W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dla sprzedawców napojów alkoholowych

Dla sprzedawców napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pozytywna opinia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta.

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jedynie pod kątem ich zgodności z uchwałą Rady Miasta co ich usytuowania (tekst uchwały poniżej). Wykaz wniosków wraz z wyrysami planów usytuowania punktów sprzedaży, przekazywany jest z referatu ds. punktów sprzedazy napojów alkoholowych Wydziału Spraw Administracyjnych raz w tygodniu w środy, tego dnia o godz. 1600 zespół ds. kontroli wydaje opinie, w razie potrzeby przeprowadzana jest wizja lokalna.

Art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

Kontrole punktów sprzedaży

Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja przeprowadza również interwencje, po uzyskaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach związnych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Członkowie ww. zespołu w trakcie kontroli i interwencji podejmują działalnia edukacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców.

Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Informacje wynikające z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla podmiotu gospodarczego/osoby sprzedającej, podającej alkohol

Art. 15 [Zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt]
 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
  1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
  2. osobom do lat 18;
  3. na kredyt lub pod zastaw.
 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom

Art. 43.1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie.

Naruszenie przepisów o dostarczaniu napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży lub o uwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu

Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust.1 i 2

 1. dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub
 2. nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, podlega karze grzywny.

Art. 45 2 [Reklama lub promocja napojów alkoholowych wbrew przepisom]

 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 1 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 13 1 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.
 2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.
 3. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych.
Nielegalny obrót hurtowy napojami alkoholowymi

Art. 45 3 Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.

Na podstawie warunków określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas kontroli zostaje sprawdzone przez Zespół ds. kontroli, interwencji i edukacji w szczególności:
 • czy przedsiębiorca zaopatruje się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • czy przedsiębiorca posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • czy działalność gospodarcza w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę wskazanego w zezwoleniu,
 • czy napoje alkoholowe są podawane nieletnim bądź osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.
 • czy napoje alkoholowe są sprzedawane pod zastaw bądź na kredyt,
 • czy w miejscu sprzedawania i podawania napojów alkoholowych jest uwidocznione informacje o szkodliwości spożywania alkoholu,
 • czy napoje alkoholowe są dostarczane do prowadzonego przez przedsiębiorcę punktu sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy,
 • czy w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych jest przestrzegany zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama jest dozwolona pod pewnymi warunkami.