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, innowacyjności oraz funkcjonalności zaproponowanych koncepcji. Ostatecznie eksperci zdecydowali, że do realizacji trafi 38 wniosków. Środki trafią też na pielęgnację realizacji wykonanych w ramach Zielonego Budżetu 2019.

W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu bardzo ciekawym pomysłem okazał się projekt Drzewa na Krakowskim Przedmieściu, który dotyczy wykonania nasadzeń 13 dużych drzew w gruncie przy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja, wraz z systemem napowietrzająco-nawadniającym oraz z zabezpieczeniami przeciw uszkodzeniom powodowanym przez kierowców.

– Wykonane nasadzenia pozwolą na zamianę drzew rosnących obecnie w betonowych donicach na duże okazy rosnące w gruncie. Dla stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do wzrostu drzew planujemy zastosowanie systemu modułowego, po raz pierwszy zastosowanego w naszym mieście. Drzewa nasadzimy w przestrzeniach pomiędzy miejscami postojowymi, w podobnych lokalizacjach, w których rosły kilka lat temu. Realizację projektu planujemy w tym roku – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

System modułowy (antykompresyjny) to połączona sieć modułów o wysokości, szerokości i głębokości dostosowanej do terenu, która montowana jest przynajmniej po dwóch stronach sadzonego drzewa, z zainstalowaniem systemu napowietrzająco-nawadniającego oraz wypełniona odpowiednim substratem (mieszanką kamienno-glebową). Przypuszczalna przestrzeń, jaką udałoby się uzyskać przy zastosowaniu systemu dla każdego drzewa to około 6 m3. Jest to maksymalna objętość przy montażu systemów tego typu bez przeprowadzania przebudowy infrastruktury podziemnej.

Prace prowadzone na ul. Krakowskie Przedmieście, na odcinku ul. Chopina do ul. Kołłątaja, obejmą wymianę nawierzchni, naprawę chodnika i miejsc postojowych. W związku z planowanym posadzeniem drzew zmieni się układ miejsc parkingowych. Przy naprawie nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnika zostanie w maksymalnym stopniu wykorzystany obecny materiał.  Ostatni remont w tym miejscu był przeprowadzany 25 lat temu.

Opis realizacji wybranych projektów w ramach Zielonego Budżetu 2020

ŁĄKI KWIETNE

Murawy ekstensywne alternatywą dla wyschniętych trawników
Projekt zakłada wykonanie muraw ekstensywnych w oparciu o dostępne mieszanki trawnikowe z wsiewką roślin dwuliściennych [roślin murawowych i łąkowych] w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, polepszeniu mikroklimatu w mieście oraz zmniejszeniu powierzchni wyschniętych trawników (Z20.64).

Łąki kwietne
Łąki kwietne, które pojawiły się w ostatnich latach w Lublinie spotkały się z sympatią mieszkańców. Projekt przewiduje założenie łąk kwietnych w różnych lokalizacjach miasta (Z20.55).

Naturalne bezkosztowe łąki kwietne
Projekt zakłada pozostawienie w wybranych lokalizacjach obszarów niekoszonych, czyli naturalnych łąk kwietnych. Jest to trend praktykowany już w wielu miastach, przynoszący jednocześnie korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim zwiększający bioróżnorodność i poprawiający mikroklimat. Projekt jest spójny z planami Miasta Lublin na ograniczenie koszenia (Z20.24).

Łąki na Szerokim
Projekt ma na celu uwypuklenie walorów krajobrazowych dzielnicy Szerokie, uporządkowanie terenów zielonych, nadanie ich specyficznego charakteru, jak również stworzenie przyjaznego środowiska dzikim zapylaczom. Ze względu na ograniczenia techniczne i terenowe, z propozycji zawartych w projekcie – zrealizowana zostanie łąka przy pętli autobusowej na ul. Wojciechowskiej (Z20.72).

EDUKACJA

Dziesięć ścieżek dendrologicznych dla dziesięciu miejskich placówek edukacyjnych
Projekt zakłada stworzenie dziesięciu modelowych ścieżek dydaktycznych – dendrologicznych w oparciu o pracę profesjonalnych dendrologów. W wybranych w konkursie zgłoszeniach, dziesięć placówek edukacyjnych otrzyma oznaczenie dendrologiczne drzew i krzewów znajdujących się na ich terenie wraz z ich opisem oraz tablice informacyjne i program edukacyjny. Projekt przewiduje również wykonania dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów w ramach rozbudowy programu edukacyjnego w poszczególnych placówkach w zależności od potrzeb. Ze względu na chęć zrealizowania jak największej ilości wniosków w ramach Zielonego Budżetu zespół ograniczył ilość ścieżek dydaktycznych do pięciu (Z20.126).

Estetyka dla Lublina
Celem projektu jest uwrażliwienie mieszkańców na otaczającą ich przestrzeń, jej estetykę i funkcję. Projekt stanowi zmodyfikowaną kontynuację działań minionych edycji Zielonego Budżetu. Będzie polegał na podziale Lublina na 4 strefy, gdzie w wyznaczonych miejscach odbędą się 4 spotkania i warsztaty dla poszczególnych dzielnic. Na spotkaniach poruszona zostanie tematyka związana z tworzeniem i pielęgnacją terenów zieleni na osiedlach. Odbędą się prelekcje, warsztaty oraz spacery ukierunkowane na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji mieszkańców Lublina w zakresie wiedzy związanej z terenami zieleni. Efektem końcowych tych działań będzie wybranie po jednym obszarze z każdego obrębu i realizacja projektu zagospodarowania tego miejsca (Z20.128).

OGRODY DESZCZOWE

Lubelskie Ogrody Deszczowe
Projekt zakłada utworzenie w przestrzeni miejskiej kilku ogrodów deszczowych wraz z tablicami informacyjnymi i opisem problematyki retencji wody, roli terenów zieleni w procesie jej odbioru oraz utrzymania w obszarze miasta, a także podniesienie świadomości dotyczącej tworzenia różnego rodzaju form retencji wody w mieście (Z20.105).

Dobrze nawodnione miasto – ogrody deszczowe
Celem projektu jest stworzenie obiektów małej retencji i wykorzystywania wody opadowej, bezpowrotnie odprowadzanej do kanalizacji burzowej. Projekt zakłada budowę ogrodów deszczowych w różnych formach np.: pojemników ustawianych pod rynnami obsadzonych roślinami, w gruncie, niecek filtracyjnych, retencyjnych (Z20.61).

NASADZENIA PRZYULICZNE

Rewitalizacja zdegradowanego krajobrazu SSE
Wniosek dotyczy wykonania nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych w pasach drogowych ulic znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarówno w obszarze hal magazynowych, jak i zabudowań mieszkaniowych. W ramach tego zadania powstanie koncepcja, według której w lokalizacjach umożliwiających wprowadzenie roślin, wykonane zostaną nasadzenia (Z20.01).

Nasadzenia wzdłuż ul. Zelwerowicza na odcinku od Koncertowej do Poligonowej
Projekt ma na celu wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych jako kontynuacji nasadzeń wykonanych na wcześniejszym fragmencie ulicy. Chodzi tu zarówno o pas dzielący jezdnie, jak i pasy boczne. Nasadzenia  wpłynęłyby na poprawę estetyki ulicy, zmniejszając przy tym efekt wzajemnego oślepiania się kierowców pojazdów. Nasadzenia zostaną zaplanowane w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich wykonanie (Z20.135).

Drzewa na Krakowskim Przedmieściu
Wniosek dotyczy wykonania nasadzeń drzew w pasie drogowym wraz z posadzeniami z bylin oraz zabezpieczeniami przeciw uszkodzeniom powodowanym przez kierowców (Z20.34).

Stop betonozie na Ponikwodzie
Projekt zakłada usunięcie uschniętych, połamanych drzew i nasadzeniu nowych wzdłuż ulicy, po obu stronach skarpy – od ul. Strzeszewskiego w kierunku ul. Węglarza. Nasadzenia zostaną zaplanowane w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich wykonanie (Z20.46).

Akacjowa aleja na Wróblewskiego
Wniosek dotyczy wykonania nasadzenia robinii akacjowej, jako uzupełnienia szpaleru rosnących tam dwóch drzew tego gatunku. Ze względu na obecność infrastruktury podziemnej drzewo zostanie posadzone we wnioskowanej lokalizacji, jednak na innej osi niż dwie pozostałe. Ze względu na problemy techniczne i własnościowe, nie będzie można dokonać nasadzeń pnączy na budynku ul. Wróblewskiego 4 (Z20.49).

Kwitnący pas przyuliczny – ul. Braci Wieniawskich
Projekt obejmuje nasadzenie kilkudziesięciu drzew na wysokości centrum handlowego, jednak ze względu na układ infrastruktury podziemnej, możliwe będzie nasadzenie jedynie roślin z płytszym systemem korzeniowym, jak np. krzewy, trawy. Wpłynie to na poprawę estetyki i atrakcyjności ulicy. Nasadzenia zostaną zaplanowane w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich wykonanie (Z20.74).

Kwitnąca ulica Sierpińskiego
Projekt zakłada zaplanowanie i nasadzenie roślin ozdobnych (krzewy, trawy, itd.), po obydwu stronach ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Świętochowskiego. Nasadzenia zostaną zaplanowane w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich wykonanie. Wykonanie nasadzeń korzystnie wpłynie na poprawę estetyki zmodernizowanej kilka lat temu ulicy (Z 20.69).

Zielony Botanik – Tarasowa i Relaksowa
Wniosek dotyczy wykonania nasadzeń drzew i krzewów spójnych kompozycyjnie z zaplanowanymi do realizacji przy budowie przedłużenia ul. Tarasowej, a także wykonania nasadzeń w pasie drogowym ul. Relaksowej, gdzie udział zieleni jest znikomy. Nasadzenia zostaną zaplanowane w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich wykonanie (Z20.26).

Nasadzenia drzew ul. Konstantynów
Projekt zakłada zaplanowanie i nasadzenie roślin ozdobnych (drzewa, krzewy, byliny, trawy, itd.), w pasach drogowych lub działkach przylegających, dotyczy to m. in.: ul. Wojciechowskiej (przy skrzyżowaniu z al. Kraśnicką), al. Kraśnickiej, ul. Romanowskiego czy ul. Boh. Monte Cassino. Nasadzenia zostaną zaplanowane fragmentarycznie, w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich wykonanie (Z20.27).

Nasadzenia ochronne na placu Kaczyńskiego

Żywopłoty lubią pieszych
Obydwa wnioski dotyczą wykonania nasadzeń krzewów (w formie żywopłotu ciętego lub nieformowanego) w przestrzeni przylegającej do pl. Kaczyńskiego, która zagospodarowana została po ubiegłorocznym remoncie, jako pas wąskiego trawnika. Obsadzenie tego fragmentu krzewami ma na celu nie tylko wzbogacenie przestrzeni, ale również zapobieganie nielegalnemu parkowaniu kierowcom samochodów (Z20.102 i Z20.11).

Zielony Nowy Świat
Wniosek dotyczył wykonania trzech zadań w trzech różnych lokalizacjach – Stary cmentarz niemiecki, Skwer Borowiczan oraz ul. Nowy Świat. Ze względu na chęć zrealizowania jak największej ilości wniosków w ramach Zielonego Budżetu zespół wybrał jedno zadanie – wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. Nowy Świat, które nastąpią w lokalizacjach, które technicznie umożliwiają ich realizację (Z20.144).

Łąka kwietna w ciągu ul. Łęczyńskiej
Wniosek dotyczy utworzenia naturalnej łąki kwietnej poprzez wstrzymanie koszenia, co zwiększyłoby wilgotność gleby, ze względów estetycznych łąka kwietna byłaby ozdobą tej części osiedla i utworzyłaby siedliska/żerowiska dla owadów. Wniosek zawiera również koncepcję nasadzeń drzew 6-7 wyrośniętych lip, jako kontynuacja dotychczasowych nasadzeń w pasażu (Z20.110).

Zielona rekompensata
Wniosek przewiduje nasadzenia drzew przy al. Spółdzielczości Pracy. Projekt zakłada nasadzenie 10 klonów wzdłuż ogrodzenia parkingu przy biurowcu (Z20.53).

Zazielenienie Gęsiej
Projekt dotyczy dokonania nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Gęsiej do skrzyżowania z ulicą Koralową, tak aby utworzyć zieloną aleję na osiedlu. Nasadzenia przeprowadzone zostaną w miejscach gdzie pozwala na to infrastruktura podziemna i warunki techniczne (Z20.82).

SKWERY

Rewitalizacja skweru przy placu zabaw na ul. Jastrzębiej
Rewitalizacja skweru znajdującego się przy placu zabaw na ul. Jastrzębiej polegająca na usunięciu niektórych nasadzeń, przystosowanie i urozmaicenie terenów na potrzeby mieszkańców, wprowadzenie nowych roślin (krzewów i bylin) oraz zamontowanie nowych ławek i koszy na śmieci. Projekt został zaakceptowany w części dotyczącej rewitalizacji szaty roślinnej, bez montowania małej architektury (Z20.05).

Przywrócenie walorów rekreacyjnych „Alei Rzeźb”
W początkowym biegu ulicy Filaretów, na odcinku pomiędzy ulicami Pana Tadeusza a Rymwida, jezdni towarzyszy chodnik i ścieżka rowerowa oraz dwie zatoczki, oddzielone od alei żywopłotem. Dla przywrócenia funkcjonalności tych miejsc należy uzupełnić żywopłot, ustawić ławki (po trzy w każdej z zatok) i dokonać miejscowych nasadzeń krzewów. Ze względu na wartości przyrodnicze zgłoszonego terenu zespół ekspertów zaproponował rozszerzenie prac do kompleksowego przeglądu i pielęgnacji całej roślinności w tym wiekowych drzew oraz uzupełnienie nasadzeń wysokich, krzewów i runa oraz wyczyszczeniu murków, bez ustawiania ławek (Z20.134)

Zielony skwerek warsztatowy
Projekt dotyczy działki mieszczącej się przy ul. Lubartowskiej i Wodopojnej – podwórko za kamienicą Lubartowskiej 6-8. Wniosek dotyczył powstania drewnianej pergoli porośniętej pnączami, posiania trawy oraz stworzenia miejsca warsztatowego – w tym celu utwardzenie kawałka terenu, na którym stanęłyby stoły, ławeczki oraz oświetlenie. Wniosek zaakceptowany tylko w zakresie realizacji nasadzeń roślinnych i wykonania trawnika (Z20.119).

Izolacyjne i ozdobne nasadzenia na skwerze
Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zgodnie z opracowanym projektem na skwerze rekreacyjno-wypoczynkowym w dzielnicy Węglin Południowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Warmińskiej w sąsiedztwie boisk (zadanie z 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego budowy skweru rekreacyjno wypoczynkowego) Zakończenie zadania  poprzez nasadzenia roślinne zgodnie
z istniejącym projektem (Z20.96).

Miejsce zieleni i wypoczynku – ul. Ułanów
Utworzenie skweru, jako miejsca spotkań mieszkańców z nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i traw. Forma ogródka rekreacyjnego z ławeczkami przy ul. Ułanów (Z20.31).

Różany zakątek na Tymiankowej
Projekt planowany jest na części działki miejskiej obok przychodni przy ul. Tymiankowej 7. Powierzchnia działki przeznaczonej pod realizację projektu wynosi ok. 50 m2. Na działce tej planuje się posadzić jedno drzewo, a całą działkę obsadzić różami miniaturowymi np. Bienenweide Rosa. Różany zakątek jest kolejnym etapem zagospodarowania działki od kilku lat finansowany z różnych źródeł (Z20.113).

OCHRONA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ

Zaprośmy ptaki na LSM
Celem projektu jest poprawa kondycji zieleni przyulicznej w pasie izolacyjnym między obiektem edukacyjnym a ul. Wileńską – poprzez dokonanie prac chirurgicznych na starodrzewie (17 drzew). Zostaną wykonane prace pielęgnacyjne oraz zawieszone budki lęgowe dla ptaków. Wniosek skierowany do realizacji w części dotyczącej prac pielęgnacyjnych, bez części dotyczącej druku ulotek (Z20.25).

Zadbajmy o aleje lipową
Celem projektu jest ochrona i  pielęgnacja 40 okazów starodrzewu w dzielnicy Sławin (od ul. Sławinkowskiej do ul. Zbożowej – 25 drzew, od wyjazdu z Muzeum Wsi Lubelskiej w stronę centrum miasta – 5 drzew, od ul. Zbożowej do granic miasta – 10 drzew). Efektem będzie poprawa estetyki oraz zabezpieczenie drzew przed skutkami wichur i nawałnic – likwidacja zagrożenia, jakie drzewa mogą stanowić dla ruchu samochodowego i pieszego (Z20.28).

Ocalmy dęby na Świcie
Wniosek dotyczy kompleksowej pielęgnacji okazałych dębów, które w większości zlokalizowane są w pasach drogowych ulic Gdańskiej i Bocznej. Część drzew ma zredukowany system korzeniowy lub zdeformowaną koronę. Defekty te powstały m. in. podczas budowy wjazdów na posesję oraz nieostrożnego podłączania infrastruktury podziemnej. Aby uchronić resztki drzewostanu, poprawić kondycję drzew konieczne są kompleksowe działania chirurgów drzew na 35 dębach o obwodzie 190-300cm. Według specjalistów, którzy dokonali wstępnego przeglądu drzewostanu, niezbędne jest m. in. dokonanie pełnej inwentaryzacji drzew, zbadanie systemu korzeniowego, oraz zasobności gleby i w miarę potrzeby zasilenie odpowiednimi składnikami pokarmowymi, a przede wszystkim prace w koronach mające na celu usunięcie posuszu, uformowanie koron, zabezpieczenie ubytków i założenie elastycznych wiązań typu cobra. Zespół ekspertów zdecydował o realizacji w części dotyczącej drzew (Z20.42).

Poprawa życia drzew w Śródmieściu
Celem projektu jest zadbanie o poprawę warunków drzew w Śródmieściu – wykonanie mikoryzy i w miarę możliwości powiększenia mis, w których rosną. Lokalizacje będą wybrane po dokonaniu szczegółowej wizji lokalnej. Projekt zakłada powiększenie przestrzeni, w których rosną drzewa – wyjęcie (w zależności od warunków) kilku płytek chodnikowych, bez straty dla przestrzeni dla pieszych, uzupełnienie nasadzeń w pustych miejscach po wyciętych chorych drzewach, obsadzenie stref korzeniowych niskimi roślinami zadarniającymi (np. barwinek) (Z20.62).

Zatroszczmy się o pomniki przyrody
Celem projektu jest uporządkowanie terenu w dzielnicy Węglin Południowy przy ul. Bieszczadzkiej, na której rośnie 27 Pomników Przyrody – dębów szypułkowych. Projekt zakłada zadbanie o estetykę otoczenia w sąsiedztwie tych drzew, zabezpieczenie ich  i terenu wokół przed dewastacją oraz wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (Z20.108).

Ochrona drzew na ul. Chopina
Celem projektu jest wykonanie elementów ochronnych dla drzew rosnących przy ul. Chopina, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Okopowej (Z20.95).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zielony wąwóz
Celem projektu jest przeprowadzenie inwentaryzacji szaty roślinnej i drzewostanu oraz na tej podstawie opracowanie projektu zagospodarowania zieleni części wąwozu usytuowanego od wiaduktu ul. Jana Pawła II do ul. Poznańskiej. Wniosek wpisuje się w kolejny etap prac wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego – wykonanie alejek spacerowych. Ta niezagospodarowana część wąwozu stanowi naturalne połączenie Parku Jana Pawła II z ulicą Orkana (Z20.131).

INNE

Zielone przystanki autobusowe
Zielone dachy na przystankach
Celem projektu jest wprowadzenie w przestrzeń miejską tzw: „zielonych przystanków autobusowych”, które mają pomóc w zwiększeniu ilości zieleni w mieście, w miejscach, gdzie brak jest możliwości nowych nasadzeń – ze względu na rozbudowaną sieć podziemną, gdzie inne przeszkody architektoniczne uniemożliwiają nasadzenia. Pozwoli to wprowadzić zieleń do miejsc, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – przy ruchliwych ulicach. Projekt zakłada instalację 3 zielonych przystanków (Z20.10 i Z20.52).

 

Pliki do pobrania