W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Odnawialne źródla energii

Energia słoneczna

Lublin posiada korzystne warunki do rozwoju instalacji wykorzystujących energię słońca. Potencjał ten określany jest przez roczną gęstość mocy promieniowania słonecznego i waha się od około 950 do około 1050 kWh/m2. W przebiegu rocznym najwyższa suma miesięczna występuje w czerwcu, a najniższa w grudniu. Jest to spowodowane różnicami w długości dnia, zmian kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku oraz zróżnicowanego zachmurzenia.

Parametrem pokazującym możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego jest również usłonecznienie czyli czas bezpośredniego oświetlania danego obszaru przez słońce. W ciągu roku usłonecznienie dla Lublina wynosi około 1600 godzin. Usłonecznienie maksymalne w Lublinie wynosi od około 7 godzin w styczniu do około 13 godzin w czerwcu i lipcu.

Średnie roczne sumy usłonecznienia w Polsce w godzinach w latach 1971 – 2000:

Energia wiatru

Lubelszczyzna znajduje się w strefie wiatrów z sektora zachodniego SW, W, NW, których udział stanowi ponad 46% wszystkich obserwacji (prof. B. M. Kaszewski, 2006). Dominują tu wiatry bardzo słabe t.j. do prędkości 2m/s, a na wysokości 30 m nad powierzchnią terenu w przedziale 3 - 4,5 m/s.

Lublin posiada wysoką zabudowę i teren pofałdowany, które spowalniają prędkość wiatru, która i tak w przypadku Lubelszczyzny nie jest wysoka.

Biorąc pod uwagę warunki środowiskowe, zagospodarowanie, zabudowę oraz politykę przestrzenną miasta można stwierdzić, że w Lublinie nie ma potencjału dla budowy farm wiatrowych. Istnieje możliwość realizacji mikro instalacji na własny użytek, które powinny być rozpatrywane indywidualnie.

Energia wody

Zasoby energetyczne wód zależą od dwóch czynników: wielkości przepływu oraz spadków rzek. Dla rzeki Bystrzycy teoretyczna moc to 3,94 MW, a dla rzeki Czerniejówki to 0,47 MW (Program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2013).

Warunkiem pozyskania odpowiedniej energii potencjalnej z zasobów rzeki w odpowiednim miejscu jest istnienie dużego spadu wody. W skali całego województwa lubelskiego brak jest naturalnych spadów możliwych do wykorzystania energetycznego, co wywołuje konieczność budowania obiektów hydrotechnicznych takich jak jazy czy zapory. Wykonanie takich urządzeń może mieć wpływ na środowisko, powoduje zalania lub podtopienia części terenów. W takich warunkach preferowane są małe elektrownie wodne (MEW) o mocy do kilkudziesięciu kW, które do funkcjonowania nie wymagają dużych przepływów i spadów i mają niewielki negatywny wpływ na środowisko. 

Energia geotermalna

W Polsce za wody termalne uznaje się wody o temperaturze powyżej 20°C. Na terenie województwa lubelskiego temperatura wód termalnych w utworach kredy dolnej i jury dolnej nie przekracza 50°C.

Gmina Lublin mieści się w obszarze Rowu Lubelskiego. W obszarze tym wody termalne o temperaturze 20°C występują na głębokości od 500 do 800 m p.p.m., o temperaturze 40°C na głębokości od 1200 do 1600 m p.p.m i o temperaturze 60°C na głębokości od 1900 do 2600 m p.p.m. Za w pełni przydatne dla energetyki cieplnej uważa się wody o temperaturze powyżej 50°C i poziomie zalegania od 2 do 3 km.

Biomasa

Biomasa to stałe lub ciekłe produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegające biodegradacji, które mogą być źródłem energii pierwotnej.

Województwo lubelskie charakteryzuje się małą lesistością (23%), zajmując 14. miejsce w kraju. Podobnie kształtuje się potencjał z zasobów drewna odpadowego. 

Źródło pochodzenia biomasy Szacunkowa wielkość zasobów
[m3]
Potencjał energetyczny
​[Pj/rok]​

Bilans zasobów drewna możliwego do wykorzystania energetycznego w woj. lubelskim

Drewno z lasów 252 tys. 1,33
Drewno z przetwórstwa 254 tys. 1,29
Drewno z sadów 34 tys. 0,18
Drewno z zadrzewień 67 tys. 0,36
Suma 598 tys. 3,16

Źródło: Kościk B. Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w województwie lubelskim, Lublin 2009

Potencjał biomasy pochodzenia rolniczego przewidywany jest na około 28,0 PJ, co stanowi w przybliżeniu 11% energii kraju. Najwięcej energii można pozyskać z odpadów rolniczych - słoma i siana. 

Źródło pochodzenia biomasy Szacunkowa wielkość zasobów
[jednostka/rok]
Potencjał energetyczny
[Pj/rok]

Bilans zasobów biomasy pochodzenia rolniczego możliwy do wykorzystania w woj. lubelskim

Uprawy roślin energetycznych 650 tys. ton 11,0
Odpady z rolnictwa (słomy zbóż, rzepaku, trawy łąkowe) 1 mln ton 15,0
Odchody zwierzęce 2,3 tys. m3 1,0
Odpady z przemysłu rolno-spożywczego 20 mln m3 1,0
Suma   28,0

Źródło: Kościk B. Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w województwie lubelskim, Lublin 2009

Biogaz

We wschodniej części Lublina, pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicą Łagiewnicką i Jakubowicką, na obszarze 62,2 ha, zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Hajdów. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki bytowe i przemysłowe z Lublina, Świdnika, Wólki i Konopnicy. 

Efektem fermentacji metanowej osadu jest biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Biogaz służy do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowni oczyszczalni. Energia z biogazu praktycznie pokrywa zapotrzebowanie oczyszczalni na ciepło, natomiast udział produkowanej energii elektrycznej wynosi ok. 54% całkowitego jej zużycia.

Inwentaryzacja instalacji odnawialnych źródeł energii

Na zlecenie Gminy Lublin wykonana została inwentaryzacja instalacji odnawialnych źródeł energii. Uzyskane wyniki z inwentaryzacji terenowej dla dwóch wytypowanych dzielnic miasta, badań ankietowych oraz określenie lokalizacji instalacji oze, pozwoliły przeprowadzić analizę statystyczną w odniesieniu do parametrów technicznych i oszacować produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej na terenie całego miasta.
Dzięki przeprowadzonym badaniom, zaobserwować można dynamiczny wzrost liczby oraz mocy instalacji energetyki rozproszonej, w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Największy udział w produkcji energii odnawialnej reprezentują instalacje przemysłowe o dużej mocy, oparte na biogazie i biomasie.

Inwentaryzacja dostępna jest do pobrania w pliku poniżej.

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom