W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań oraz działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Informacja o konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań oraz działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin
14.02.201808:37

Na posiedzeniu dniu 8 lutego 2018 r. komisja konkursowa ds. oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych na realizację następujących zadań oraz działań wynikających z  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci, młodzieży, studentów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Złożono 6 ofert, z czego 5 ofert pod względem formalnym i merytorycznym oceniono pozytywnie, natomiast 1 oferta nie podlegała ocenie merytorycznej.
 2. Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej. Złożono 1 ofertę, która pod względem formalnym i merytorycznym oceniona została pozytywnie.
 3. Szkolenie różnych grup zawodowych, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, specjalistów terapii uzależnień w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych, w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych. Złożono 1 ofertę, która pod względem formalnym i merytorycznym oceniona została pozytywnie.
 4. Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych. Złożono 5 ofert, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.
 5. Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób dorosłych. Złożono 7 ofert, z czego 6 ofert pod względem formalnym i merytorycznym oceniono pozytywnie, natomiast 1 oferta nie podlegała ocenie merytorycznej.
 6. Działalność streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych. Złożono 1 ofertę, która pod względem formalnym i merytorycznym oceniona została pozytywnie.
 7. Działalność partyworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy, miejsca rekreacji). Złożono 1 ofertę, która pod względem formalnym i merytorycznym oceniona została pozytywnie.
 8. Realizacja programów i działań dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny oraz dla członków rodzin. Złożono 14 ofert, z czego 12 ofert pod względem formalnym i merytorycznym oceniono pozytywnie, natomiast 2 oferty nie podlegały ocenie merytorycznej.
 9. Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Złożono 5 ofert, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.
 10. Realizacja programów i działań adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy. Złożono 9 ofert, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.
 11. Realizacja programów i działań dla członków rodzin osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Złożono 12 ofert, z czego 10 ofert pod względem merytorycznym oceniono pozytywnie, natomiast 2 oferty nie podlegały ocenie merytorycznej.
 12. Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące również działalność edukacyjną, informacyjną w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych HIV, HBV, HCV. Złożono 2 oferty, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.
 13. Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii. Złożono 2 oferty, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.
 14. Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Złożono 3 oferty, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.
 15. Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Złożono 2 oferty, które pod względem formalnym i merytorycznym ocenione zostały pozytywnie.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 71 ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym na realizację zadań oraz działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, z czego 66 ofert zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, natomiast negatywnie oceniono 5 ofert.