Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018 r.

Gmina Lublin jest zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r., zgodnie z jego zapisami gmina Lublin ma zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 30 czerwca 2018 r.

W rozporządzeniu wskazano także okresy przejściowe w zakresie oznakowania pojemników i dostosowania kolorystyki pojemników. Nie dotyczą one jednak gminy Lublin.

W przypadku korzystania przez gminę z okresu przejściowego dotyczącego obowiązujących umów ( §6 ust 3 cytowanego rozporządzenia) nie ma zastosowania konieczność oznaczenia pojemników odpowiednim napisem w terminie wskazanym
w Rozporządzeniu. Gmina powinna zapewnić pojemniki o odpowiednim kolorze i oznaczone napisem od momentu obowiązywania nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

1 lipca 2018 r. na terenie Lublina zaczniemy selektywnie zbierać odpady według zasad, które wynikają wprost z ww. rozporządzenia tj.:

 • papier – pojemnik/worek niebieski,
 • szkło – pojemnik/worek zielony,
 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy.

Segregacja pozostałych frakcji tj.:

 • odpadów zielonych,
 • odpadów remontowo- budowlanych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • elektroodpadów,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • przeterminowanych leków,
 • zużytych opon,
 • baterii i akumulatorów.

będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z ww. założeniami na sesję Rady Miasta w dniu 16 listopada 2017 r. zostanie przedłożony projekt zmian do uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Główne planowane zmiany Regulaminu dotyczą:

 • rozdzielenia frakcji suchej na: papier i tekturę, szkło oraz łącznie: metale i tworzywa sztuczne oraz ich zbierania w odpowiednich  pojemnikach lub workach w kolorach wskazanych w Rozporządzeniu,
 • wydzielenia bioodpadów (odpadów kuchennych),
 • zmiany częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów,
 • zweryfikowania częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników.

W związku z planowaną zmianą zasad selektywnej zbiórki w Lublinie już w listopadzie bieżącego roku rozpoczynamy szeroką kampanię informacyjną, aby dotrzeć z informacją o nowym systemie do wszystkich właścicieli nieruchomości. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca nowych zasad selektywnej zbiórki będzie realizowana przez cały następny rok. Zastosujemy różnorodne środki przekazu, aby dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Już z początkiem listopada w  20 lokalizacjach pojawią się bilbordy informujące o zmianie zasad selektywnej zbiórki wraz z nową kolorystyką pojemników. Plakaty z informacjami pojawią się także w autobusach komunikacji miejskiej. Zostaną także przygotowane ulotki i plakaty, które z początkiem przyszłego roku trafią do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości. Środki na te działania uzyskaliśmy w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przyszłym roku zaplanowane są spotkania w poszczególnych dzielnicach miasta z konkursami i zabawami ekologicznymi tzw. ekoplenery oraz duży piknik ekologiczny w centrum miasta 1 lipca  2018 r.

Dotychczasowy system funkcjonujący w Lublinie okazał się bardzo efektywny, dostosowany do potrzeb Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i stopnia świadomości społeczeństwa. Lublin zawsze osiągał wymagane poziomy odzysku i ograniczenia składowania, nierzadko ze znaczną nadwyżką, zaś odsetek właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę jest bardzo wysoki. Aktualnie w Lublinie 95% mieszkańców deklaruje selektywną zbiórkę odpadów.  Z roku na rok rośnie ilość selektywnie zbieranych oraz poddawanych recyklingowi odpadów.

Osiągnięte poziomy odzysku w Lublinie:

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie:

Diagram - masa wytwarzanych odpadów

 

Masa odebranych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 roku:

 • Odpady zmieszane - 59 001,69 ton
 • Frakcja sucha - 18 745,37 ton
 • Odpady zielone - 8 776,60 ton
 • Odpady wielkogabarytowe - 2 960,26 ton
 • Odpady remontowo-budowlane - 5 280,75 ton

Diagram - masa skladowanych odpadow

Dlatego zasadność wprowadzenia nowego rozporządzenia była w Lublinie mocno dyskutowana. Obecnie jednak stało się ono obowiązującym prawem, co oznacza, że obowiązujące w Lublinie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stracą ważność z dniem 30 czerwca 2018 r., a nowy przetarg będzie musiał być przeprowadzony już w oparciu o zasady omawianego rozporządzenia.

Wprowadzanie w życie nowych zasad segregacji będzie oznaczało znaczne zwiększenie ilości przejazdów, pojemników i punktów gromadzenia odpadów, a przez to dużo większe koszty systemu.

Zbierane frakcje odpadów przed zmianą przepisów

Zbierane frakcje odpadów po zmianie przepisów

Wykresy - zmiany w sposobie segregacji

Gmina Lublin gminnym system gospodarowania odpadami objęła nieruchomości zamieszkałe, natomiast zasady selektywnej zbiórki odpadów wskazane w cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

Do pobrania

Prezentacja - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2018.pdf
Prezentacja - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2018

baner_nowy_system_segregacji

Baner_azbest

baner_miejsca_dla_ciebie