W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018 r.

Gmina Lublin jest zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r., zgodnie z jego zapisami gmina Lublin ma zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 30 czerwca 2018 r.

Postępowanie przetargowe

Gmina Lublin została zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r. i zgodnie z jego zapisami Gmina Lublin miała zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który skończył się z dniem zakończenia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 30 czerwca 2018 r.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

Od 1 lipca 2018 r. nowe zasady obowiązują w czterech sektorach:

 • Sektor I - dzielnice: Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice
 • Sektor II - dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda
 • Sektor VI - dzielnice: Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury
 • Sektor VII - dzielnice: Czuby Południowe, Wrotków, Zemborzyce.

Natomiast w pozostałych trzech sektorach:

 • Sektor III – dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin
 • Sektor IV - dzielnice: Stare Miasto, Wieniawa, Śródmieście, Za Cukrownią
 • Sektor V - dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy,

konieczne było przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego, w związku z czym nowe zasady segregacji zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Mapa - odbiór odpadów - sektory z podziałem na firmy

Od 1 stycznia 2019r. już we wszystkich sektorach miasta został wdrożony nowy system selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2017 r., poz.19).

Zbieranie odpadów będzie odbywało się na nowych zasadach, bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady komunalne:

 • papier – pojemnik/worek niebieski,
 • szkło – pojemnik/worek zielony,
 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane - pojemnik w kolorystyce odmiennej od pozostałych

Za dostarczenie pojemników i worków w kolorach zgodnych z wymaganiami rozporządzenia na teren nieruchomości zamieszkałej odpowiada przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Nowe pojemniki będą dostarczane sukcesywnie w przeciągu kilku/kilkunastu dni. Właściciel nieruchomości określa ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wyznacza miejsce pod ich usytuowanie. Dla każdej zbieranej frakcji odpadów stosuje się oddzielne pojemniki. Obowiązują również nowe częstotliwości odbioru. Nie ma konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców.

Do pobrania

ULOTKA nowe zasady odbioru odpadow od 1 lipca 2018.pdf
ULOTKA nowe zasady odbioru odpadów od 1 lipca 2018

Akcja informacyjno-edukacyjna

W związku ze zmianą podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Wydział Ochrony Środowiska realizuje kampanię informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

Głównym celem kampanii jest:

 • dotarcie z informacją o nowym systemie selektywnej zbiórki odpadów do wszystkich mieszkańców Lublina,
 • promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów,
 • wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za gospodarkę odpadami oraz dbałość o najbliższe otoczenie.

Spot edukacyjno-informacyjny o nowych zasadach selektywnej zbiórki odpadów​

Pierwszym etapem wdrożenia nowego systemu selektywnej zbiórki było opracowanie w 2017 roku modelu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dostosowanego do nowych warunków. Działania informacyjne rozpoczęto już w roku 2017, a grupą odbiorców byli mieszkańcy Lublina, głównie osoby dorosłe, do których skierowano billboard, ulotki i plakaty.

W roku 2018 roku podjęto działania polegające na opracowaniu ulotki informacyjnej, która w drodze wysyłki bezadresowej została przekazana wszystkim mieszkańcom Lublina. O zmianach w sposobie segregacji odpadów mieszkańcy naszego miasta od czerwca są informowani ze spotu radiowego, billboardów oraz plansz informacyjnych emitowanych na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej. Ten etap kampanii zostanie zakończony 31 lipca b.r.

Do pobrania

Spot radiowy - nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018.mp3
Spot radiowy - nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018

Od maja w dzielnicach Lublina odbywają się EKO plenery. Spotkania w dzielnicach mają charakter informacyjno - edukacyjny. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przy stoisku informacyjnym, które jest organizowane w miejscu uzgodnionym z Radą Dzielnicy, rozmawiają z mieszkańcami na temat prawidłowych postaw względem środowiska naturalnego głównie z zakresu segregacji odpadów, ochrony powietrza oraz ochrony zwierząt. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 • Czechów Południowy 12 maja 2018 
 • Węglin Południowy - 27 maja 2018
 • Węglin Północny - 9 czerwca 2018
 • Ponikwoda -10 czerwca 2018
 • Kalinowszczyzna - 7 lipiec 2018
 • Bronowice -18 sierpnia 2018
 • Kośminek - 8 września 2018

Podczas EKO plenerów edukacja prowadzona jest poprzez zabawę w strefie zabaw ekologicznych, którą Wydział Ochrony Środowiska corocznie doposaża o nowe elementy. Dużą radość dzieciom sprawiają magnetyczne puzzle, gra memory i wielkoformatowa gra planszowa. Aby otrzymać nagrody i upominki uczestnicy muszą wykazać się wiedzą. W tym roku największy nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z nowymi zasadami segregacji odpadów. W tym celu zakupiono demonstracyjne kosze na odpady, w odpowiednich kolorach dla wszystkich selektywnie zbieranych frakcji.

Dzięki współpracy z centrami handlowymi mieszkańcy mogą zapoznać się z tematyką selektywnej zbiórki odpadów z plansz wyeksponowanych na stojakach wystawienniczych. Wystawa będzie dostępna w następujących lokalizacjach:

 • Auchan Lublin na Czechowie i na Felinie
 • IKEA/Skende Shopping w Lublinie
 • Centrum Handlowe E.Leclerc na ul. Zana i Turystycznej
 • CHR Lublin Plaza
 • Galeria Olimp

W drugiej połowie 2018 roku powstanie krótki film dotyczący zasad selektywnej zbiórki odpadów przeznaczony do emisji w Internecie.

Realizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej odbywa się przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Lublina na 2018 rok.”

Do pobrania

Nowy system segregacji odpadów - plakat a2.pdf
Nowy system segregacji odpadów - plakat a2
Nowy system segregacji odpadów - ulotka pierwszy etap.pdf
Nowy system segregacji odpadów - ulotka pierwszy etap
Nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018 - ulotka.pdf
Nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018 - ulotka
Spot radiowy - nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018.mp3
Spot radiowy - nowy system segregacji odpadów od 1 lipca 2018

W rozporządzeniu wskazano okresy przejściowe w zakresie oznakowania pojemników i dostosowania kolorystyki pojemników. Nie dotyczą one jednak gminy Lublin.

W przypadku korzystania przez gminę z okresu przejściowego dotyczącego obowiązujących umów ( §6 ust 3 cytowanego rozporządzenia) nie ma zastosowania konieczność oznaczenia pojemników odpowiednim napisem w terminie wskazanym
w Rozporządzeniu. Gmina powinna zapewnić pojemniki o odpowiednim kolorze i oznaczone napisem od momentu obowiązywania nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

1 lipca 2018 r. na terenie Lublina zaczniemy selektywnie zbierać odpady według zasad, które wynikają wprost z ww. rozporządzenia tj.:

 • papier – pojemnik/worek niebieski,
 • szkło – pojemnik/worek zielony,
 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy.

Segregacja pozostałych frakcji tj.:

 • odpadów zielonych,
 • odpadów remontowo- budowlanych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • elektroodpadów,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • przeterminowanych leków,
 • zużytych opon,
 • baterii i akumulatorów.

będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z ww. założeniami na sesję Rady Miasta w dniu 16 listopada 2017 r. zostanie przedłożony projekt zmian do uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Główne planowane zmiany Regulaminu dotyczą:

 • rozdzielenia frakcji suchej na: papier i tekturę, szkło oraz łącznie: metale i tworzywa sztuczne oraz ich zbierania w odpowiednich  pojemnikach lub workach w kolorach wskazanych w Rozporządzeniu,
 • wydzielenia bioodpadów (odpadów kuchennych),
 • zmiany częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów,
 • zweryfikowania częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników.

W związku z planowaną zmianą zasad selektywnej zbiórki w Lublinie już w listopadzie bieżącego roku rozpoczynamy szeroką kampanię informacyjną, aby dotrzeć z informacją o nowym systemie do wszystkich właścicieli nieruchomości. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca nowych zasad selektywnej zbiórki będzie realizowana przez cały następny rok. Zastosujemy różnorodne środki przekazu, aby dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Już z początkiem listopada w  20 lokalizacjach pojawią się bilbordy informujące o zmianie zasad selektywnej zbiórki wraz z nową kolorystyką pojemników. Plakaty z informacjami pojawią się także w autobusach komunikacji miejskiej. Zostaną także przygotowane ulotki i plakaty, które z początkiem przyszłego roku trafią do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości. Środki na te działania uzyskaliśmy w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przyszłym roku zaplanowane są spotkania w poszczególnych dzielnicach miasta z konkursami i zabawami ekologicznymi tzw. ekoplenery oraz duży piknik ekologiczny w centrum miasta 1 lipca  2018 r.

Dotychczasowy system funkcjonujący w Lublinie okazał się bardzo efektywny, dostosowany do potrzeb Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i stopnia świadomości społeczeństwa. Lublin zawsze osiągał wymagane poziomy odzysku i ograniczenia składowania, nierzadko ze znaczną nadwyżką, zaś odsetek właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę jest bardzo wysoki. Aktualnie w Lublinie 95% mieszkańców deklaruje selektywną zbiórkę odpadów.  Z roku na rok rośnie ilość selektywnie zbieranych oraz poddawanych recyklingowi odpadów.

Osiągnięte poziomy odzysku w Lublinie:

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie:

Diagram - masa wytwarzanych odpadów

 

Masa odebranych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 roku:

 • Odpady zmieszane - 59 001,69 ton
 • Frakcja sucha - 18 745,37 ton
 • Odpady zielone - 8 776,60 ton
 • Odpady wielkogabarytowe - 2 960,26 ton
 • Odpady remontowo-budowlane - 5 280,75 ton

Diagram - masa skladowanych odpadow

Dlatego zasadność wprowadzenia nowego rozporządzenia była w Lublinie mocno dyskutowana. Obecnie jednak stało się ono obowiązującym prawem, co oznacza, że obowiązujące w Lublinie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stracą ważność z dniem 30 czerwca 2018 r., a nowy przetarg będzie musiał być przeprowadzony już w oparciu o zasady omawianego rozporządzenia.

Wprowadzanie w życie nowych zasad segregacji będzie oznaczało znaczne zwiększenie ilości przejazdów, pojemników i punktów gromadzenia odpadów, a przez to dużo większe koszty systemu.

Zbierane frakcje odpadów przed zmianą przepisów

Zbierane frakcje odpadów po zmianie przepisów

Wykresy - zmiany w sposobie segregacji

Gmina Lublin gminnym system gospodarowania odpadami objęła nieruchomości zamieszkałe, natomiast zasady selektywnej zbiórki odpadów wskazane w cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

Do pobrania

Prezentacja - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2018.pdf
Prezentacja - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2018

logo ekolublin