W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (9 września)

Sesja Rady Miasta Lublin (9 września)
07.09.202111:14

PORZĄDEK OBRAD XXXI sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 9 września 2021 r. (czwartek) na godzinę 9.00 (obrady w trybie zdalnym).

Transmisja obrad Rady Miasta na żywo.

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 9 września 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1188-1).
 6. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr 1182-1).
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku (druk nr 1183-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1180-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1181-1);
  • przystąpienia Gminy Lublin do Inicjatywy bilateralnej :Youth for the City, City for Youth” współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (druk nr 1207-1);
  • przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 1184-1);
  • zmiany uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1186-1);
  • opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet (druk nr 1208-1);
  • regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie parkuj i jedź (P+R) w Mieście Lublin (druk nr 1201-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1187-1);
  • przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju (druk nr 1209-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV, Obszar A – rejon ulicy Chemicznej, Obszar B – rejon ulicy Jagiełły, Obszar C – rejon ulicy Mełgiewskiej, Obszar D – rejon ulicy Turystycznej (druk nr 1189-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IVB dla obszaru E – rejon ulicy Turystycznej (druk nr 1190-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część II B – tereny przy ulicy Kazimierza Wielkiego (druk nr 1191-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar A – rejon ulicy: Przeskok (druk nr 1192-1);
  • wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1204-1);
  • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 1203-1);
  • uchylenia uchwały nr 795/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom”
  • Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (druk nr 1202-1);
  • pozbawienia kategorii części drogi publicznej gminnej nr 106305L – ul. Hanki Ordonówny poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 1185-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny oraz ul. Majerankowej 3 (druk nr 1200-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie (druk nr 1193-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie (druk nr 1194-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Skośnej 3 w Lublinie (druk nr 1195-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Targowej 2/Lubartowskiej 45 w Lublinie (druk nr 1196-1);
  • wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowych stanowiących własność spółki handlowej położonych w Lublinie w pobl. ul. Kasztelańskiej i w pobl. ul. Relaksowej (druk nr 1197-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Lublin wynoszącego 1427/145209 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Topolowej 7 (druk nr 1198-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Jasnej, w pobl. ul. Józefa Franczaka „Lalka” i przy ul. Generała Witolda Urbanowicza oraz spółki handlowej położonych w Lublinie przy ul. Relaksowej i w rej. ul. Józefa Franczaka „Lalka” (druk nr 1199-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1205-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1206-1);
  • zmiany uchwały nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (druk nr 1211-1) – projekt grupy radnych;
  • uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1210-1);
  • stanowisko w sprawie wolności mediów (druk nr 1179-1) – projekt grupy radnych;
  • stanowisko w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe (druk nr 1212-1) – projekt grupy radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 10. Zamknięcie obrad.

Z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
/-/ Leszek Daniewski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin