W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lubelska Karta Seniora

„Lubelska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju dobra i usługi przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin i podmioty niepowiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta Lublin, uczestniczące w Programie „Lublin Strefa 60+”.


„Lubelska Karta Seniora”

  1. jest własnością Urzędu Miasta Lublin
  2. wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego
  3. zawiera numer oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej
  4. nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje żadnej formy płatności


Komu przysługuje „Lubelska Karta Seniora”?
Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Miasta Lublin. 

Jakie uprawnienia daje Karta „Lubelska Karta Seniora”?
Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Miasta, biorące udział w tym Programie.

Jak można otrzymać Kartę „Lubelska Karta Seniora”?
Każdy Senior chcący uzyskać „Lubelską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić Wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w punktach Biura Obsługi Mieszkańców, w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych oraz na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Seniorzy/Program "Lublin Strefa 60+"/Lubelska Karta Seniora/Dokumenty do pobrania. Przejdź do zadkładki. Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku wyłącznie w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", dołączenia do niego wypełnionego wniosku IPS-001-01, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcja jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP.

Przy składaniu Wniosku, Senior otrzyma w BOM-ie pokwitowanie wraz z numerem telefonu, pod którym uzyska informacje o terminie odbioru Karty. We wniosku, poza danymi osobowymi, Senior zakreśli jeden z BOM-ów, w którym będzie chciał odebrać Kartę. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. Senior może odebrać kartę we wcześniej wybranym BOM-ie osobiście lub przez osobę upoważnioną, która dostarczy stosowne upoważnienie. Wraz z kartą, każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do Programu „Lublin Strefa 60+” i oferowanych przez nich zniżkach. Senior będzie uprawniony do korzystania ze zniżek po okazaniu Karty i dowodu tożsamości.


Jak należy korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?
„Lubelska Karta Seniora” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom. 

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu. 
Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Utrata prawa użytkowania "Lubelskiej Karty Seniora” następuje w przypadku: nie przestrzegania zapisów Regulaminu przez Seniora lub śmierci Seniora.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie:

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, e-mail: wips@lublin.eu, tel.: 81-466-30-50.

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, na wniosek Seniora wydawany jest jej duplikat.

Gdzie można korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?
Senior na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Lublin Strefa 60+”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym Programu. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Lubelską Kartę Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest w zakładce Informator LKS - zniżki i ulgi. Przejdź do Informatora.