W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Budowa geologiczna

Podłoże Lublina stanowi prekambryjska platforma wschodnioeuropejska zbudowana ze skał krystalicznych. Na niej wykształciły się utwory paleozoiczne, wśród których najstarszymi są dewońskie piaskowce z wkładkami mułków oraz utwory sedymentacji morskiej: iłowce, dolomity, piaskowce i wapienie. Nad nimi zalegają osady karbonu budujące wielki basen węglowy, wśród nich znajdują się warstwy lubelskie z pokładami węgla kamiennego, jednakże jego wykorzystanie uniemożliwia głębokość zalegania wynosząca około 1200 metrów.

Utwory mezozoiczne reprezentują skały osadowe: węglanowe (jura), piaszczysto-węglanowe (kreda dolna) oraz warstwa skał węglanowych i węglano-krzemionkowych o miąższości około 800 – 900 metrów (kreda górna). Wzdłuż doliny Bystrzycy występują wychodnie górnokredowych margli i opok, których różna odporność na procesy wietrzenia odzwierciedla się w rzeźbie terenu. Mniej odporne na wspomniane procesy margle ulegają krasowieniu co objawia się obniżeniami, z kolei twarde opoki tworzą lokalne wzniesienia.

Do skał trzeciorzędowych terenu Lublina należą paleoceńskie gezy (krzemionkowa skała osadowa) występujące zwartą pokrywą w jego lewobrzeżnej części, gdzie stanowią warstwę podściełającą dla lessów. Po prawej stronie doliny Bystrzycy omawiane utwory spotyka się sporadycznie w postaci płatów o zmiennej miąższości.

Współczesna powierzchnia miasta została ukształtowana w czwartorzędzie w wyniku zachodzących procesów akumulacji oraz erozji i denudacji. Podczas zlodowacenia Wisły (plejstocen) powstała kilkunastometrowa warstwa lessu, z kolei w holocenie wykształciły się osady rzeczne: żwiry, piaski, muły, mady, osady torfowiskowe: torfy i namuły torfiaste, a także gliny zboczowe.

źródło: Kłosowski Wojciech: Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013 - 2020. Warszawa, 2012

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom