W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

O Programie RODZINA TRZY PLUS

O Programie RODZINA TRZY PLUS

O programie "Rodzina Trzy Plus"

Polityka społeczna Miasta Lublin oparta jest na promowaniu i realizacji działań oraz inicjatyw stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Ambicją naszego Miasta jest pozostanie otwartym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. W szczególny sposób nasza troska dotyczy tworzenia warunków do dobrego funkcjonowania i w miarę wszechstronnego rozwoju rodzin. Działania na rzecz dzieci i rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych to inwestycja, która w dłuższym okresie czasu się zwraca. Niewątpliwie większa liczba dzieci jest korzystna dla lokalnego społeczeństwa. Aktualnie na terenie miasta Lublin zameldowanych jest ponad 4 tysiące dużych rodzin. Nasze miasto wykorzystując swój potencjał, poszczycić się może wieloma działaniami oraz programami wzmacniającymi oraz wspomagającymi rodziny wdrożonymi na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz lat.

Przykładem takich działań, jest niewątpliwie Program działań na rzecz dużych rodzin „Rodzina Trzy Plus”. W maju 2012 roku nasze Miasto stało się pionierem realizując ten innowacyjny Program. W ramach wprowadzonego Programu zintensyfikowano współpracę pomiędzy administracją samorządową a sektorem prywatnym, aby poprzez wspieranie rodziny przypomnieć, że pełni ona kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa lokalnego. To lokalne rozwiązanie jest konkretną odpowiedzią na aktualne potrzeby lubelskich rodzin i odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dla nich przyjaznego otoczenia. Program nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego dużych rodzin, ale przewiduje inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży. W 2015  roku Lublin doceniony i nagrodzony został w Europie właśnie za Program „Rodzina Trzy Plus”. Konkurs Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA 2015) to prestiżowy konkurs organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) z siedzibą w Maastricht. Oficjalnym partnerem konkursu jest m.in. Komisja Europejska. Lublin otrzymał Certyfikat Dobrych Praktyk za działania w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus". Aplikację miasta wybrano spośród 266 projektów zgłoszonych przez samorządy z całej Europy.

Wydawana od dziewięciu lat, w ramach Programu, Karta „Rodzina Trzy Plus” nie jest instrumentem polityki socjalnej. Karta stanowi wymierną pomoc materialną dla rodzin, a poprzez włączenie do niej lokalnych przedsiębiorców stała się istotnym elementem aktywizacji gospodarczej regionu. Współpracujące z Miastem podmioty uzupełniają zarówno zakres wsparcia, jak i dodają takie jego formy, których instytucje samorządowe nie są w stanie – z uwagi na zakres ustawowo przypisanych im zadań – zaoferować rodzinom. Lubelski Program „Rodzina Trzy Plus” jest rozwiązaniem efektywnym, bowiem cała zdobyta pula ulg trafia bezpośrednio do rodzin. Tym samym Program nie angażuje środków finansowych miasta, czyli nie powoduje dodatkowych kosztów. Obciążenie budżetu miasta związane z realizacją, Programu jest niewielkie, a rekompensuje je w dużym stopniu szeroko pojęta pomoc ze strony podmiotów partnerujących w Programie.

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin;
  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny;
  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
  • zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Realizacja Programu "Rodzina Trzy Plus" przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu. Możliwość ulgowego nabywania przez duże rodziny oferowanych dóbr stanowi dla nich wymierną pomoc w aspekcie ekonomicznym. Ponad 20 tys. mieszkańców Lublina to członkowie dużych rodzin, a jednocześnie duża siła potencjalnych nabywców towarów i usług oferowanych przez lokalny biznes.

Zachęcając posiadaczy Karty „Rodzina Trzy Plus”do korzystania z przywilejów, władze Miasta Lublin pragną wyrazić nadzieję, że Program zyska przychylność dużych rodzin i pomoże im aktywniej uczestniczyć w życiu Miasta. Poświęcenie i wysiłek dużych rodzin włożony w wychowanie dzieci i zapewnienie im godnych warunków rozwoju są bezcenne i zasługują na najwyższe uznanie.

Władze Miasta Lublin ufają, że duże rodziny potraktują Program „Rodzina Trzy Plus” nie tylko jako pomoc ze strony samorządu, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla ich wychowawczych działań.