W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Elektromobilność

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W LUBLINIE

Lublin stawia na elektromobilność
Lubelska komunikacja publiczna korzysta z trolejbusów od 1953 roku. Elektryczny transport publiczny to bardzo dobry początek, ale nadeszła pora na bezemisyjny transport indywidualny i specjalistyczny.

„Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie” wyznacza kierunki rozwoju w systemie transportowym miasta, zmierzające do wzrostu popularności pojazdów elektrycznych i zasilanych paliwami alternatywnymi w transporcie indywidualnym i komunikacji publicznej.

Dlaczego?
Europa stawia na elektromobilność i paliwa alternatywne. Lublin wpisuje się w strategie europejskie i krajowe. Nie tylko realizuje zapisy obowiązującego prawa, ale wybiega w przyszłość. Wśród kierowców obserwuje się rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi, które ograniczają negatywne oddziaływanie transportu na środowisko.

Po co?
Realizacja celów projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie” spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu, co wpłynie korzystnie na jakość powietrza w Lublinie. Mniejsze spalanie paliw konwencjonalnych w pojazdach spowoduje zmniejszenie emisji CO2 przyczyniającego się do zmian klimatu. Wpłynie to również na zredukowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, poprawę klimatu akustycznego miasta, co podniesie jakość i komfort życia mieszkańców. Mniej zanieczyszczeń i mniej hałasu to lepsze warunki życia i pracy.

W jaki sposób zostanie to zrealizowane?
Tworząc Strategię zidentyfikowano interesariuszy którzy planują zakup pojazdów elektrycznych i zasilanych paliwami alternatywnymi oraz budowę infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano wsparcie zaplecza naukowego i przedsiębiorców. Również dzięki ich opiniom wskazano cele strategiczne (link na dół) i operacyjne dla rozwoju elektromobilności w Lublinie. Horyzont Strategii to 15 lat, w ciągu których dzięki determinacji samorządu, Lublin ma szansę być nowoczesnym miastem, w którym świadomie i skutecznie budowany będzie system zrównoważonego transportu.

Więcej o dokumencie
„Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie” powstała w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej.

Celem Strategii jest stworzenie warunków do wdrażania elektromobilności w  mieście.
Dokument zawiera opis aktualnego systemu komunikacyjnego w Lublinie obejmującego transport publiczny, komunalny i prywatny oraz opis istniejącej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania gazu ziemnego. W Strategii ujęto:

  • analizę parametrów ilościowych i jakościowych transportu,
  • niedobory i zakres niezbędnych inwestycji niwelujących braki,
  • ocenę wydolności systemu elektroenergetycznego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną,
  • przedstawiono plan wdrażania elektromobilności w Lublinie.

Dokąd zmierza elektromobilność w Lublinie?

  1. Cel strategiczny - Ochrona środowiska

Zaplanowano zakup trolejbusów, autobusów elektrycznych zasilanych z baterii trakcyjnych lub ogniw paliwowych, wyposażanie floty pojazdów gminnych jednostek organizacyjnych w pojazdy elektryczne lub zasilane paliwami alternatywnymi, elektryfikację tras o największym znaczeniu dla publicznego transportu zbiorowego, budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych, stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego i wodoru, a także budowę zajezdni autobusowej dla obsługi autobusów elektrycznych.

  1. Cel strategiczny – Poprawa jakości podróżowania

Zaplanowano rozbudowę systemu podróży przesiadkowych z transportu indywidualnego na zbiorowy poprzez budowę parkingów Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride, a także rozwój komunikacji rowerowej na terenie miasta poprzez budowę sieci dróg dla rowerów oraz rozbudowę systemu parkingów rowerowych.

  1. Cel strategiczny – Bezpieczeństwo elektroenergetyczne

Zaplanowano działania zmierzające do wykorzystania pojazdów elektrycznych oraz instalacji OZE i magazynów energii do stabilizacji systemu elektroenergetycznego.

  1. Cel strategiczny – Współpraca międzysektorowa

Planowane są głównie działania organizacyjno–informacyjno–edukacyjne.

Każda opinia się liczy
W dniach od 30 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r., projekt dokumentu podlegał konsultacjom społecznym dostępnym do wglądu na osobnej stronie.

Raport z konsultacji został udostępniony stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Pełna wersja dokumentu – w wersji uchwalonej przez Radę Miasta Lublin do pobrania poniżej lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Ekspertyzy wykorzystane przy opracowywaniu Strategii – pobierz poniżej.

Do pobrania

Elektromobilny Lublin

Pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi to nie odległa przyszłość, ale realna zmiana w motoryzacji i stylu życia, którą obserwujemy już na co dzień wokół nas.

Jedną z podstawowych barier w rozwoju indywidualnej elektromobilności jest zbyt mała liczba ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów. Nie każdy ma możliwość ładowania we własnym garażu, Ogólnodostępne stacje ładowania zlokalizowane zarówno w centrum miasta jak i na terenie osiedli mieszkaniowych pozwolą zapełnić istniejącą dziś lukę i zlikwidować kolejną barierę w rozwoju zeroemisyjnego transportu dla wszystkich. W Lublinie jeszcze nie została osiągnięta minimalna liczba punktów ładowania wymagana obowiązującym prawem, dlatego sporządzono projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla gminy.

Dostępny poniżej plan dotyczy budowy 192 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, brakujących do osiągnięcia wymogu ustawowego 210 punktów na terenie Lublina. Informacja dotycząca Uchwały Rady Miasta Lublin w tej sprawie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do pobrania

Elektromobilność w Polsce

Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne w całej Polsce a stacje ładowania powstają na każdym kroku.

Oficjalne informacje pochodzące z publicznego rejestru prowadzonego dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów można znaleźć na stronie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Aby poszerzyć wiedzę na temat elektromobilności warto odwiedzić stronę Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) jako największej, w pełni reprezentatywnej organizacji branżowej, promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Bardzo ciekawie prezentuje się wykres, tak zwany "licznik elektromobilności" pochodzący ze strony Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych:

Poniżej zamieszczony został wykres prezentujący informację o liczbie samochodów elektrycznych w Polsce od marca 2019 roku. Ukazuje on wzrost liczby pojazdów zarówno w kategorii BEV – pojazdów o napędzie akumulatorowym (elektrycznym), które do napędu wykorzystują tylko i wyłącznie energię elektryczną zmagazynowaną w bateriach (akumulatorach), jak również w kategorii PHEV – elektrycznych pojazdów hybrydowych typu plug-in z silnikiem benzynowym oraz elektrycznym, których akumulatory można doładowywać z gniazdka lub specjalnej stacji ładowania. Wykres ten jest stale aktualizowany.

Poniżej zamieszczony został wykres prezentujący informację o liczbie znajdujących się w Polsce stacji ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiających ładowanie prądem stałym (DC) jak i prądem zmiennym (AC). Prezentowane na wykresie dane pochodzą z okresu od marca 2019 roku i są stale aktualizowane. Wyraźnie prezentuje się stały trend wzrostowy.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom