W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program ograniczania niskiej emisji

Program ograniczania niskiej emisji

Program ograniczania niskiej emisji (PONE) 2024

Miasto Lublin realizuje PONE zgodnie z uchwałą nr 1711/LVII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Podstawą wzięcia udziału w programie jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji (wniosek dostępny poniżej). Wniosek należy składać wraz z niezbędnymi dokumentami:

  1. harmonogramem rzeczowo-finansowym;
  2. kopią dokumentu, poświadczoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu;
  3. pełnomocnictwem, jeżeli jest wymagane;
  4. zaświadczeniami/oświadczeniem o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku przedsiębiorców.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły, a wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Wnioski można składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin. Istnieje również możliwość złożenia wniosków w Biurach Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Franciszka Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Nowy Świat 38).

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z programu po złożeniu wniosku powinni wstrzymać się z wymianą ogrzewania do momentu, w którym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin protokolarnie potwierdzą, że likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe jest jedynym źródłem ogrzewania dla danej nieruchomości/lokalu.

O dotację w ramach PONE mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym najemcy lokali komunalnych), wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby prawne, przedsiębiorcy, czy jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W przypadku najemców lokali komunalnych do wniosku należy dołączyć również zgodę zarządcy budynku na wymianę ogrzewania oraz akt najmu lokalu komunalnego.

W przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli, dołączając jednocześnie odpowiednie dla tego celu pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób.

PONE obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych Miasta Lublin, na:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
  • ogrzewanie elektryczne, 
  • pompy ciepła, 
  • ogrzewanie gazowe, 
  • ogrzewanie olejowe, 
  • system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych). 

Dotacja wynosi 50% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały (koszty kwalifikowane dostępne poniżej). Dotacja przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu i są jedynym źródłem ogrzewania.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie umowy po zrealizowaniu zadania zgodnie z wnioskiem o rozliczenie dotacji. Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć kserokopie faktur i rachunków potwierdzonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem oraz dokumenty potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, pok. 108 lub pod numerem telefonu (81) 466 26 21, (81) 466 26 00.

Uchwała nr 1711/LVII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Do pobrania

Likwidacja pieców kaflowych w budynku wielorodzinnym- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zmiana ogrzewania na gazowe

Przed                                                  Po

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie