W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Podstawowe informacje

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (PGN) jest dokumentem, w którym zaplanowano działania i środki na podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcji gazów cieplarnianych w mieście. Plan gospodarki niskoemisyjnej przewiduje działania do 2022 roku i aktywnie włącza Lublin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2020. PGN zawiera bazę danych o zużyciu energii, wielkości emisji dwutlenku węgla i wielkości energii pozyskiwanej z OZE na terenie Lublina. Baza obejmuje zużycie energii cieplnej (jako ciepła systemowego), energii elektrycznej i energii ze spalania paliw kopalnych. Dokument obejmuje sektory (budynki, transport, usługi i przemysł) oraz podmioty (publiczne i prywatne) będące producentami i odbiorcami energii.

Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina

Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności Lublina, realizacja polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej i poprawa jakości powietrza w mieście.

Działanie 1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

 • termomodernizacje budynków,
 • wymiana sieci elektrycznych,
 • wymiana oświetlenia,
 • wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach wielorodzinnych,
 • wymiana systemów grzewczych, w tym likwidacja kotłowni węglowych.

Działanie 2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i niskoemisyjnego transportu

 • rozwój i szersze wykorzystanie transportu zbiorowego, w tym zakup niskoemisyjnego taboru, taboru o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, rozbudowa trakcji trolejbusowej, udogodnienia w komunikacji zbiorowej (bilet elektroniczny/informacja pasażerska),
 • poprawa nawierzchni dróg w celu oszczędności paliw podczas jazdy,
 • zmiany organizacji ruchu miejskiego w celu poprawy mobilności w mieście - (buspasy, nowe odcinki dróg, systemy zarządzania ruchem - organizacja świetlna/zielona fala/uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej)
 • zapewnienie intermodalności rodzajów transportu - integracja różnych rodzajów transportu (budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych, parkingów P&R, B&R, K&R),
 • rozwój mobilności niezmotoryzowanej - komunikacji rowerowej, pieszej,
 • ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych w mieście,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Działanie 3. Rozwój ciepła systemowego w Lublinie

 • modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta – wymiana rurociągów kanałowych na nowoczesną sieć preizolowaną lub poprzez zastosowanie wydajniejszej izolacji,
 • wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z przebudową zewnętrznych instalacji odbiorczych na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną,
 • rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin
 • likwidacja piecyków gazowych/podgrzew wody ciepłem systemowym,
 • budowa układu akumulacji ciepła.

Działanie 4. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej  z odnawialnych/alternatywnych źródeł energii

 • budowa instalacji fotowoltaicznych,
 • montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących biogaz,
 • budowa instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii.
 • budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (RDF lub pre-RDF) z odzyskiem ciepła lub budowa bloku energetycznego zasilanego paliwami alternatywnymi.

Działanie 5. Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i administracji

 • podniesienie efektywności energetycznej w urządzeniach wykorzystywanych w zakładach,
 • odzysk energii z urządzeń,
 • modernizacja przepompowni wody,
 • preizolowanie sieci kablowych zasilających ujęcie wody,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • wymiana i zakup pojazdów niskoemisyjnych i elektrycznych.

Działanie 6. Działania informacyjne, edukacyjne i uzupełniające

 • promocja kompensacji przyrodniczej w terenach zainwestowanych (zielone dachy, zielone ściany),
 • działania edukacyjne,
 • promocja publicznego transportu zbiorowego oraz rowerów jako alternatywnego środka transportu dla samochodów osobowych.

Plan godpodarki niskoemisyjnej - dokumenty

Rada Miasta Lublina uchwałą nr 360/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią planu zamieszczonego poniżej, a dla pełniejszej informacji zapraszamy na strony BIP.

Uchwałą nr 744/XXX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 18 maja 2017 r. została przyjęta do realizacji Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu zamieszczonego poniżej, a dla pełniejszej informacji zapraszamy na stronę BIP.

Uchwałą nr 578/XVII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęto do realizacji II Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin. Treść dokumentu znajduje się poniżej oraz na stronie BIP.

Poniżej dostępne są także raporty z realizacji Planu przedkładane Radzie Miasta Lublin.

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom