W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wody podziemne

Obszar Lublina zlokalizowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska. Główny poziom wodonośny miasta występuje w silnie spękanych węglanowych utworach górnej kredy (opoki i margle) oraz częściowo paleocenu (gezy). Jego zasilanie odbywa się przez infiltrację (przesiąkanie) wód opadowych przez przepuszczalne utwory powierzchniowe oraz za pośrednictwem dopływu podziemnego.

Zwierciadło wód podziemnych obniża się od około 195 m n.p.m. w południowo-wschodnich rejonach Lublina do 163 m n.p.m. w dolinie Bystrzycy, która stanowi główną oś drenażu.

Kilkudziesięcioletni pobór wód podziemnych, głównie dla potrzeb przemysłowych, a także trwająca w latach 90-tych susza hydrologiczna przyczyniły się powstania regionalnego leja depresyjnego. Jego powierzchnia wynosiła 180 km2 a więc o około 30 km2 więcej niż obszar miasta. Dzięki zmniejszeniu przemysłowego zapotrzebowania na wodę oraz wyższemu zasilaniu atmosferycznemu w półroczu zimowym zasięg leja depresyjnego został zredukowany niemal do minimum.

Wody podziemne obszaru Lublina charakteryzują się wysoką jakością, należą do I oraz II klasy. Wody I klasy nie wymagają uzdatniania, natomiast II klasy należy poddać prostemu uzdatnianiu ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Ich odczyn pH jest słabo zasadowy i wynosi najczęściej 7,0 ‐7,5 a przedział twardości mieści się przeważnie w zakresie 300‐500 mg Ca CO3/dcm3 (wody twarde ).

Dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę do celów pitnych i gospodarczych jest ona pobierana z ujęć zlokalizowanych zarówno w granicach administracyjnych Lublina („Prawiedniki”, „Dąbrowa”, „Wrotków”, „Dziesiąta”, „Sławinek”, „Centralna”, „Piastowskie”, „Bursaki” oraz „Felin”) jak i poza nimi (ujęcie „Wilczopole”).

Na obszarze metropolitalnym Lublina wytypowano trzy rejony, w obrębie których możliwe byłoby wybudowanie awaryjnych ujęć wód na wypadek zdarzenia ekstremalnego. Należą do nich: ujęcie „Turka” położone między miejscowościami Turka i Łuszczów, „Strzeszkowice” w dolinie lewostronnego dopływu Bystrzycy, rzeki Krężniczanki oraz „Piaski-Gardzienice” w zlewni Giełczwi, której zasoby wód podziemnych w przeciwieństwie do zlewni Bystrzycy mają znaczne rezerwy.

źródło: Kłosowski Wojciech: Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013 - 2020. Warszawa, 2012

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom