W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Gleba

Gleby w granicach Lublina charakteryzują się dużą wartością przyrodniczą i użytkową oraz występowaniem w dużych zwartych kompleksach. W lewobrzeżnej części miasta na Płaskowyżu Nałęczowskim dominują wytworzone na lessach gleby brunatnoziemne. Z kolei gleby płowe w kompleksie z brunatnymi występują na utworach lessowatych w południowo-zachodnim oraz wschodnim fragmencie Lublina.

Zgodnie z bonitacyjną klasyfikacją gleb ornych, opartą na ocenie ich jakości pod względem cech morfologicznych i właściwości, w zachodniej części miasta przeważają gleby klasy II (bardzo dobre). Są one zbliżone do gleb klasy I, ale występują w nieco gorszych, choć jeszcze dobrych warunkach rzeźby terenu. Na pozostałym obszarze występują gleby klasy III (dobre i średnio dobre) oraz V (słabe).

Ze względu na przydatność rolniczą gleb, opartą na kompleksach których nazwy pochodzą od gatunków zbóż, gleby omawianego terenu zostały zakwalifikowane do kompleksu drugiego, czyli pszennego dobrego (gleby klasy II) oraz kompleksu trzeciego i czwartego a więc pszennego wadliwego i żytniego bardzo dobrego (gleby klasy III i V).

Gleby wykształcone na lessach są bardzo podatne na erozję, której intensywność zależy od nachylenia i długości stoków. Szczególnie groźna jest erozja wodna prowadząca do zmywów powierzchniowych i rozcięć erozyjnych na dużą skalę. Obszarami szczególnie narażonymi na jej działanie jest skarpa doliny Bystrzycy, skarpy i stoki doliny Czechówki oraz stoki suchych dolin.

Na terenach ścisłego zainwestowania miejskiego występują tzw. urbanoziemy i industroziemy - gleby wytworzone i przekształcone w rezultacie gospodarczej działalności człowieka. Gleby występujące w sąsiedztwie dróg i ulic o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego (m.in. ul. Piłsudskiego, al. Warszawska, al. Kraśnicka i al. Spółdzielczości Pracy) są zagrożone skażeniem metalami ciężkimi.

W związku z występowaniem gleb wysokich klas bonitacyjnych na obrzeżach Lublina, jego rozwój przestrzenny koliduje z ustawowym obowiązkiem ochrony gruntów rolnych o wysokiej produktywności. W związku z czym niezbędne jest oszczędne gospodarowanie przestrzenią wraz z weryfikacją terenowych rezerw celowych umieszczonych w dokumentach planistycznych.

źródło: Kłosowski Wojciech: Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013 - 2020. Warszawa, 2012

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom