W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Program ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 został przyjęty Uchwałą nr 922/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r.

Dokument powstał w oparciu o rekomendacje zawarte w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.) oraz w oparciu o zaktualizowane załączniki do tych wytycznych przygotowane przez Ministerstwo Klimatu w styczniu 2020 r.

Program ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 jest dokumentem strategicznym, przedstawiającym aktualny stan środowiska na terenie miasta oraz wskazującym główne problemy z zakresu ochrony środowiska. Przedmiotowy dokument określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska w obrębie analizowanych obszarów interwencji w przyjętej perspektywie czasowej tj. w latach 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028. Program zawiera również informacje dotyczące aspektów finansowych realizacji planowanych działań wraz z ich harmonogramem i koncepcją monitoringu wdrażania.

Program ochrony środowiska miasta Lublin jest dokumentem spójnym z obecnie obowiązującymi na terenie miasta dokumentami z zakresu ochrony środowiska tj.: Planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin, Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033, Programem ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin, Programem usuwania azbestu dla Miasta Lublin, Strategią Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, Programem Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023, Planem adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030, Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029.

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom