W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Mapa akustyczna i Program ochrony środowiska przed hałasem Miasta Lublin

Mapa akustyczna i Program ochrony środowiska przed hałasem Miasta Lublin

Mapa akustyczna miasta Lublin to mapa oceniająca stan akustyczny środowiska na terenie całego miasta Lublin. Obejmuje trzy rodzaje źródeł hałasu: drogowego, kolejowego oraz przemysłowego. Stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla informowania społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Mapy akustyczne opracowuje się co pięć lat, ze względu na przepisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

W skład mapy akustycznej wchodzi zestaw map hałasowych obrazujących graficznie długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN), gdzie:

 • wskaźnik LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)
 • wskaźnik LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Mapa akustyczna służy jedynie do planowania działań naprawczych umożliwiających dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska. 

Model obliczeniowy skalibrowano w oparciu o dane akustyczne, pochodzące z pomiarów poziomu dźwięku w środowisku, które przeprowadzone zostały w wytypowanych na terenie miasta punktach pomiarowych dla hałasu z ruchu kołowego, przemysłowego oraz szynowego.

Mapa tworzona jest dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedla ona sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na jej podstawie nie można stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.

Poniżej zamieszczamy link do mapy akustycznej miasta Lublin, opracowanej w 2017 roku.

Mapa Akustyczna

Program ochrony środowiska przed hałasem to program określający podstawowe kierunki i zakresy działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powstającego z związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, instalacji i urządzeń w danym zakładzie, znajdujących się na terenie miasta Lublin. Obowiązek realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem wynika zarówno z przepisów unijnych, jak i krajowych uregulowań prawnych. Program ochrony środowiska przed hałasem opracowywany jest na podstawie sporządzonej wcześniej mapy akustycznej. Termin wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem wynosi rok od dnia przedstawienia mapy akustycznej, natomiast jego aktualizacja przypada raz na pięć lat. 

Do pobrania

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczące map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem

W dniu 14 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotyczące map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem, związane z koniecznością dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Mapy akustyczne zostaną zastąpione przez strategiczne mapy hałasu.

Obowiązek wykonywania strategicznych map hałasu dotyczy:

 • prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy mieszkańców;
 • zarządców głównych dróg (po których porusza się ponad 3 mln pojazdów rocznie);
 • zarządców głównych linii kolejowych (po których porusza się ponad 30 tysięcy pociągów rocznie);
 • zarządców głównych lotnisk (lotnisk cywilnych, na których rocznie odbywa się więcej niż 50 tysięcy startów lub lądowań z wyłączeniem operacji dokonywanych wyłącznie w celach szkoleniowych przy użyciu samolotów o masie startowej poniżej 5 700 kilogramów).

Strategiczne mapy hałasu będą sporządzane co 5 lat, w terminie do dnia 30 czerwca począwszy od 2022 r. Do tego samego dnia moc zachowują dotychczas przygotowane mapy akustyczne.

Ponadto prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz zarządcy głównych dróg, linii kolejowych oraz lotnisk będą zobowiązani do przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska co 5 lat, do dnia 31 stycznia począwszy od 2020 r. za rok poprzedni danych identyfikujących te miasta oraz główne drogi, linie kolejowe i lotniska.

Na podstawie strategicznych map hałasu marszałek województwa będzie opracowywał dla obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.

Projekt uchwały będzie przedstawiany do zaopiniowania:

 • prezydentom miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
 • zarządzającym głównymi drogami;
 • zarządzającym głównymi liniami kolejowymi lub liniami kolejowymi innymi niż główne linie kolejowe położonymi na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
 • zarządzającym głównymi lotniskami lub lotniskami, które zasięgiem emisji hałasu oddziałują na miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
 • Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska - w zakresie zgodności programu ochrony środowiska przed hałasem ze strategicznymi mapami hałasu.

Program ochrony środowiska przed hałasem będzie uchwalany przez sejmik województwa co 5 lat, w terminie do dnia 18 lipca począwszy od 2024 r. Do tego samego dnia moc zachowuje dotychczas uchwalony Programy ochrony środowiska przed hałasem.

Ponadto na skutek zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska doprecyzowana została definicja wskaźników hałasu mających zastosowanie do sporządzania strategicznych map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem:

 • LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony zgodnie z ISO 1996-2: 1987 w ciągu wszystkich dób w roku (rozumianym jako dany rok kalendarzowy w odniesieniu do emisji dźwięku i średni rok w odniesieniu do warunków meteorologicznych), z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczora (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600);
 • LN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony zgodnie z ISO 1996-2: 1987 w ciągu wszystkich pór nocy (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600) w roku (rozumianym jako dany rok kalendarzowy w odniesieniu do emisji dźwięku i średni rok w odniesieniu do warunków meteorologicznych).

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom